Investice do nemovitostí v roce 2024

Nechá­vat pře­by­teč­né pení­ze ležet na účtě není moc dob­rá stra­te­gie. Pokud chce­te dopřát vašim úspo­rám vět­ší hod­no­tu a inves­ti­ce do rea­lit se zdá být jako to pra­vé, bude dneš­ní člá­nek přes­ně pro vás.

Do čeho tedy na poli rea­lit v roce 2024 inves­to­vat? Mož­nos­tí máte hned několik!


 1. Ideální podíl na nemovitosti

Pokud pro vás inves­ti­ce do nemo­vi­tos­tí není úpl­nou novin­kou, může být ide­ál­ní podíl na nemo­vi­tos­ti inves­tič­ně vel­mi zajímavý. 

 • Výho­dy
  Zde je to beze­spo­ru potře­ba men­ší­ho kapi­tá­lu a poten­ci­ál vel­mi dob­ré­ho zhod­no­ce­ní. Kou­pit může­te podíl na nemo­vi­tos­ti od spo­lu­vlast­ní­ků, kte­ří se chtě­jí své­ho podí­lu  zba­vit, aniž by se muse­li sou­dit nebo doha­do­vat s ostat­ní­mi spo­lu­vlast­ní­ky. Zda svůj podíl podr­ží­te nebo při zájmu ostat­ních spo­lu­vlast­ní­ků pro­dá­te se zis­kem už bude na vás.
 1. Rodinné domy a byty

Chce­te kou­pit nemo­vi­tost a vydě­lá­vat na pro­nájmu? To je samo­zřej­mě inves­tič­ní klasika.

 • Výho­dy
  Jed­no­du­še to, že byd­le­ní pat­ří mezi naše základ­ní potře­by. Ten­to trh je díky tomu poměr­ně sta­bil­ní i za situ­a­ce, kdy se eko­no­mi­ka dosta­ne do recese.

 • Nevý­ho­dy
  Nevý­ho­dou samo­zřej­mě mohou být nájem­ní­ci a fakt, že občan­ský záko­ník sto­jí čas­to více při nich, než při pro­na­jí­ma­te­lích. Pro všech­ny pří­pa­dy vždy dopo­ru­ču­ji nechat si vypra­co­vat nájem­ní smlou­vu kva­lit­ním práv­ní­kem nebo rea­lit­ním makléřem.
  Dal­ší nevý­ho­dou může být růst cen a násled­ná men­ší ren­ta­bi­li­ta investice.

TIP: Jak na úspěš­ný pro­ná­jem? Čtě­te zde!

investice do nemovitostí v roce 2024 realitní makléř šárka sabová

3. Rekreační objekty

Mož­ná se to nezdá, ale pro­ná­jem toho­to typu (tedy sprá­va a orga­ni­za­ce) je čas­to prá­ce na plný úva­zek. Je také dob­ré zvá­žit, jaké vyži­tí a pro jaké sezó­ny samot­ná nemo­vi­tost i loka­li­ta nabízí.

 • Výho­dy
  Pokud kou­pí­te rekre­ač­ní objekt v atrak­tiv­ní loka­li­tě, posta­rá­te se o krás­ný inte­ri­ér i láka­vý exte­ri­ér, bude­te umět vaši nemo­vi­tost dob­ře mar­ke­tingo­vě “prodat”(nabídnout k pro­nájmu) a násled­ně plně obsa­dit, může být zisk z pro­nájmu slušný.

Výho­dou je, pokud u vaší nemo­vi­tos­ti zájem­ci najdou:

 • zim­ní sjezdovky
 • turis­tic­ké stezky
 • pří­rod­ní krásy
 • turis­tic­ky popu­lár­ní měs­ta na dosah

Najdou nájem­ci vyži­tí po celý rok? Pak se vaše šan­ce uspět zvyšuje.

 • Nevý­ho­dy
  Již zmi­ňo­va­ná sprá­va nemo­vi­tos­ti a orga­ni­za­ce pro­ná­jmů. V zahra­ni­čí je už běž­ná inves­ti­ce do bytu v hote­lo­vém kom­ple­xu, o jehož ser­vis i pro­ná­jmy se vám kom­plet­ně posta­rá správ­ní fir­ma (či prá­vě hotel). Byť se poplat­ky za tuto služ­bu mohou někdy zdát vel­ké (občas i 50 % výno­sů), zisk může být stá­le vel­mi pěk­ný. V Čes­ku toto zatím běž­né není a všech­ny věci oko­lo tak zby­dou na vás.
 1. Kancelářské nebo obchodní prostory

Dal­ší inves­tič­ní alternativa.

 • Výho­dy
  Komerč­ní nemo­vi­tos­ti mají jed­nu vel­kou výho­du –⁠⁠⁠⁠⁠ občan­ský záko­ník vás neo­me­zu­je tak, jako při pro­nájmu bytu či domu. Díky tomu vám pro­blé­mo­vý nájem­ce nezpů­so­bí dal­ší šedi­ny –⁠⁠⁠⁠⁠ roz­lou­čit se s ním je totiž mno­hem snažší.
 • Nevý­ho­dy
  Tady jsou to jed­no­znač­ně výky­vy, kte­ré trh s komerč­ní­mi nemo­vi­tost­mi dopro­vá­zí. V dobách eko­no­mic­ké rece­se tak může váš pro­stor zůstat bez nájemce.

