Vklad do katastru nemovitostí — co byste měli vědět

Vědě­li jste, že vlast­ní­kem nemo­vi­tos­ti se nestá­vá­te poté, co nemo­vi­tost zdě­dí­te nebo dosta­ne­te? Ani samot­ný pod­pis smlou­vy ješ­tě nezna­me­ná, že jste novým majitelem. 

Abys­te se sta­li prá­vo­plat­ným maji­te­lem, je tře­ba doru­čit na pří­sluš­ný kata­strál­ní úřad návrh na vklad do katastru nemo­vi­tos­tí. Dnes vám povím jak na to, aby vše pro­běh­lo bez pro­blé­mů a vy se moh­li začít rado­vat z nové nemovitosti.

Jak to tedy je?

K pře­vo­du vlast­nic­tví nemo­vi­tos­ti je nezbyt­ný zápis do veřej­né­ho sezna­mu do katastru nemo­vi­tos­tí. Přes­ně z toho důvo­du je nezbyt­né, aby samot­ná kup­ní cena, kte­rá je mezi­tím v úscho­vě, byla vypla­ce­na prá­vě až po tom­to přepisu.

Na vás tedy čeká vyho­to­ve­ní návr­hu na vklad. Ten se podá­vá pro­střed­nic­tvím dané­ho for­mu­lá­ře a to:

 • vytiš­tě­né­ho a ruč­ně vypsaného
 • vypl­ně­né­ho onli­ne – pro­střed­nic­tvím inter­ak­tiv­ní­ho formuláře

Sama kli­en­tům vždy dopo­ru­ču­ji volit onli­ne vari­an­tu. Ta vás jed­no­du­še nave­de a pomů­že vyva­ro­vat se častých chyb.

Vklad do katastru nemovitostí Šárka Sabová realitní makléř

Co musí návrh na vklad obsahovat?
 • ozna­če­ní pří­sluš­né­ho kata­strál­ní­ho úřa­du a pracoviště
 • přes­né spe­ci­fi­ka­ce dané nemovitosti
 • nabý­va­cí titu­ly (daro­va­cí nebo kup­ní smlouva)
 • přes­né úda­je o účast­ní­cích řízení
 • defi­ni­ce práv
 • pod­kla­dy pro zápis (plná moc, geo­me­t­ric­ké plá­ny atd)
Buďte obezřetní

Pokud udě­lá­te v návr­hu chy­bu, nikdo vám hla­vu neu­trh­ne. Celý pro­ces se ale zdr­ží (klid­ně o dal­ší měsíc) a vy při­jde­te o správ­ní popla­tek. Pokud tedy nemá­te v tom­to smě­ru před­cho­zí zku­še­nos­ti, dopo­ru­ču­ji pře­ne­chat sepsá­ní návr­hu zku­še­né­mu rea­lit­ní­mu mak­lé­ři nebo advo­ká­to­vi. Jen tak si může­te být jis­ti, že vše pro­běh­ne hladce.

Jak na to?

Jest­li návrh na vklad podá­te vy nebo dru­há stra­na je na domluvě. Zastou­pit se může­te nechat také tře­tí oso­bou, např. rea­lit­ním mak­lé­řem. Pře­dem dopo­ru­ču­ji domlu­vit kdo, kdy a v jaké lhů­tě návrh doru­čí. Tyto fak­ta pak dopo­ru­ču­ji zapsat do kup­ní, daro­va­cí nebo jiné pře­vod­ní smlou­vy. Tím opět šet­ří­te čas a zame­zí­te poten­ci­ál­ním neshodám.

Při jed­no­du­chých pře­vo­dech vět­ši­nou sta­čí doru­čit návrh a vkla­do­vou lis­ti­nu. Při kom­pli­ko­va­něj­ších bývá nezbyt­né dodat i dal­ší doku­men­ty – plná moc, potvr­ze­ní o záni­ku zástav­ní­ho prá­va nebo tře­ba geo­me­t­ric­ký plán pozemku.

Vklad do katastru nemovitostí Šárka Sabová realitní makléř

Jak návrh podat?

Návrh na vklad může­te opět podat něko­li­ka cestami:

 • osob­ně
 • poš­tou
 • dato­vou schránkou

K podá­ní se váže také správ­ní popla­tek. Ten aktu­ál­ně činí 2.000 Kč a váže se vždy k jed­né lis­ti­ně. Je to jednoduché:

 • jed­na lis­ti­na – jeden návrh na vklad – jeden správ­ní poplatek

Pokud bude jed­na lis­ti­na obsa­ho­vat více doku­men­tů (např. kup­ní smlou­vu a doho­du o zří­ze­ní slu­žeb­nos­ti nemo­vi­tos­ti), bude­te pla­tit popla­tek pou­ze jed­nou. Pokud bude samot­ná lis­ti­na roz­dě­le­na do dvou doku­men­tů, bude­te muset zapla­tit popla­tek dvakrát. 

Popla­tek může­te uhra­dit takto:

 • osob­ně na kata­strál­ním úřadě
 • kol­kem
 • ban­kov­ním převodem

Pro zacho­vá­ní hlad­ké­ho prů­bě­hu opět dopo­ru­ču­ji pře­dem spe­ci­fi­ko­vat, kdo ten­to popla­tek uhradí.

S jakou lhůtou počítat?

