Cenový odhad nemovitosti u prodeje

Občas se setká­vám s názo­rem, že ceno­vý odhad nemo­vi­tos­ti není nut­ný, pro­to­že cena se dá nasta­vit i jinak. To sice ano, ale já věřím, že chce­te vaši nemo­vi­tost pro­dat dob­ře a v rozum­ném čase, je to tak?

Typy cen nemovitosti
 • Trž­ní
  Tato cena je závis­lá na rea­lit­ním trhu. Je to reál­ná cena, za kte­rou se v sou­čas­nos­ti podob­né nemo­vi­tos­ti v loka­li­tě prodávají.
 • Zjiš­tě­ná
  Cena, kte­rou urču­je Minis­ter­stvo finan­cí oce­ňo­va­cím pře­pi­sem (od té se pak také odví­jí zda­ně­ní). Tato cena chrá­ní plát­ce před zne­vý­hod­ně­ním nea­de­kvát­ní kup­ní ceny.
 • Zadluži­tel­ná
  Cena důle­ži­tá pro ban­ku a pří­pad, že si chce­te brát na nemo­vi­tost hypo­té­ku. Tuto cenu vám nasta­ví ban­kov­ní odhad­ce (vět­ši­nou je stej­ná nebo niž­ší, než cena kupní).
 • Kup­ní
  Závěrečná/reálná část­ka, za kte­rou nemo­vi­tost pro­dá­te. Závis­lá je jen a pou­ze na doho­dě mezi kupu­jí­cím a prodávajícím.
Cenový odhad — u koho žádat?

Mož­nos­tí máte více. Liší se nejen v ceně, ale vět­ši­nou také v účelu.

 • Soud­ní znalec
  Soud­ní­ho znal­ce lidé nej­čas­tě­ji vyu­ží­va­jí při řeše­ní spo­rů (dědic­tví, roz­dě­le­ní majet­ku u roz­vo­du atd). Je sice nej­draž­ší, čekat ale může­te nej­vyš­ší odbor­nost a v pří­pa­dě potře­by také zna­lec­ký posudek. 
 • Rea­lit­ní makléř
  Zku­še­ný rea­lit­ní mak­léř je dal­ší sáz­ka na jis­to­tu. Ten vám totiž díky vel­ké­mu pře­hle­du na trhu doká­že správ­ně určit trž­ní i kup­ní cenu. Pokud navíc zvo­lí­te kva­lit­ní­ho mak­lé­ře, odhad bude­te mít zahr­nut do jeho provize.
  Rea­lit­ní mak­léř vám také vypra­cu­je odhad ceny pro dědic­ké řízení.
 • Odhad­ce
  I od něj zís­ká­te trž­ní i dopo­ru­če­nou kup­ní cenu, opět si ale při­pla­tí­te. Lidé ho čas­to vyu­ží­va­jí v pří­pa­dě potře­by odha­du ceny v dědic­kém říze­ní, kdy se jim nechce inves­to­vat více peněz do soud­ní­ho znal­ce a když nevě­dí, že jim tako­vý odhad může vypra­co­vat i rea­lit­ní makléř
 • Ban­kov­ní odhadce
  Jak už jsem psa­la, ten je nezbyt­ný v pří­pa­dě, že chce­te nemo­vi­tos­tí ručit při žádosti o hypotéku. 

odhad ceny nemovitosti šárka sabová

Podle čeho se cena určuje

Meto­dy se vět­ši­nou vyu­ží­va­jí tyto:

 • Výno­so­vá
  Čas­to pomá­há inves­to­rům zjis­tit ne/výhodnost náku­pu nemo­vi­tos­ti za úče­lem dal­ší­ho pronájmu.
 • Nákla­do­vá
  Tato meto­da se týká kom­plet­ních rekon­struk­cí a nových staveb.
 • Porov­ná­va­cí
  Zaklá­dá se na ceně podob­ných nemo­vi­tos­tí v totož­né lokalitě. 
Co vše se posuzuje

Fak­to­rů je samo­zřej­mě něko­lik. Pat­ří k nim např.:

 • loka­li­ta
 • situ­a­ce na trhu
 • stá­ří a tech­nic­ký stav nemovitosti
 • doprav­ní dostup­nost a občan­ská vybavenost
 • dis­po­zi­ce
 • pří­slu­šen­ství (bal­kon, garáž, tera­sa, zahrada,…)
V čem se odhad bytu liší

I tady je fak­to­rů hned několik:

 • vlast­nic­tví (druž­stev­ní či osobní)
 • typ budo­vy (cih­la, panel)
 • stav budo­vy
 • patro
 • ori­en­ta­ce bytu

odhad ceny nemovitosti šárka sabová

Jak dlouho bude odhad trvat?

Pro­hlíd­ka nemo­vi­tos­ti před samot­ným odha­dem trvá při­bliž­ně hodi­nu (samo­zřej­mě ale zále­ží na veli­kos­ti nemo­vi­tos­ti) a zahr­nu­je foce­ní a měře­ní inte­ri­é­ru a exte­ri­é­ru (pokud je sou­čás­tí). Odhad pak vět­ši­nou obdr­ží­te do sed­mi pra­cov­ních dní. Z vaší stra­ny bude potře­ba veš­ke­rá doku­men­ta­ce a infor­ma­ce k nemovitosti.

Kolik odhad nemovitosti stojí?

Cena se liší nejen pod­le toho, kdo vám odhad zajiš­ťu­je, ale také pod­le nároč­nos­ti. U odhad­ců může­te počí­tat se spod­ním limi­tem cca 5.000 Kč, u rea­lit­ních mak­lé­řů cca 2.000 Kč.. Jak už jsem psa­la, při vol­bě kva­lit­ní­ho mak­lé­ře máte již odhad nemo­vi­tos­ti zahr­nut v ceně provize.


Čeká vás pro­dej nemo­vi­tos­ti a nechce­te stří­let cenu od oka? Dob­ře dělá­te. Pokud se o pro­dej nechce­te sta­rat, a přes­to chce­te nemo­vi­tost pro­dat brzy a za cenu, se kte­rou bude­te spo­ko­je­ni, ráda vám pomo­hu. Odhad nemo­vi­tos­ti u mě navíc nepla­tí­te. Dosta­ne­te ho totiž s balíč­kem dal­ších slu­žeb v rám­ci mé pro­vi­ze. Nevá­hej­te mě kon­tak­to­vat nebo rov­nou vyplň­te formulář!

Datum vydání

25.1.2024

Klíčová slova