Věcné břemeno — co to je?

Nemo­vi­tost a věc­né bře­me­no. Už jste o této zále­ži­tos­ti slyšeli? 

Mož­ná ne. Pokud máte ale v plá­nu nákup jaké­ko­liv nemo­vi­tos­ti, bylo by roz­hod­ně dob­ré o ní vědět. Co to je a jak vás to může ovlivnit?


Co vše může být věcné břemeno?

 U věc­né­ho bře­me­ne se může­te setkat se dvě­ma dru­hy dob­ro­vol­né a sou­dem naří­ze­né. Nut­no podotknout, že věc­né­ho bře­me­na nemu­sí být snad­né se zba­vit. Ome­zo­vat vás nicmé­ně nemusí. 

Jed­no­du­še řeče­no, jed­ná se o pře­ne­chá­ní prá­va k uží­vá­ní nemo­vi­tos­ti či její čás­ti v domlu­ve­ném roz­sa­hu. Může jít o prá­vo stá­tu, fir­mě i jed­not­liv­ci. Vy, jakož­to vlast­ník, pak musí­te dané prá­vo respektovat.

věcné břemeno šárka sabová realitní makléř

Jak může věcné břemeno vzniknout?
 • závě­tí (na zákla­dě vlast­ní­ko­va roz­hod­nu­tí, jako výsle­dek dědic­ké­ho řízení)
 • doho­dou (např. dvou dědi­ců, kte­rou schvá­lí soud)
 • uza­vře­ním smlouvy
 • vydra­že­ním (pokud nemo­vi­tost drží­te opráv­ně­ně a po záko­nem sta­no­ve­nou dobu)
 • ze záko­na nebo soud­ním roz­hod­nu­tím (toto bývá čas­té napří­klad u vede­ní inže­nýr­ských sítí přes váš poze­mek, pokud není jiná možnost)
Časté případy
 • Věcné břemeno inženýrských sítí

Pokud není jiná mož­nost a váš poze­mek sto­jí v mís­tech, kde musí vést ener­ge­tic­ká infrastruk­tu­ra, čas­to se tomu­to bře­me­nu nevy­hne­te. Jed­ná se o věc­né bře­me­no s veřej­no­práv­ním prv­kem a ten pře­va­žu­je nad prv­kem osobním.

Toto bře­me­no ošet­řu­je ener­ge­tic­ký zákon, pří­pad­ně zákon o elek­tro­nic­kých komunikacích.

Samot­né sjed­ná­ní ze stra­ny pro­vo­zo­va­te­le této ener­ge­tic­ké infrastruk­tu­ry pro­bí­há v prvé řadě vždy smluvně. 

 • Dožití v nemovitosti

S tím­to se čas­to setká­vá­me v pří­pa­dech, kdy rodič pře­pí­še nemo­vi­tost na své dítě, při­čemž si pojis­tí své prá­vo v nemo­vi­tos­ti dožít. Ač se může zdát div­né řešit tuto situ­a­ci smluv­ně, není neob­vyk­lé, že v opač­ných pří­pa­dech kon­čí tyto situ­a­ce po nesho­dách a kon­flik­tech v nepro­spěch býva­lé­ho majitele.

Tato smlou­va je sou­čás­tí katastru nemo­vi­tos­ti a zani­ká zru­še­ním nebo smr­tí oso­by, kte­rá o ten­to doda­tek do katastru zažádala.

věcné břemeno šárka sabová realitní makléř

 • Přístupová cesta

Kou­pi­li jste nemo­vi­tost a až poslé­ze zjis­ti­li, že pří­jez­do­vá ces­ta vede přes poze­mek sou­se­da, kte­rý se roz­ho­dl svůj maje­tek oplo­tit? Pokud nemá­te legál­ní mož­nost se na svůj poze­mek dostat, prá­vo sto­jí v pod­sta­tě vždy na vaší stra­ně – máte nárok na zří­ze­ní věc­né­ho bře­me­ne chůze a jízdy.

Hle­dí se pak na to, zda už ces­ta k vaše­mu pozem­ku ved­la, a pokud ano, jak byla zapsá­na v územ­ním plá­nu obce:

 • Neve­řej­ná úče­lo­vá komu­ni­ka­ce
  vzni­ká postup­ně (např. vyjež­dě­ním). Přes­to­že nemu­sí být pří­stup­ná všem, pokud se jed­ná o jedi­nou ces­tu k vaší nemo­vi­tos­ti, je maji­tel povin­nen vám pří­stup k ní umož­nit. Pokud nefun­gu­je běž­ná domlu­va, při­chá­zí na řadu soud a sjed­ná­ní věc­né­ho břemene.
 • Veřej­ná pozem­ní komunikace
  (veřej­ně pří­stup­ná) slou­ží ze své pod­sta­ty všem, nikdo vám tedy pří­stup k ní nemů­že odpírat.

Máte jaké­ko­liv dota­zy? Potře­bu­je­te pora­dit s kou­pí pozem­ku? Jsem tu pro vás. Napiš­te mi a domlu­ví­me si datum vaší konzultace!

Datum vydání

2.11.2023

Klíčová slova