Katastr nemovitostí — co v něm najdete?

Ať už nemo­vi­tost pro­dá­vá­te nebo kupu­je­te, bez katastru nemo­vi­tos­tí se neo­be­jde­te. Co to je a co všech­no se v něm může­te dozvědět?


Katastr nemovitostí 

Katastr nemo­vi­tos­tí (KN) je v pod­sta­tě veřej­ný rejstřík nemo­vi­tos­tí na úze­mí Čes­ké repub­li­ky vede­ný státem. 

Chce­te zís­kat infor­ma­ce o urči­té nemo­vi­tos­ti? Potře­bu­je­te doká­zat, že nemo­vi­tost pat­ří prá­vě vám? 

 • V katastru nemo­vi­tos­tí může­te zjis­tit   infor­ma­ce nejen o nemo­vi­tos­ti (popis, poze­mek, roz­lo­ha, výčet práv…), ale také o vlast­ní­ku. Najde­te v něm jeho jmé­no, pří­jme­ní a byd­liš­tě. Infor­ma­ce o jeho rodin­ném sta­vu už ale chybí.

KN bude­te potře­bo­vat např. v těch­to případech:

 • ohlá­še­ní stavby
 • kou­pě či pro­dej nemovitosti
 • žádost o sta­veb­ní povolení
 • pro­ká­zá­ní majetku
 • žádost o hypo­teč­ní úvěr

TIP: Pokud řeší­te vklad do katastru nemo­vi­tos­tí, bude se vám hodit TENTO člá­nek.

katastr nemovitostí šárka sabová realitní makléř

Co vám řekne výpis z katastru nemovitostí

Jed­ná se o veřej­nou lis­ti­nou, kte­rá pro­ka­zu­je stav dané nemo­vi­tos­ti evi­do­va­né v katastru nemo­vi­tos­tí k oka­mži­ku vyho­to­ve­ní LV (= list vlast­nic­tví). Infor­ma­ce z KN může­te zís­kat z úpl­né­ho nebo čás­teč­né­ho výpi­su z KN.

 • Čás­teč­ný výpis
  Je zdar­ma a obsa­hu­je základ­ní informace.
 • Úpl­ný výpis
  Úpl­ný výpis z KN je pla­ce­ný. Je obec­ně akcep­to­ván úřa­dy jako ofi­ci­ál­ní doklad, ve kte­rém je zachy­cen práv­ní stav dané nemo­vi­tos­ti ke kon­krét­ní­mu datu.

Obsa­hu­je tyto čás­ti a informace:

 • Část A — vypo­ví­dá o vlast­ní­cích (úda­je o vlast­ní­ko­vi či spoluvlastnících).
 • Část B — popi­su­je nemo­vi­tost (veš­ke­ré iden­ti­fi­kač­ní úda­je o nemovitosti).
 • Část C — obsa­hu­je, zda jsou nemo­vi­tos­ti zatí­že­ny zástav­ním či pod­zá­stav­ním prá­vem, věc­ným bře­me­nem, pří­pad­ně prá­vem před­kup­ním, apod.
 • Část D — dal­ší zápi­sy, napří­klad poznám­ky, zda nee­xis­tu­jí nejas­nos­ti ohled­ně vlast­nic­tví nemo­vi­tos­ti, zda nemo­vi­tost není před­mě­tem spo­ru u sou­du apod.
 • Část E — úda­je o lis­ti­nách, kte­ré byly pod­kla­dem k zápi­su vzni­ku nebo změ­ny vlast­nic­ké­ho prá­va, tedy pře­de­vším nabý­va­cí tituly.
 • Část F — vyhra­ze­na pro pří­pad­né uve­de­ní vzta­hu boni­to­va­ných půd­ně eko­lo­gic­kých jed­no­tek k parcelám.

katastr nemovitostí šárka sabová realitní makléř

Jak do katastru nemovitostí nahlédnout?
 • z pohod­lí domo­va může­te do KN nahléd­nout pro­střed­nic­tvím onli­ne por­tá­lu a výpis si stáh­nout i vytisknout

Výpis pak může­te získat:

 • na kata­strál­ním úřa­dě nebo na kon­takt­ním mís­tě Czechpoint
 • na poštách, obec­ních úřa­dech, úřa­dech měst­ských čás­tí, na mat­rič­ních úřa­dech, kraj­ských úřa­dech, u notá­řů, na pra­co­viš­tích Hos­po­dář­ské komo­ry a na zastu­pi­tel­ských úřadech

Potře­bo­vat bude­te tyto údaje:

 • název dané obce a kata­strál­ní úze­mí, pod kte­ré nemo­vi­tost spadá
 • par­cel­ní čís­lo pozem­ku nebo čís­lo popisné
 • pří­pad­ně evi­denč­ní čís­lo řízení

Katastr nemo­vi­tos­tí je zkrát­ka vel­mi uži­teč­ný pomoc­ník. V rám­ci mé prá­ce v katastru nemo­vi­tos­tí kon­t­ro­lu­ji reál­ný stav nemo­vi­tos­ti běž­ně, ješ­tě před začát­kem nákup­ní­ho pro­ce­su. Jen tak si můžu být jis­tá, že nákup pro­běh­ne hlad­ce a bez pří­pad­ných kom­pli­ka­cí. Vyhlíd­li jste si nemo­vi­tost a zají­má vás její sku­teč­ný práv­ní stav? Ozvě­te se mi, ráda pomo­hu i vám!

Datum vydání

8.2.2024