Koupě první nemovitosti — nejčastější chyby

Kou­pě nemo­vi­tos­ti je zásad­ní věc a dost mož­ná nej­vět­ší nákup vaše­ho živo­ta. Těší­te se, mož­ná máte i tro­chu stres… a já se vůbec nedivím! 

Kou­pě nemo­vi­tos­ti zna­me­ná totiž vel­ký finanč­ní výdej a čas­to také zatí­že­ní hypo­té­kou na mno­ho let dopře­du. Je pro­to vel­mi důle­ži­té, aby vše klaplo tak, jak má. 

Jaké jsou nej­čas­těj­ší chy­by při kou­pi prv­ní nemovitosti?

Okamžitý podpis rezervační smlouvy

Rezer­vač­ní smlou­va, doho­da o rezer­va­ci, blo­ko­va­cí doho­da… je cel­kem jed­no, jak jí bude­me říkat, ale prá­vě před­čas­ný pod­pis rezer­vač­ní smlou­vy pat­ří k nej­čas­těj­ším chybám.

Proč se to děje?

 • Mak­léř čas­to na poten­ci­ál­ní kup­ce tla­čí s tím, že se jed­ná o stan­dard­ní smlou­vu, a dům zís­ká pře­ce ten, kdo ji pode­pí­še jako první. 
 • Pod­pi­sem se ale pří­mo zava­zu­je­te ke koupi.
 • A jsme u toho. Co když při del­ším pře­mýš­le­ní po pro­hlíd­ce zjis­tí­te, že vám nemo­vi­tost nevy­ho­vu­je, nebo na dal­ší pro­hlíd­ce odha­lí­te vady? Co když vám ban­ka nepo­skyt­ne úvěr?
 • Odstou­pit od této smlou­vy je samo­zřej­mě mož­né. Vět­ši­nou ale zapla­tí­te vyso­ké sankce.

Nic nepo­de­pi­suj­te oka­mži­tě, dej­te si radě­ji čas na roz­myš­le­nou. Neku­pu­je­te skříň z IKEA za pár tisíc. Kupu­je­te nemo­vi­tost za pár mili­o­nů. Buď­te pro­to obezřetní.

nejčastější chyby při koupi nemovitosti šárka sabová realitní makléř

Malý průzkum vybrané lokality

To, co vás obklo­pu­je, má na kva­li­tu vaše­ho živo­ta vel­ký vliv. Dopo­ru­ču­ji při­pra­vit si otáz­ky pro mak­lé­ře, stej­ně jako věno­vat čas vlast­ní­mu prů­zku­mu. Na co se soustředit?

 • občan­ská vybavenost
 • doprav­ní dostupnost
 • bez­peč­nost loka­li­ty a taky loka­lit okolních
 • míst­ní ško­ly a škol­ky (refe­ren­ce i kvalita)
 • per­spek­ti­va a budou­cí vývoj loka­li­ty (pře­de­vším co se prů­mys­lo­vé výstav­by týče)

Může se stát, že bude­te nemo­vi­tos­tí tak ohro­me­ni, že na věci oko­lo zapo­me­ne­te. Mys­le­te ale na svo­ji budouc­nost a zkus­te si zacho­vat chlad­nou hlavu.

Co vše ovliv­ňu­je cenu nemo­vi­tos­ti? Čtě­te tady.

Finanční příprava

Vlast­ní nemo­vi­tost je sen mno­ha lidí a já to napros­to chá­pu. Vždy ale dopo­ru­ču­ji zvá­žit pře­dem vel­mi rea­lis­tic­kým pohle­dem svou finanč­ní situ­a­ci. Ať už řeší­te nákup čeho­ko­liv, snaž­te se nikdy nevy­dat ze všech svých finanč­ních úspor.

Na co je dob­ré myslet?

 • Nákla­dy spo­je­né se stěhováním
  Např. dopra­va, pří­pad­né dočas­né bydlení…
 • Výda­je na pří­pad­né opra­vy nemovitosti
  Tady dopo­ru­ču­ji obe­zřet­nost už při pro­hlíd­ce nemo­vi­tos­ti. Napří­klad nová stře­cha může být něco, s čím počí­tá­te. Pokud ale poz­dě­ji obje­ví­te pro­blém se střeš­ní­mi kro­vy, díra do roz­počtu bude o pozná­ní větší.
 • Výda­je oko­lo hypotéky
  Sem pat­ří poten­ci­ál­ní výda­je za odhad nebo zvý­še­ní úro­ko­vé saz­by, po skon­če­ní prv­ní fixa­ce. To vše může u hypo­té­ky nemi­le překvapit.
 • Daně a poplatky
  K vlast­nic­tví nemo­vi­tos­ti se váže také kaž­do­roč­ní plat­ba  daně z vlastnictví.
 • Výda­je na údrž­bu a chod nemovitosti
  Nemo­vi­tost vyža­du­je pra­vi­del­nou údrž­bu a reno­va­ce. Ty mohou zna­me­nat nára­zo­vé vyš­ší plat­by, na kte­ré je tře­ba být při­pra­ven. Vyš­ší mohou být také nákla­dy na samot­ný chod nemo­vi­tos­ti. Tady je důle­ži­té brát v potaz ener­ge­tic­kou tří­du nemovitosti.

Mys­le­te zkrát­ka na to, že zapla­ce­ním ceny nemo­vi­tos­ti ješ­tě všech­no nekončí.

nejčastější chyby při koupi nemovitosti šárka sabová realitní makléř

Kupní smlouva

Tady pla­tí víc než kdy jin­dy jed­no inves­tuj­te do pro­fe­si­o­ná­la. Kup­ní smlou­va je totiž vel­mi důle­ži­tý doku­ment a občas nesta­čí pořád­ně si smlou­vu pře­číst. Pokud nejste zku­še­ní, může­te někte­ré důle­ži­té věci pře­hléd­nout a poz­dě­ji vel­mi litovat.

Co je důležité?

 • Pod­mín­ky týka­jí­cí se ceny, způ­so­bu i ter­mí­nu plat­by, stej­ně jako data pře­dá­ní nemovitosti.
 • Přes­ně uve­de­ný stav nemo­vi­tos­ti, doho­dy o pří­pad­ných úpra­vách a opra­vách a jejich financování.
 • Kte­ré nákla­dy jdou na kupu­jí­cí­ho a kte­ré na prodávajícího.
 • Všech­ny doku­men­ty i pří­lo­hy, týka­jí­cí se nemo­vi­tos­ti list vlast­nic­tví, plá­ny nemo­vi­tos­ti, záruč­ní lis­ty atd.
 • Pří­pad­né skry­té vady a práv­ní náro­ky, v pří­pa­dě obje­ve­ní po předání.
 • Pří­pad­né výjim­ky a omezení.

Nejed­nou už jsem řeši­la s kli­en­ty, kte­ří kou­pi­li nemo­vi­tost své­po­mo­cí, pro­blémy, kte­ré způ­so­bi­la nedo­sta­teč­ná zna­lost. A ta bohu­žel nejen že oprav­du neo­mlou­vá, ale může být vel­mi drahá.

Kupu­je­te nemo­vi­tost popr­vé a chce­te si být jis­ti, že nešláp­ne­te ved­le? Sta­čí se ozvat. Kli­en­tům pomá­hám s kou­pí nemo­vi­tos­tí už roky. Ráda pomůžu k vysně­né nemo­vi­tos­ti i vám!

Datum vydání

14.3.2024

Klíčová slova