Jste vlastníkem nemovitosti? Pak se vás bude týkat daň z nemovitosti. Ta se každoročně platí do konce května a listopadu. Víte, do kdy máte povinnost ji zaplatit? A jakým způsobem?

Splatnost

Daň z nemo­vi­tos­ti (věcí nemo­vi­tých) a její splat­nost se řídí tím­to daňo­vým zákonem.

daň z nemovitosti splatnost šárka sabová

Splat­nost daně z nemo­vi­tos­ti je pak taková:

 • pokud jste poplat­ník daně, kte­rý pro­vo­zu­je země­děl­skou výro­bu ne
  bo chov ryb
  , je daň splat­ná ve dvou totož­ných splát­kách, a to nej­poz­dě­ji do 31. 8. a 30. 11. zda­ňo­va­cí­ho období,
 • ostat­ní daňo­ví poplat­ní­ci musí daň zapla­tit také ve dvou stej­ných splát­kách, ten­to­krát do 31. 5. a do 30. 11. zda­ňo­va­cí­ho období.

Pokud vaše roč­ní daň z nemo­vi­tos­tí nepře­sáh­ne část­ku 5000 Kč, je splat­ná pou­ze najed­nou. V tom­to pří­pa­dě se vás bude týkat datum 31. 5. Do toho­to data se dá také daň zapla­tit najed­nou i pokud se jed­ná o část­ku nad 5000 Kč.

Pokud si chce­te plat­bu usnad­nit a zba­vit se stra­chu ze zapo­me­nu­tí, může­te si pla­ce­ní zautomatizovat.

daň z nemovitosti splatnost šárka sabová

Automatizace plateb

Pokud se vám nechce řešit kaž­dý rok pla­teb­ní pří­ka­zy nebo cho­dit pla­tit na poš­tu for­mou poš­tov­ní pou­káz­ky, jsou tyto vari­an­ty prav­dě­po­dob­ně nej­lep­ší volbou:

 • SIPO
  Pokud chce­te vyu­žít mož­nost plat­by přes SIPO, musí­te ode­vzdat své­mu Finanč­ní­mu úřa­du ozná­me­ní o pla­ce­ní daně z nemo­vi­tos­ti pro­střed­nic­tvím SIPO. K němu při­poj­te své spo­jo­va­cí čís­lo SIPO. Více infor­ma­cí najde­te na webo­vých strán­kách Finanč­ní správy.
 • Trva­lá platba
  V tom­to pří­pa­dě sta­čí zajít do své ban­ky a sjed­nat si trva­lou plat­bu. Pak si může­te být jis­ti, že bude­te mít na kon­ci kaž­dé­ho květ­na vystaráno.

Potřebné bankovní účty

 • Důle­ži­tá čís­la ban­kov­ních účtů najde­te pří­mo na strán­kách Finanč­ní sprá­vy, při­čemž před­čís­lí účtů pro daň z nemo­vi­tost je 7755.
 • Tabul­ka všech před­čís­lí je vám pak k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní opět na strán­kách.
 • Čís­la mat­rik se budou lišit pod­le daných kra­jů. Kom­plet­ní seznam opět najde­te prá­vě na strán­kách Finanč­ní sprá­vy.
 • Kód ban­ky bude 0710 (Čes­ká národ­ní ban­ka) a jako vari­a­bil­ní sym­bol vpiš­te vaše rod­né číslo.

Zají­má vás více o tom, jak správ­ně zapla­tit daň z nemo­vi­tos­ti? Pře­čtě­te si více pří­mo na por­tá­le Finanč­ní správy.

daň z nemovitosti splatnost šárka sabová