Investice do nemovitostí a finanční páka

Už jste sly­še­li výraz “finanč­ní páka”? Pokud chce­te inves­to­vat (nebo už inves­tu­je­te) do nemo­vi­tos­tí za úče­lem zis­ku, měl by vás ten­to pojem zají­mat. Proč?


Finanční páka co to je? 

Finanč­ní páka je nástroj, kte­rý vám pomo­cí cizí­ho kapi­tá­lu pomů­že zvý­šit výnos vaše­ho kapitálu. 

 • V dneš­ním člán­ku se baví­me o inves­to­vá­ní do nemo­vi­tos­tí – v tom­to pří­pa­dě se tedy vaším kapi­tá­lem mys­lí vaše nemo­vi­tostfinanč­ní pákou hypo­teč­ní úvěr. 
 • Výkon finanč­ní páky se zve­dá s kle­sa­jí­cí­mi úro­ko­vý­mi sazba­mi a ros­tou­cím podí­lem cizí­ho kapi­tá­lu (což ale ve stej­ný moment zvy­šu­je její rizikovost).

Je něko­lik cest, jak finanč­ní páku využít.

Výnosová rentabilita 

Výno­so­vá ren­ta­bi­li­ta nemo­vi­tos­tí je pohyb­li­vý faktor. 

 • U rezi­denč­ních nemo­vi­tos­tí tře­ba v Pra­ze a blíz­kém oko­lí lze dosáh­nout výno­so­vé ren­ta­bi­li­ty oko­lo 4, 5 a u nej­lep­ších inves­tic i 6 %.
 •  Abys­te tako­vé­ho výno­su dosáh­li, potře­bu­je­te vel­ké zku­še­nos­ti i dosta­tek trpě­li­vos­ti při hledání.

Ješ­tě vět­ší­ho výno­su lze dosáh­nout u inves­tič­ně nároč­něj­ších nemo­vi­tos­tí (obchod­ní kom­plexy a nákup­ní cen­t­ra), ale o těch se dnes bavit nebudeme.

finanční páka šárka sabová realitní makléř

Jak můžete finanční páku využít?

Jak už jsem psa­la, finanč­ní páku může­te vyu­žít něko­li­ka způsoby.

Ukaž­me si to na příkladu:

Máme dvě možnosti:

 1. Tuto nemo­vi­tost bude­te finan­co­vat pou­ze ze svých pro­střed­ků, zhod­no­ce­ní bude tedy 3 % (což nám čas­to pomů­že pou­zet sma­zat půso­be­ní inflace).
 2. Část kup­ní ceny bude­te finan­co­vat prá­vě hypo­teč­ním úvě­rem.

U mož­nos­ti b) pak bude situ­a­ce vypa­dat takto:

Vlast­ní pro­střed­ky 500.000 Kč
Hypo­teč­ní úvěr 1.500.000 Kč

Cizí kapi­tál v tom­to pří­pa­dě tvo­ří 75 % ceny. Vaše nákla­dy na hypo­teč­ní úro­ky a amor­ti­za­ci nepo­čí­tám, pro­to­že se dá před­po­klá­dat, že vám je pokry­jí pří­jmy z pronájmu.

Teď pojď­me na čísla:

 • S počí­ta­ným 3% nárůs­tem stoup­ne trž­ní cena vaší nemo­vi­tos­ti za prv­ní rok na 2.060.000 Kč.
 • Vaše vlast­ní inves­ti­ce byla 500.000 Kč.
 • Ren­ta­bi­li­ta vlast­ní­ho kapi­tá­lu (ROI) = roč­ní výnos z nárůstu ceny : vlast­ní kapitál
  ROI = 60.000 : 500.000  = 12 % roč­ní výnos
Jak využít vyšší vlastní kapitál

Pokud máte k dis­po­zi­ci např. výše zmí­ně­né 2 mil. Kč, může být pak pro vás výhod­něj­ší poří­dit mís­to jed­né nemo­vi­tos­ti nemo­vi­tos­tí více, a k jejich finan­co­vá­ní vyu­žít prá­vě finanč­ní úvěr. Proč? Ukaž­me si to na pří­kla­dech. Stá­le počí­tá­me s 3% nárůs­tem trž­ní ceny:

 • Pokud poří­dí­te dvě nemo­vi­tos­ti v hod­no­tě 4 mil. Kč, při­čemž pou­ži­je­te úvěr ve výši 50 % poři­zo­va­cí ceny, výnos vlast­ní­ho kapi­tá­lu bude činit 6 % (ROI = 120.000 : 2.000.000).
 • Pokud kou­pí­te nemo­vi­tos­ti v hod­no­tě 8 mil. Kč (pokud máte pocho­pi­tel­ně dosta­teč­nou boni­tu u ban­ky) zís­ká­te při vaší inves­ti­ci 2 mil. Kč výnos 12 % roč­ně (ROI = 240.000 / 2.000.000).
  Ten­to posled­ní pří­klad už je samo­zřej­mě tro­chu extrém­ní a týká se pou­ze vel­mi bonit­ních kli­en­tů, přes­to nám jako pří­klad poslouží.

Dej­te si ale pozor. Poměr vlast­ní­ho a cizí­ho kapi­tá­lu musí vždy ladit s vaši­mi reál­ný­mi finanč­ní­mi mož­nost­mi. Nenech­te se pro­to zlá­kat rela­tiv­ně snad­ným výno­sem. Vždy poměr sta­no­vuj­te tak, aby vám zůstal pro­stor pro finanč­ní kry­tí pří­pad­ných rizik.

finanční páka šárka sabová realitní makléř

Finanční páka a její rizika

Jako u kaž­dé inves­ti­ce, i tady musí­me počí­tat s pří­pad­ný­mi riziky.

 • Pokles cen na rea­lit­ním trhu, eko­no­mic­ká situ­a­ce v zemi nebo pod­ce­ně­ní výše úro­ku – to všech­no jsou fak­to­ry, na kte­ré je tře­ba brát ohled. 
 • Inves­ti­ce do rea­lit je vět­ši­nou výhod­ná teh­dy, jed­ná-li se o inves­ti­ci dlou­ho­do­bou. Obec­ně se říká, že mini­mál­ní cyk­lus, se kte­rým je vhod­né do náku­pu nemo­vi­tos­tí jít, je pět let. 
 • Nicmé­ně i dlou­ho­do­bá inves­ti­ce, aby byla zis­ko­vá, vyža­du­je jis­té zna­los­ti rea­lit­ní­ho trhu.

Kolem a kolem, finanč­ní páka může být skvě­lý nástroj, pokud víte, jak ho ovládat. 

Plá­nu­je­te kou­pi nemo­vi­tos­ti a rádi bys­te finanč­ní páku vyu­ži­li ve váš pro­spěch? Pokud chce­te mít jis­to­tu, že vaše vol­by pove­dou k dob­ré­mu výsled­ku, ozvě­te se mi. Ráda vám s celým nákup­ním pro­ce­sem pomohu!

Datum vydání

7.3.2024