Ony výky­vy ale mohou hrát i ve váš pro­spěch –⁠⁠⁠⁠⁠ při eko­no­mic­kém růstu může být totiž ren­ta­bi­li­ta komerč­ní­ho pro­sto­ru vyš­ší, než u pro­nájmu kla­sic­kých bytů.

investice do nemovitostí v roce 2024 realitní makléř šárka sabová

 1. Podíl na developerských projektech

Sly­še­li jste už o spo­lu­fi­nan­co­vá­ní deve­lo­per­ských pro­jek­tů? Stát se jed­ním z inves­to­rů je dal­ší skvě­lá mož­nost, jak zhod­no­tit vaše finanč­ní prostředky.

Jak to probíhá?

Dej­me si příklad.

Roz­hod­ne­te se inves­to­vat do pro­jek­tu se země­děl­ský­mi pozem­ky. Deve­lo­per je kou­pí, archi­tek­ti při­pra­ví územ­ní stu­dii a posta­ra­jí se o změ­nu územ­ní­ho plá­nu. Po odsou­hla­se­ní úřa­dy se pozem­ky zasí­ťu­jí a pro­da­jí, nebo se zahá­jí stav­ba bytů/domů, kte­ré se pro­da­jí poté. Vy zís­ká­vá­te podíl na zisku.

 • Výho­dy
  Zhod­no­ce­ní u této inves­ti­ce může být vel­mi zají­ma­vé (v někte­rých pří­pa­dech až 200 %, ale vždy samo­zřej­mě zále­ží na kon­krét­ní inves­ti­ci). I kdy­by pro­dej nevy­šel, pení­ze máte stá­le ulo­že­né v země­děl­ské půdě. Občas inves­to­ři nabí­zí na zakou­pe­ný poze­mek také zástav­ní právo.
 • Nevý­ho­dy
  Del­ší doba čeká­ní na zhod­no­ce­ní (někdy i pět let), po kte­rou nemá­te žád­né výnosy.
 1. Nemovitostní investiční fondy

Pokud vás zají­ma­jí spíš sta­bil­ní pří­jmy, aniž bys­te se muse­li sta­rat o sprá­vu nemo­vi­tos­ti nebo nájem­ní­ky, může být prá­vě toto vari­an­ta pro vás.

 • Výho­dy
  Zde je to zisk z nemo­vi­tos­tí bez sta­ros­tí oko­lo. Při vol­bě pro­fe­si­o­nál­ní­ho rea­lit­ní­ho inves­to­ra je to také vyš­ší výno­so­vá ren­ta­bi­li­ta (vyš­ší inves­tič­ní kapi­tál jim dovo­lu­je inves­to­vat do draž­ších inves­tič­ních celků).
 • Nevý­ho­dy
  Poten­ci­ál­ně men­ší výno­sy (nemu­sí být pra­vi­dlem). U inves­tic pro­střed­nic­tvím fon­dů nemů­že­te danou nemo­vi­tost pou­ží­vat jako finanč­ní páku.
 1. Zahraniční nemovitost

Přes­to­že mají čas­to lidé z inves­tic do zahra­nič­ních nemo­vi­tos­tí oba­vy, není tře­ba se bát. 

 • Výho­dy

  Výho­dou je čas­to lep­ší zhod­no­ce­ní, než nemo­vi­tos­ti poří­ze­né v Čes­ku, a také diver­zi­fi­ka­ci rizik – infla­ce v Čes­ku vám tolik neuško­dí, pokud máte dal­ší pří­jem v eurech.

Jak lze tyto nemovitosti využít?
 • krát­ko­do­bý pro­ná­jem i dlou­ho­do­bý pronájem
 • popu­lár­ní je Rakous­ko, dále tře­ba Itá­lie, Chor­vat­sko nebo Špa­něl­sko (díky del­ším zim­ním i let­ním sezónám)
 • per­spek­tiv­ní jsou země, kde plně vyu­ži­je­te obě sezó­ny (lyžování/koupání v moři)
 • Nevý­ho­dy
  Nevý­ho­dou bývá čas­to vyš­ší daňo­vé zatí­že­ní v zemích na zápa­dě Evro­py (daň z pří­jmu i daň z nemovitosti)

investice do nemovitostí v roce 2024 realitní makléř šárka sabová

Závěrem

Stej­ně jako kaž­dá jiná inves­ti­ce, i inves­ti­ce do rea­lit může být rizi­ko­vá, pokud ji nevy­hod­no­tí­te dob­ře. Pokud nao­pak danou inves­ti­ci dob­ře pro­vě­ří­te, může­te z ní spo­ko­je­ně těžit mno­ho let nejen vy, ale i dal­ší gene­ra­ce. Pokud bys­te rádi inves­to­va­li do nemo­vi­tos­ti, ale nemá­te potřeb­né zku­še­nos­ti, neboj­te se mi ozvat. Ráda vám pomůžu!

Datum vydání

22.2.2024