Obdo­bí podá­vá­ní daňo­vé­ho při­zná­ní je tady. Netý­ká se jen daně z pří­jmu, týká se i vaší nemo­vi­tos­ti. Láme­te si hla­vu s tím, jest­li se tato povin­nost týká i vás? Tak se na to pojď­me spo­lu podívat…

Koho se daň týká?

Daňo­vé při­zná­ní z věcí nemo­vi­tých se týká kaž­dé­ho, kdo se v roce 2023 stal vlast­ní­kem nemo­vi­tos­ti. Týká se i těch, kte­ří na své nemo­vi­tos­ti děla­li zásad­ní úpra­vy. Těmi se mys­lí např. dostav­ba, změ­na veli­kos­ti pozem­ku, užit­né plo­chy nebo při­sta­ve­ní dal­ší­ho pat­ra. Daňo­vé při­zná­ní podá­vá ten, kdo je k 1. 1. dané­ho roku maji­te­lem dané nemo­vi­tos­ti. Pokud je maji­tel nemo­vi­tos­ti či pozem­ku nezná­mý, daň za něj pla­tí aktiv­ní užívající.

Jaké jsou legislativní změny?

Nově budou muset podá­vat daňo­vé při­zná­ní také maji­te­lé sta­veb­ních pozem­ků, gará­ží nebo uži­va­te­lé nemo­vi­tos­ti ve vlast­nic­tví stá­tu. Podrob­něj­ší infor­ma­ce najde­te v tom­to článku.

Do kdy je třeba daňové přiznání podat?

Ter­mín pro samot­né podá­ní daňo­vé­ho při­zná­ní je do kon­ce led­na, tedy do 31. 1. 2024. Plat­bu pak musí­te ode­slat do kon­ce květ­na. Pokud vypoč­te­ná daň pře­sáh­ne část­ku 5.000 Kč, může­te si její plat­bu roz­lo­žit do dvou stej­ných splá­tek, a to v květ­nu a v listopadu.

daňové přiznání z věcí nemovitých 2024 šárka sabová

Jakým způsobem se přiznání podává?

Způ­sobů je něko­lik a jejich vol­ba je jen na vás:

 • Papí­ro­vý formulář
  For­mu­lář vypl­ní­te a poš­tou ode­šle­te pří­sluš­né­mu úřadu.
 • Elek­tro­nic­ky
  Ten­to způ­sob je nej­rych­lej­ší a nej­po­ho­dl­něj­ší. Daňo­vé při­zná­ní jed­no­du­še ode­šle­te přes dato­vou schrán­ku na por­tá­le Daňo­vé správy.
 • Bez ově­ře­ní identity
  Pokud nevlast­ní­te dato­vou schrán­ku ani elek­tro­nic­ký pod­pis, může­te při­zná­ní vypl­nit na por­tá­le, vytisk­nout a ode­slat opět poštou.
Jak jej zaplatit?

Po podá­ní daňo­vé­ho při­zná­ní vám Finanč­ní úřad zašle pla­teb­ní poky­ny. For­ma se odví­jí od vámi zvo­le­né­ho způ­so­bu kore­spon­den­ce – tedy e‑mailem, poš­tov­ní slo­žen­kou nebo dato­vou schránkou.

Kam se toto daňové přiznání podává?

Daňo­vé při­zná­ní z věcí nemo­vi­tých posí­lá­te na pří­sluš­ný Finanč­ní úřad, pod kte­rý dle adre­sy a kra­je vaše nemo­vi­tost spa­dá. Pokud vlast­ní­te více nemo­vi­tos­tí ve více kra­jích, je nut­né podat kaž­dé při­zná­ní zvlášť.

Jak často se daňové přiznání z věcí nemovitých podává?

Toto při­zná­ní podá­vá­te jen jed­nou. V násle­du­jí­cích letech už vám bude Finanč­ní úřad posí­lat slo­žen­ku i poky­ny k plat­bě auto­ma­tic­ky. Opě­tov­né podá­ní při­zná­ní je nut­né prá­vě pou­ze v pří­pa­dě výraz­ných sta­veb­ních změn. V pří­pa­dě, že dojde k úpra­vě výše daně, finanč­ní úřad tyto změ­ny také auto­ma­tic­ky ve výpo­čtu zohlední.

daňové přiznání z věcí nemovitých 2024 šárka sabová

Co když už naopak nemovitost nemám?

Pokud už nao­pak vlast­ní­kem z jaké­ho­ko­liv důvo­du nejste, měli bys­te se od této daně odhlá­sit nebo podat díl­čí daňo­vé při­zná­ní, ve kte­rém tuto sku­teč­nost (spo­lu s důvo­dem pozby­tí nemo­vi­tos­ti) uvedete.

For­mu­lář k samot­né­mu odhlá­še­ní není, pro­to sta­čí tuto infor­ma­ci ozná­mit pří­sluš­né­mu Finanč­ní­mu úřa­du písem­nou for­mou. Více vám povím v tom­to článku.

Nevíte si rady?
 • For­mu­lář pro vypl­ně­ní daňo­vé­ho při­zná­ní z věcí nemo­vi­tých najde ZDE.
 • Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší dota­zy potom v tom­to článku.

Pokud si s podá­ním daňo­vé­ho při­zná­ní z věcí nemo­vi­tých neví­te rady, mám pro vás dobrou zprá­vu. Vzhle­dem ke změ­nám, kte­ré letos na účin­nos­ti, zří­di­la Finanč­ní sprá­va pro vlast­ní­ky nemo­vi­tos­tí spe­ci­ál­ní lin­ku, na kte­ré vám pra­cov­ní­ci s vypl­ně­ním při­zná­ní pomohou.