Realitní makléř — jak poznat toho pravého?

Chys­tá­te se na pro­dej nemo­vi­tos­ti a zva­žu­je­te, jakou ces­tu zvo­lit? O tom, jak může pro­bí­hat pro­dej na vlast­ní pěst jsme si pově­dě­li v tom­to člán­ku. Pokud jste se roz­hod­li pro vari­an­tu B), tedy pro­dej s mak­lé­řem, bude vaše ces­ta prav­dě­po­dob­ně snaž­ší. Pokud vybe­re­te dobře. 

Vybírejte ostražitě

Nebu­du vám nic nalhá­vat. Rea­lit­ních mak­lé­řů je u nás hro­ma­da. Stej­ně jako v kaž­dé pro­fe­si, i tady je ale tře­ba odstra­nit zrno od plev. Ne kaž­dý, kdo se tvá­ří jako pro­fík, totiž pro­fe­si­o­ná­lem sku­teč­ně je. Jak tedy poznat, že jste v dob­rých rukou?

První dojem

Ten je beze­spo­ru důle­ži­tý. Pokud mezi vámi zafun­gu­jí sym­pa­tie a nala­dě­ní na stej­nou vlnu, bude se vám spo­lu­pra­co­vat lépe, než s někým, kdo vám nese­dl už od pohle­du. Pokud máte z mak­lé­ře nepří­jem­ný pocit, poo­hléd­ně­te se radě­ji jinde. 

  • TIP: Osob­ně ale dopo­ru­ču­ji nedat pou­ze na své sym­pa­tie a prv­ní dojem. Ten totiž také není vše.

realitní makléř - jak ho vybrat

Poslouchejte reference

Ptej­te se, zají­mej­te se, vyhle­dá­vej­te. Ve zkrat­ce – sáh­nout po nej­snaž­ším řeše­ní nemu­sí být ide­ál­ní. Lep­ší je dát si čas a hle­dá­ní rea­lit­ní­ho mak­lé­ře nebrat na leh­kou váhu. Spo­ko­je­né zku­še­nos­ti lidí a reál­né výsled­ky jsou lep­ším měřítkem. 

  • TIP: Vydej­te se mezi své zná­mé a lidi, kte­rým může­te důvě­řo­vat. Ti jsou totiž vět­ši­nou nej­spo­leh­li­věj­ším zdrojem.
Zkoumejte inzerci

Jsou inze­rá­ty dané­ho mak­lé­ře důvě­ry­hod­né? Chy­til by text váš zájem? Netá­pe­te mezi infor­ma­ce­mi po tom oprav­du důle­ži­tém? A co foto­gra­fie, jsou kva­lit­ní a láka­vé? Už jen pří­stup k samot­né inzer­ci vám může pro­zra­dit mnoho.

  • TIP: Pro­hléd­ně­te inzer­ci a zakrouž­kuj­te si mak­lé­ře, jejichž pre­zen­ta­ce vás nalá­ka­la už od prv­ní­ho pohle­du. Co vše by měl inze­rát obsa­ho­vat a proč? To vám povím zde.
Chtějte komplexní servis

Co běž­ně mak­léř svým kli­en­tům nabí­zí? Jsou i tací, kte­ří vám nemo­vi­tost nafo­tí mobi­lem, napí­šou stro­hý inze­rát, ten umís­tí na jed­no mís­to a pak pro­ve­dou zájem­ce pro­hlíd­kou. Věř­te mi, že tohle by vám sta­čit nemě­lo (a pro úspěš­ný pro­dej prav­dě­po­dob­ně ani nebude). 

realitní makléř - jak vybrat šárka sabová

Jaká je výše provize a co vše zahrnuje? 

“Jé, podí­vej. Tady ten mak­léř chce jen xy. Pfff, a pak že musí­me pla­tit tolik. No to bys­me se na to podívali”.

Chá­pu. Pro­vi­ze rea­lit­ní­mu mak­lé­ři není malá polož­ka. Nicmé­ně – mak­léř s pro­vi­zí nezvykle níz­kou je pro mě tak tro­chu čer­ve­ná vlaj­ka, pou­ka­zu­jí­cí na to, že něco není v pořádku.

Je totiž dost prav­dě­po­dob­né, že daný mak­léř nemá dosta­tek zku­še­nos­tí, pro­de­ji nevě­nu­je dosta­tek času a pozor­nos­ti nebo jeho refe­ren­ce nejsou zrov­na blyštivé.

Volte ověřenou realitní kancelář

Proč? Ve vět­ši­ně pří­pa­dů totiž pra­xí ošle­ha­né rea­lit­ní kan­ce­lá­ře zaměst­ná­va­jí pou­ze kva­lit­ní a spo­leh­li­vé mak­lé­ře. Důvod je jed­no­du­chý – nechtě­jí si kazit své těž­ce budo­va­né jmé­no. Tako­vý mak­léř pro vás pak doká­že vybrat to pra­vé, má své léty ově­ře­né postu­py a přes­ně ví, co a kdy dělat.

Ptejte se

A to nej­dů­le­ži­těj­ší nako­nec. Při­prav­te si otáz­ky a neboj­te se je poklá­dat. Svě­řu­je­te mak­lé­ři dost mož­ná svou nej­dů­le­ži­těj­ší trans­ak­ci v živo­tě. Nedej­te se odbýt, sle­duj­te reak­ce a při­ro­ze­nost odpo­vě­dí. Kva­lit­ní rea­lit­ní mak­léř nikdy nebu­de mít s vaši­mi otáz­ka­mi pro­blém, nezačne být ner­vóz­ní nebo nepří­jem­ný, spí­še nao­pak. Rád vám vše vysvět­lí, pro­to­že ví, že si za svou pra­cí může sebe­jis­tě stát.

Roz­hod­li jste se požá­dat o pomoc rea­lit­ní­ho mak­lé­ře a chce­te si být jis­ti, že vaše nemo­vi­tost bude v těch nej­lep­ších rukou? Jsem tu pro vás. Ráda odpo­vím na všech­ny vaše otáz­ky a dove­du váš pro­dej k úspěš­né­mu kon­ci! Sta­čí se ozvat!