Mož­ná pat­ří­te k těm, kte­ří v loň­ském roce pro­da­li nebo daro­va­li svou nemo­vi­tost. K oboum situ­a­cím se váží i jis­té povin­nos­ti, kte­ré závi­sí na okol­nos­tech daro­vá­ní či pro­de­je, kte­ré se budou týkat vás?

Změnu stavu ohlaste

Nejen nákup, ale i pro­dej nebo daro­vá­ní nemo­vi­tos­ti je nut­né ohlá­sit pří­sluš­né­mu Finanč­ní­mu úřa­du. Ter­mín je stej­ný, jako pro podá­ní daňo­vé­ho při­zná­ní z věcí nemo­vi­tých, tedy do 31. 1. 2024.

Pokud bys­te změ­nu sta­vu do toho­to ter­mí­nu neo­hlá­si­li, hro­zí vám kro­mě dal­ší zby­teč­né slo­žen­ky k pro­pla­ce­ní také sank­ce za neo­zná­me­ní včas. Je tedy lep­ší na tuto věc myslet.

prodej nebo darování nemovitosti daně 2024

Jak na odhlášení

Žád­ný ofi­ci­ál­ní odhla­šo­va­cí for­mu­lář v sou­čas­né době není. Sta­čí vám tedy ozná­me­ní ode­slat na pří­sluš­ný Finanč­ní úřad v ruč­ně psa­né nebo elek­tro­nic­ké podo­bě. I tady pla­tí, že volí­te ten Finanč­ní úřad, pod kte­rý vaše býva­lá nemo­vi­tost svou adresou/krajem spadá.

Pokud nebu­de­te volit doru­če­ní dato­vou schrán­kou, dopo­ru­ču­ji ode­slat dopis doporučeně. 

Jak oznámení napsat?

Pou­žít může­te napří­klad ten­to vzor:

Věc: Odhlá­še­ní daně z nemovitostí

Váže­ní,

ozna­mu­ji vám, že jsem dne …… pro­dal svou nemo­vi­tost …… (defi­ni­ci nemo­vi­tos­ti opiš­te z kup­ní smlouvy).
Tím­to se odhla­šu­ji z daně z nemovitostí.

jmé­no příjmení
trva­le bytem……

datum a podpis

prodej nebo darování nemovitosti daně 2024

Vlastníte více nemovitostí?

Pokud jste daro­va­li nebo pro­da­li jen jed­nu z nemo­vi­tos­tí, týkat se vás bude kro­mě nezbyt­né­ho ozná­me­ní této sku­teč­nos­ti i podá­ní daňo­vé­ho při­zná­ní z věcí nemo­vi­tých.  Jed­ná se totiž o změ­nu sta­vu, kte­rá ovliv­ňu­je výši daně.

Vaše mož­nos­ti budou následující:

  • podá­te řád­né daňo­vé při­zná­ní, při­čemž v něm uve­de­te pou­ze nemovitost(i), jejichž jste stá­le vlastníkem,
  • podá­te díl­čí daňo­vé při­zná­ní a ve for­mu­lá­ři vypl­ní­te úda­je prodané/darované nemo­vi­tos­ti. V poli pro popis změn pak uveď­te pro­da­nou nemovitost.

Tepr­ve se na pro­dej nemo­vi­tos­ti chys­tá­te? Jsem tu a ráda se o pro­dej i všech­ny práv­ní povin­nos­ti posta­rám mís­to vás. Ozvě­te se mi, domlu­ví­me si schůzku a ráda odpo­vím na všech­ny vaše dota­zy. Těším se na naši spolupráci!