Rozvod a společné nemovitosti — co s tím?

Bohu­žel se to stá­vá. Plá­ny o spo­leč­ném živo­tě dokud nás neroz­dě­lí se sesy­pou. Kro­mě toho, že je roz­vod život­ní eta­pou nároč­nou na emo­ce, může být nároč­ný také po práv­ní stránce. 

Pokud se man­že­lé roz­chá­ze­jí v dob­rém, roz­dě­le­ní spo­leč­né­ho majet­ku (SJM) zvlád­nou vět­ši­nou bez pro­blé­mu. Co když je tomu ale nao­pak? Co se pak děje se spo­leč­ný­mi nemovitostmi?


Co je společné jmění manželů (SJM)

Co je to tedy SJM?

 • Spo­leč­né jmě­ní man­že­lů je práv­ní typ vlast­nic­tví, kte­ré se vytvá­ří auto­ma­tic­ky — uza­vře­ním man­žel­ské­ho svazku. 
 • Zna­me­ná to, že jakou­ko­liv po svat­bě zakou­pe­nou nemo­vi­tost vlast­ní oba manželé. 
 • Nezá­le­ží na tom, kdo kolik peněz do nemo­vi­tos­ti inves­to­val nebo kdo ji dokon­ce koupil. 

A to může být kámen úra­zu. Při roz­vo­du je totiž nut­né maje­tek roz­dě­lit. Výji­meč­ně se sta­ne, že part­ne­ři už před svat­bou uza­vřou obou­stran­nou doho­du o tom, že spo­leč­né jmě­ní tvo­ře­no nebu­de. Tato situ­a­ce ale nebý­vá častá.

Společné jmění manželů a jeho správa

Tady exis­tu­je něko­lik mož­nos­tí, jak ke sprá­vě indi­vi­du­ál­ních i spo­leč­ných zdro­jů přistupovat.

Tyto mož­nos­ti zahr­nu­jí záko­nem daná řeše­ní a roz­hod­nu­tí, kte­rá může sta­no­vit soud. Pro kaž­dou mož­nost exis­tu­jí jiné spe­ci­fi­ka a náležitosti.

rozvod a společné jmění manželů šárka sabová realitní makléř

Zákonné uspořádání majetku

Zákla­dem u sprá­vy SJM je zákon­ný režim, kte­rý defi­nu­je občan­ský záko­ník. Ten zahr­nu­je vše­chen maje­tek, kte­rý jeden nebo oba man­že­lé zís­ka­jí v prů­bě­hu trvá­ní manželství. 

I tady exis­tu­jí výjim­ky, kdy maje­tek zůstá­vá v osob­ním vlastnictví:

 • dědic­tví a odkazy
 • dary
 • osob­ní předměty
 • kom­pen­za­ce za nema­jet­ko­vou škodu 

Nepat­ří sem:

 • pří­jmy z výluč­né­ho majet­ku jed­no­ho z man­že­lů (např. pří­jem z pro­nájmu nemo­vi­tos­ti jed­no­ho z manželů)

V rám­ci zákon­né­ho reži­mu je u sprá­vy majet­ku důle­ži­tá vzá­jem­ná dohoda. 

Pokud se sta­ne, že někte­rý z man­že­lů nesou­hla­sí s daným roz­hod­nu­tím, při­čemž pro jeho odmít­nu­tí není žád­ný váž­ný důvod, může dru­hý man­žel soud­ně zažá­dat o náhra­du toho­to souhlasu.

Dohodnutý režim správy majetku

Man­že­lé mohou mezi sebou uzavřít také smlou­vu, kte­rá upra­vu­je sprá­vu majet­ku mimo zákon­ný režim. Tato smlouva:

 • musí být sepsá­na ve for­mě veřej­né listiny
 • může obsa­ho­vat jaká­ko­liv spo­leč­ná ujed­ná­ní, kte­rá se týka­jí sprá­vy majetku
 • může obsa­ho­vat také ujed­ná­ní ohled­ně roz­dě­le­ní majet­ku v pří­pa­dě záni­ku jejich manželství

rozvod a společné jmění manželů šárka sabová realitní makléř

Soudní řešení

Jak už jsem říka­la, může také dojít k nesho­dám nebo k situ­a­ci, kdy jeden z man­žel­ské­ho páru spra­vu­je spo­leč­ný maje­tek v roz­po­ru se zájmem rodi­ny. Pokud neby­la uza­vře­na smlou­va o sprá­vě majet­ku, může pak jeden z man­že­lů požá­dat soud­ně o roz­hod­nu­tí o způ­so­bu sprá­vy SJM.

Rozvod a vypořádání majetku

Poté, co je man­žel­ství ukon­če­no, při­chá­zí vypo­řá­dá­ní SJM, kte­ré roz­ho­du­je o jeho rozdělení. 

Ide­ál­ní řeše­ní? Tím je samo­zřej­mě doho­da mimo soud. 

