Prodej nemovitosti v aukci rychle a úspěšně

Při­jde vám pro­dej nemo­vi­tos­ti v auk­ci zvlášt­ní? Nao­pak. Není tře­ba mít strach. Pro­dej nemo­vi­tos­ti v auk­ci nabí­rá prá­vem na obli­bě. Proč a jak ten­to způ­sob pro­de­je vyu­žít na maximum?


Co to aukce je a jaký je průběh

Auk­ce nemo­vi­tos­ti je transpa­rent­ní a spra­ved­li­vý způ­sob pro­de­je v pří­pa­dech, kdy se oče­ká­vá zájem více zájemců.

Výhody aukce pro prodávající

V prvé řadě je dob­ré říct, že auk­ce má pro pro­dá­va­jí­cí­ho řadu výhod. Jaké to jsou?

 • Pro­dá­va­jí­cí má vždy plnou jis­to­tu, že jeho nemo­vi­tost bude pro­dá­na zájem­ci, kte­rý nabíd­ne nej­lep­ší nabídku. 
 • Nej­lep­ší nabíd­ka nemu­sí vždy zna­me­nat nabíd­ku nej­vyš­ší ceny. Jed­ná se o cel­ko­vé sla­dě­ní pod­mí­nek, kte­ré zájem­ce o kou­pi nemo­vi­tos­ti nabíd­ne. Kro­mě ceny se tak může jed­nat o pla­teb­ní pod­mín­ky, nabí­ze­né ter­mí­ny rea­li­za­ce, způ­sob pře­dá­ní nemo­vi­tos­ti a dal­ší nabíd­ky ze stra­ny zájemce. 
 • O tom, kte­rá nabíd­ka je nej­lep­ší, roz­ho­du­je výhrad­ně pro­dá­va­jí­cí. Pokud s nabíd­ka­mi spo­ko­je­ni nebu­de­te, může­te je tedy všech­ny odmítnout.
Výhody aukce pro kupující

Auk­ce má také řadu výho­dy pro kupu­jí­cí. Pat­ří mezi ně:

 • Zajiš­tě­ní rov­ných pod­mí­nek při náku­pu nemo­vi­tos­ti v pří­pa­dě, že se sejde více zájemců.
 • Nemo­vi­tost může­te kou­pit za vámi nabíd­nu­tou kup­ní cenu a také za pod­mí­nek, kte­ré sami navrh­ne­te. Pokud nabíd­ka jiné­ho zájem­ce nebu­de pro pro­dá­va­jí­cí­ho zají­ma­věj­ší, nemo­vi­tost je vaše.
 • U auk­ce neroz­ho­du­je, kte­rý zájem­ce při­jde na pro­hlíd­ku nemo­vi­tos­ti prv­ní, ale kva­li­ta jeho nabíd­ky z pohle­du pro­dá­va­jí­cí­ho a jeho priorit. 
 • Pokud se sejde více zájem­ců, nejsou do kou­pi kon­ku­ren­cí  tla­če­ni k oka­mži­té­mu roz­hod­nu­tí, ale jsou vyzvá­ni k podá­ní nabí­dek do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu. To jim posky­tu­je dost času na zra­lé kup­ní roz­hod­nu­tí (což je u tak emo­tiv­ní trans­ak­ce, jakou nákup nemo­vi­tos­ti beze spo­ru je, více než žádoucí).

Mož­nost kou­pit nemo­vi­tost tedy dostá­vá kaž­dý, pra­vi­dla jsou jas­ná a spravedlivá.

prodej nemovitosti v aukci realitní makléř šárka sabová

Aukce vs klasický prodej

Výho­dy auk­ce jsou jasné:

 • transpa­rent­nost
 • rych­lost
 • vyš­ší výnos
 • kom­fort pro obě strany
 • pře­hled­nost

Zejmé­na u atrak­tiv­ních nemo­vi­tos­tí je auk­ce skvě­lá mož­nost, jak zvý­šit cenu o 5 — 20 %, někdy ale i výraz­ně více.

Jak to vlastně funguje a jaký je průběh?

