Šárka Sabová, těší mě!
Možná už jsme se spolu prostřednictvím mého webu, blogu či dokonce práce potkali, možná ne. 

Vět­ši­nou vám píšu o krás­ném (byť tro­chu kom­pli­ko­va­ném 🙂 svě­tě rea­lit, dnes bych vám ráda před­sta­vi­la sebe a pově­dě­la vám něco o sobě. 

Tak jde­me na to 🙂


Jak to celé začalo

Byly doby, kdy by mě život­ní ces­ta smě­rem rea­lit­ní trh ani ve snu nena­padla. Pak ale při­šla osu­do­vá chvil­ka (a nut­no podotknout, že i lek­ce) – kou­pě prv­ní­ho rodin­né­ho bytu. Do toho­to dob­ro­druž­ství jsme se vrh­li s man­že­lem a mně až teh­dy došlo, kolik stre­su a ner­vů tako­vá život­ní “akce” zahr­nu­je. Topi­li jsme se v para­gra­fech, v nespráv­ných nebo neú­pl­ných infor­ma­cích, vybí­ra­li práv­ní­ky a hypo­teč­ní porad­ce, kte­rým by nešlo jen o výdě­lek do své kapsy. Posled­ní kap­kou bylo, když s námi v závě­ru pro­ce­su maji­tel­ka bytu pře­sta­la komu­ni­ko­vat. Byli jsme vyčer­pa­ní a dočis­ta zoufalí.

Moje cesta k realitám

Teh­dy jsem pocho­pi­la, že prá­ce rea­lit­ní­ho mak­lé­ře je vel­mi důle­ži­tá. Došlo mi, jak moc může kva­lit­ní rea­lit­ní mak­léř usnad­nit lidem život a taky ces­tu za vysně­ným domo­vem. A to roz­hod­ně není málo.

Líbil se mi pře­sah toho­to povo­lá­ní. A tak jsem se roz­hod­la, že tohle bude i má život­ní ces­ta. Hlta­la jsem všech­ny infor­ma­ce, kaž­dý den stu­do­va­la… chtě­la jsem si být jis­tá, že budu schop­na být svým kli­en­tům po boku od začát­ku do konce. 

A v prá­ci rea­lit­ní mak­léř­ky jsem našla oprav­do­vé naplnění. 

šárka sabová realitní makléřka praha

Víc než jen práce

Co si bude­me poví­dat. Stej­ně jako v kaž­dé jiné pro­fe­si, i tady nara­zí­te na nemá­lo lidi, kte­ří mají k pro­fe­si­o­na­li­tě více než dale­ko. Kvů­li tomu má prá­ce rea­lit­ní­ho mak­lé­ře oko­lo sebe jis­té stig­ma. Chá­pu to. A přes­ně z toho důvo­du se sna­žím dělat ve své prá­ci pro kli­en­ty kaž­dý den extra kro­ky navíc. Chci tohle stig­ma bořit. Chci, aby si kli­en­ti odnes­li jen pozi­tiv­ní zážit­ky a aby na naši spo­lu­prá­ci vzpo­mí­na­li s rados­tí. Spo­ko­je­ný kli­ent je totiž vždy ta nej­lep­ší reference 🙂

Jsem ráda sou­čás­tí těch­to důle­ži­tých lid­ských pří­bě­hů. Mám radost spo­leč­ně s kli­en­ty, když úspěš­ně dokon­čí­me důle­ži­tý pro­dej. Baví mě vidět štěs­tí v očích mých kli­en­tů, když si uvě­do­mí, že prá­vě našli své “doma”. Teh­dy vím, že jsem na tom nej­lep­ším mís­tě a že moje ces­ta vede správ­ným směrem.

Reality nejsou jen byznys

Díky své vlast­ní zku­še­nos­ti si uvě­do­mu­ji, že nákup či pro­dej nemo­vi­tos­ti oprav­du není v živo­tě malá věc. Vím, jak důle­ži­té je, když máte ved­le sebe něko­ho, komu může­te oprav­du důvě­řo­vat. Jak moc se vám ule­ví, když víte, že na to nejste sami, a že máte ved­le sebe “par­ťá­ka”, díky kte­ré­mu může­te klid­ně spát.

Zna­los­ti, zku­še­nos­ti, kon­tak­ty, schop­nos­ti… samo­zřej­mě, bez toho to nejde. Napros­tým zákla­dem a samo­zřej­mos­tí je pro mě ale prá­vě důvě­ra a spo­leh­li­vost. Pro­dej či nákup nemo­vi­tos­ti je pro kli­en­ty čas­to život­ní trans­ak­cí a já chci, aby se u ní cíti­li bezpečně.

Dal­ším důle­ži­tým fak­to­rem je pro mě lid­skost. Může­te se kdy­ko­liv na coko­liv zeptat, vše vám ráda vysvět­lím. Chci, abys­te do pro­ce­su vidě­li, abys­te měli pře­hled, co, kdy a proč se děje. Vždy se sna­žím vyjít vstříc a vždy jed­nám pou­ze v zájmu své­ho klienta.

šárka sabová realitní makléřka praha

Tak to jsem já

Zním vám až moc nad­še­ně? Já ale ze své prá­ce oprav­du nad­še­ná jsem 🙂 Začát­ky neby­ly leh­ké, ale vím, že to stá­lo za to. Milu­ji svo­ji prá­ci, nabí­jí mě radost kli­en­tů a jejich zpět­ná vaz­ba. Baví mě všech­ny výzvy, kte­ré prá­ce rea­lit­ní­ho mak­lé­ře při­ná­ší. A vím, že jsem si vybra­la oprav­du dobře!

Chce­te i vy pro­dat nemo­vi­tost nebo najít koneč­ně svůj domov snů? Ozvě­te se mi. Ráda budu sou­čás­tí vaší ces­ty a posta­rám se o to, abys­te na ni vzpo­mí­na­li s radostí!

šárka sabová realitní makléřka praha

Datum vydání

14.12.2023