Pokud dohoda není možná

V pří­pa­dě spo­rů se ale čas­to nedá dělat nic jiné­ho, než řešit situ­a­ci soud­ně. Prá­vě soud má pak pra­vo­moc roz­hod­nout o řád­ném vypo­řá­dá­ní. Ten zohled­ní práv­ní i osob­ní aspek­ty. Těmi jsou například:

 • finanč­ní situ­a­ce obou účastníků
 • děti a péče o ně
 • pří­pad­né před­cho­zí dohody
Neshoda a její řešení
 • Medi­a­ce
  Ta pat­ří vět­ši­nou k prv­ním poku­sům, jak dojít k vzá­jem­né sho­dě. Medi­á­tor — tedy neut­rál­ní tře­tí stra­na — má páru pomo­ci najít vzá­jem­né řeše­ní, se kte­rým by oba souhlasili.
 • Soud­ní řízení
  Pokud medi­a­ce nesta­čí, při­chá­zí na řadu soud­ní říze­ní. Soud roz­ho­du­je na zákla­dě všech fak­tů, dostup­ných důka­zů i argumentů.
 • Vypo­řá­da­cí podíl
  Jed­na stra­na vez­me nemo­vi­tost do své­ho výluč­né­ho vlast­nic­tví a dru­hé stra­ně je vypla­cen vypo­řá­da­cí podíl. Ten odpo­ví­dá hod­no­tě dru­hé čás­ti nemovitosti.
 • Pro­dej spo­lu­vlast­nic­ké­ho podílu
  Jed­ná se o situ­a­ci, kdy jeden z man­že­lů na truc tomu dru­hé­mu pro­dá svůj podíl tře­tí stra­ně. Nemu­sím asi říkat, že toto řeše­ní není pří­liš šťast­né. K vidě­ní je čas­to při roz­vo­dech, kdy už jsou vzta­hy vel­mi nalo­me­né, a býva­lí man­že­lé nema­jí nejmen­ší zájem ukon­čit pro­blém přátelsky.

  Člá­nek o před­kup­ním prá­vu najde­te zde.

 • Pro­dej nemovitosti
  Pro­dej nemo­vi­tos­ti bývá opro­ti tomu čas­to řeše­ním nej­lep­ším. Pokud ani jed­na stra­na nemá v zálo­ze finan­ce na vypla­ce­ní dru­hé stra­ny, pro­dej a roz­dě­le­ní výtěž­ku je pak ide­ál­ním způ­so­bem, jak celou situ­a­ci řešit.

  Člá­nek o pro­de­ji nemo­vi­tos­ti s hypo­té­kou čtě­te tady.
  Infor­ma­ce o tom, jak určit cenu nemo­vi­tos­ti
  zase tady.

Může se také stát, že jeden z man­že­lů s roz­hod­nu­tím sou­du nebu­de sou­hla­sit. Pokud k tomu dojde, může podat na vypo­řá­dá­ní SJM žalo­bu. A pod­mín­ka? Žalo­ba musí být podá­na do tří let od záni­ku SJM.

rozvod a společné jmění manželů šárka sabová realitní makléř

Podílové vlastnictví a zápis do katastru nemovitosti

Nemo­vi­tost také může zůstat v podí­lo­vém vlast­nic­tví obou man­že­lů, tzn. kaž­dý vlast­ní ½ nemo­vi­tos­ti. V tako­vém pří­pa­dě je důle­ži­tý zápis do katastru nemovitostí.

Co je důležité k podání žádosti?
 • pro­hlá­še­ní o vzni­ku podí­lo­vé­ho spo­lu­vlast­nic­tví býva­lých manželů
 • notář­sky ově­ře­né podpisy
 • ofi­ci­ál­ní roz­hod­nu­tí sou­du o roz­vo­du s dolož­kou práv­ní moci
 • pokud je na nemo­vi­tos­ti ban­kov­ní zásta­va, sou­čás­tí by měl být sou­hlas z ban­ky ( úvě­ro­vých smlou­vách vás totiž za neu­ve­de­né změ­ny čeka­jí sankce)

Práv­ní plat­nost této smlou­vy pak začí­ná ve chví­li, kdy je vypo­řá­dá­ní zane­se­no do katastru nemovitostí.

Pokud by jeden z páru nechtěl ten­to doku­ment pode­psat, může dru­hý z man­že­lů uči­nit jed­no­stran­né pro­hlá­še­ní. U něho je ale nut­né potvr­ze­ní roz­vo­do­vé­ho sou­du o tom, že v tří­le­té lhů­tě neby­la podá­na žalo­ba na vypo­řá­dá­ní. Sou­hlas­né pro­hlá­še­ní obou man­že­lů je ale mno­hem vět­ší záru­ka toho, že vše pro­běh­ne bez problému.

Vypořádání SJM — buďte informovaní

Jak jde vidět, pokud je vztah obou man­že­lů na šik­mé plo­še, vypo­řá­dá­ní spo­leč­né­ho majet­ku může být nároč­né. Osob­ně dopo­ru­ču­ji infor­mo­vat se a pro­brat váš pří­pad s odbor­ní­ky z oblas­ti rodin­né­ho práva.

Vaším ide­ál­ním spo­leč­ným cílem by mělo být hle­dá­ní řeše­ní, kte­ré bude vyho­vo­vat obě­ma stra­nám. Díky tomu bude celý pro­ces rych­lej­ší a méně bolestný.


Pokud vás čeká roz­vo­do­vé říze­ní a rádi bys­te vaše spo­leč­né nemo­vi­tos­ti řeši­li pro­de­jem, ozvě­te se mi. Ráda se o vše ohled­ně pro­de­je posta­rám a usnad­ním vám toto slo­ži­té obdo­bí, jak jen to bude možné.

rozvod a společné jmění manželů šárka sabová realitní makléř

Datum vydání

25.4.2024