Auk­ce se sklá­dá z těch­to bodů:

 • odhad trž­ní ceny na zákla­dě  důklad­né analýzy
 • sta­no­ve­ní inze­ro­va­né (niko­liv pod­hod­no­ce­né) ceny
 • inzer­ce a pla­ce­ná rekla­ma na soci­ál­ních sítích 
 • pro­hlíd­ky nemovitosti
 • samot­ná aukce
 • roz­hod­nu­tí prodávajícího
 • smluv­ní doku­men­ta­ce a prodej

Jed­ná se o sys­tém pro­de­je nemo­vi­tos­ti, kte­rý je pro obě stra­ny zce­la pře­hled­ný. Prů­běh pro zájem­ce o kou­pi je pak následující:

 • Pokud chce­te nemo­vi­tost kou­pit, podá­te svo­ji závaz­nou nabíd­ku ve sta­no­ve­ném termínu.
 • Obsah poda­ných nabí­dek se pova­žu­je za přís­ně důvěr­ný a nesdě­lu­je se až do uzá­věr­ky ani samot­né­mu prodávajícímu.
 • Pro­dá­va­jí­cí si po uzá­věr­ce všech­ny poda­né nabíd­ky peč­li­vě pro­stu­du­je, vyhod­no­tí a rozhodne. 
 • Pokud si pro­dá­va­jí­cí vybe­re vaši nabíd­ku, uza­vře­me spo­lu doho­du o rezer­va­ci nemovitosti. 
 • Násled­ně bude nezbyt­né uhra­dit rezer­vač­ní popla­tek ten bude prv­ní čás­tí kup­ní ceny.
 • Ihned poté začne­me spo­leč­ně pra­co­vat na pří­pra­vě kup­ní smlou­vy a násled­ném pře­vo­du nemovitosti.

O tom, co pro vás v rám­ci auk­ce udě­lám já už jsem psa­la v tom­to článku.

prodej nemovitosti v aukci realitní makléř šárka sabová

Co je pro úspěšnou aukci důležité ze strany prodávajícího
 • zákla­dem je kva­lit­ní pří­pra­va aukce
 • jas­ně daná pra­vi­dla a jejich dodržování
 • doko­na­lý marketing
 • per­fekt­ní nača­so­vá­ní všech aktivit
Svépomocí? Raději ne

Mož­ná se to na prv­ní pohled nemu­sí zdát, ale u auk­ce je vel­mi důle­ži­té to, aby vše ply­nu­lo včas a ve správ­ném sle­du, aby pro­dej neskon­čil fiaskem.

Vždy se obrať­te na pro­vě­ře­né­ho mak­lé­ře nebo kva­lit­ní rea­lit­ní kan­ce­lář. U obo­jí­ho dbej­te na před­cho­zí zku­še­nos­ti s tím­to typem prodeje.

Co je při aukci důležité?
Marketing

Mar­ke­ting je dal­ší vel­mi důle­ži­tou polož­kou na sezna­mu. Pokud chce­te, aby byla auk­ce úspěš­ná, bez kva­lit­ní pre­zen­ta­ce si už v dneš­ní době neškrtnete.

Na co vše je důle­ži­té mys­let a co vaší nemo­vi­tos­ti zajis­tí body navíc?

 • homesta­ging
 • pro­fe­si­o­nál­ní fotografie
 • 3D vizu­a­li­za­ce či vir­tu­ál­ní prohlídka
 • video­pro­hlíd­ka
 • správ­ně napsa­ný inzerát
 • inzer­ce na peč­li­vě vybra­ných mís­tech napříč vše­mi kanály
 • atd…
Výběr zájemců

Prv­ní zájem­ce nemu­sí být vždy ten pra­vý a stej­ně tak nej­vyš­ší nabíd­ka nemu­sí být ta nej­lep­ší.Při auk­ci vem­te ohled na více kri­té­rií, jako třeba:

 • rych­lost a způ­sob platby
 • ter­mín předání
 • pod­mín­ky

Závě­reč­ný výběr kupu­jí­cí­ho je samo­zřej­mě na vás, neboj­te se ale nechat si od zku­še­né­ho rea­lit­ní­ho mak­lé­ře poradit.

prodej nemovitosti v aukci realitní makléř šárka sabová

Převod nemovitosti

Jak už jsem zmi­ňo­va­la, buď­te na všech­no při­pra­ve­ni. Co je dob­ré mít ujasněno?

 • výše rezer­vač­ní zálohy
 • ter­mín pod­pi­su rezer­vač­ní smlouvy
 • jaký bude postih, pokud si nájem­ce nabíd­ku rozmyslí
 • zda má kup­ní smlou­va (i dal­ší smlou­vy) všech­ny nále­ži­tos­ti atd.

Chce­te pro­dat nemo­vi­tost a pro­dej pomo­cí auk­ce vás zau­jal? Ráda se vaší nemo­vi­tos­ti ujmu, auk­ci pro vás od A do Z zor­ga­ni­zu­ji a celý pro­ces při­ve­du úspěš­ně až do kon­ce. Sta­čí se ozvat!

Datum vydání

15.2.2024

Klíčová slova