Nej­poz­dě­ji do dru­hé­ho dne od doru­če­ní vaše­ho návr­hu na vklad vyzna­čí kata­strál­ní úřad u nemo­vi­tos­ti plom­bu. Ta zna­čí, že u nemo­vi­tos­ti pro­bí­ha­jí práv­ní změny.

Dal­ší den kata­strál­ní úřad o této plom­bě infor­mu­je vlast­ní­ka nemo­vi­tos­ti poš­tou nebo dato­vou schrán­kou, na žádost také e‑mailem nebo pro­střed­nic­tvím SMS.

Pokud byly spl­ně­ny všech­ny pod­mín­ky, kata­strál­ní úřad vklad odsou­hla­sí a práv­ní účin­ky pak nastá­va­jí zpět­ně – ke dni, kdy byl návrh na vklad doru­čen. Pokud došlo k chy­bě, úřad návrh zamítne.

Tak jak tak, úřad vklad nikdy nepo­vo­lí dří­ve, než po uply­nu­tí ochran­né 20denní lhůty. 

Co je ochranná lhůta?

Ochran­ná lhů­ta trvá 20 dní a mys­lí na bez­pe­čí vlast­ní­ka i kupu­jí­cí­ho. V této lhů­tě se totiž vlast­ník může brá­nit pří­pad­né­mu pod­vod­né­mu pře­vo­du. Pro kupu­jí­cí­ho může být plom­ba varov­ný sig­nál, že se s nemo­vi­tos­tí dějí změ­ny (v sou­vis­los­ti s tře­tí osobou).

Ppo­kud kupu­je­te nemo­vi­tost, dopo­ru­ču­ji zkon­t­ro­lo­vat, zda prá­vě u ní není v katastru nemo­vi­tos­tí plom­ba. Tuto infor­ma­ci může­te zdar­ma zkon­t­ro­lo­vat v onli­ne pro­hlí­že­ní katastru nemovitosti.

Při spl­ně­ní pod­mí­nek a uply­nu­tí této ochran­né lhů­ty plom­by pak kata­strál­ní úřad zhru­ba do týd­ne pro­ve­de zápis a plom­bu odstra­ní. Celý pro­ces trvá při­bliž­ně tři­cet dní.

Vklad do katastru nemovitostí Šárka Sabová realitní makléř

Co když uděláte chybu?

Pokud se pře­ce jen sta­la chy­ba, je důle­ži­té vědět, do kte­ré kate­go­rie spa­dá. Exis­tu­jí dva dru­hy vad:

 • odstra­ni­tel­né vady
 • neod­stra­ni­tel­né vady
Odstranitelné vady

Chy­bí ve vaší žádosti na vklad úřed­ně ově­ře­ný pod­pis? Zapo­mně­li jste uhra­dit správ­ní popla­tek? Pak je to ješ­tě dob­ré. Jed­ná se totiž o odstra­ni­tel­nou vadu a kata­strál­ní úřad vám umož­ní v dosta­teč­né lhů­tě chy­bu napravit.

Neodstranitelné vady

Došlo k nedo­sta­teč­né iden­ti­fi­ka­ci nemo­vi­tos­ti v kup­ní smlou­vě? Nespráv­ně jste nemo­vi­tost ozna­či­li? Došlo k roz­po­ru ve vkla­do­vé lis­ti­ně a návr­hu na vklad? Pak je situ­a­ce hor­ší a kata­strál­ní úřad vaši žádost o vklad zamítne. 

 • Pokud obdr­ží­te infor­ma­ci o neod­stra­ni­tel­né vadě, neče­kej­te na zamít­nu­tí a vzdej­te se své­ho prá­va na odvolání.
 •  O popla­tek při­jde­te, ale ušet­ří­te tři­ce­ti­den­ní lhů­tu, kte­rá je spo­je­na s roz­hod­nu­tím o zamít­nu­tí. To je totiž doba, po kte­rou lze zamít­nu­tí napad­nout u sou­du a po kte­rou se tedy nové vkla­do­vé říze­ní přerušuje.

Vady v návr­hu způ­so­bu­jí časo­vá pro­dle­ní v celém pro­ce­su. Záro­veň ale mohou způ­so­bit také to, že kupu­jí­cí nena­bu­de všech­ny čás­ti nemo­vi­tos­ti, za kte­ré zapla­til. Může se zapo­me­nout také na pře­vod čás­ti pozem­ků (pří­jez­do­vá ces­ta, zahra­da, spo­leč­né pro­sto­ry…). Nápra­va bývá čas­to složitá.

Vklad do katastru nemovitostí Šárka Sabová realitní makléř

Závěrem

Kaž­dý dělá­me to, co umí­me nej­lé­pe. Pro­to i v tom­to pří­pa­dě dopo­ru­ču­ji před­ví­dat a radě­ji inves­to­vat do prá­ce odbor­ní­ka, kte­rý má s tou­to čin­nos­tí zku­še­nos­ti. Věř­te mi, že za ten klid v duši to oprav­du stojí.

Chce­te pora­dit s náku­pem nemo­vi­tos­ti? Nebo řeší­te prá­vě návrh na vklad do katastru nemo­vi­tos­tí a už se vám ze vše­ho mír­ně točí hla­va? Od toho jsem tu, klid­ně se na mě obraťte!

A pokud jste se do toho­to dob­ro­druž­ství pře­ce jen roz­hod­li vyra­zit na vlast­ní pěst, pře­čtě­te si ten­to článek.