[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Pomá­hám kli­en­tům s pro­de­jem nemovitosti

Chce­te za svůj byt dostat co nej­víc peněz a při­tom věno­vat čas i nadá­le jen tomu, co vás baví? Chce­te pro­dat byt bez­peč­ně a bez obav, že na vás někdo uši­je bou­du se smlou­vou? Pře­ne­chej­te tuhle prá­ci mně. Jsem cer­ti­fi­ko­va­ná rea­lit­ní mak­léř­ka, moje prá­ce mě baví a 100% jí rozumím.

Pro­dej nemo­vi­tos­ti je plný úska­lí, kte­rá na prv­ní pohled nejsou vidět.

I pro vás zajis­tím kom­plex­ní služ­by na klíč. Pře­čtě­te si, jak celá spo­lu­prá­ce pro­bí­há.

Své jmé­no jsem spo­ji­la se znač­kou RE/MAX, kte­rá je nej­vět­ším posky­to­va­te­lem rea­lit­ních slu­žeb na svě­tě. Mám tak pří­stup nejen k dlou­ho­le­té­mu know-how, ale také k širo­ké data­bá­zi poten­ci­ál­ních kupců.

 

Pro­dej­te byt či dům – výhod­ně, rych­le a bez starostí.

Chce­te pro­dat nemo­vi­tost v Pra­ze? Nechce­te s pro­dej­ní­mi por­tá­ly a pro­hlíd­ka­mi trá­vít dny i noci? Svěř­te nabíd­ku RE/MAXu a pro­dej­te svou nemo­vi­tost rych­le a za nej­vyš­ší mož­nou cenu.

Chci pro­dat nemovitost

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Při PRODEJI NEMOVITOSTI vyu­ží­vám spo­lu­prá­ce s dal­ší­mi osvěd­če­ný­mi pro­fe­si­o­ná­ly z obo­ru. Kaž­dý se spe­ci­a­li­zu­je na svou prá­ci, díky čemuž může­me pra­co­vat efek­tiv­ně­ji. Jed­ná se o práv­ní služ­by, home sta­ging s byto­vou desig­nér­kou, nafo­ce­ní nemo­vi­tos­ti pro­fe­si­o­nál­ním foto­gra­fem, zajiš­tě­ní hypo­téč­ní­ho úvě­ru, vysta­ve­ní prů­ka­zu ener­ge­tic­ké nároč­nos­ti. Výsled­kem je, že jako tým doká­že­me pro­dat vaši nemo­vi­tost za vyš­ší cenu a v krat­ším čase, než mak­lé­ři, kte­ří vše zajiš­ťu­jí sami.

Pomo­hu vám také s náku­pem. KOUPĚ NEMOVITOSTI je pro vět­ši­nu kli­en­tů život­ní trans­ak­ce, kte­rou pro­ve­dou jed­nou či dva­krát za život.Na co si dát pozor a o co se zají­mat při kou­pi bytu? Ori­en­ta­ce svě­to­vých stran, tech­nic­ký stav domu, nákla­dy na ener­gie a pro­voz bytu, sou­se­dé, nej­bliž­ší okolí…

Pře­čte­te si, na co si dát pozor a co si při zva­žo­vá­ní kou­pě bytu ohlídat.

Chci kou­pit nemovitost

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Pře­mýš­lí­te o PRONÁJMU své­ho bytu nebo domu? Chce­te mít sluš­né a dob­ře pla­tí­cí nájem­ní­ky? I s tím vám ráda pomohu.

Pora­dím vám také s pří­pra­vou bytu/domu k pro­nájmu. Je důle­ži­té, aby nabíd­ka oslo­vi­la správ­nou cílo­vou sku­pi­nu. Nepod­ni­kej­te tedy žád­né opra­vy a náku­py nábyt­ku, dokud se se mnou nepo­ra­dí­te. Můžu vám ušet­řit dost peněz.

Pomůžu vám s nasta­ve­ním trž­ní­ho nájem­né­ho a vysvět­lím vám, jak je to s poplat­ky pod­le občan­ské­ho zákoníku.

Dal­ší informace

Chci pro­najmout svou nemovitost

Reference

[text-sli­der]

Aktuální nabídka

Bolevecká, Praha 10 Horní Měcholupy – pronájem obchodního prostoru, 32 m²

Pronájem obchodního prostoru u hlavní silnice, 32 m²

Pro váš e‑shop, kan­ce­lář, kos­me­ti­ku nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu komerč­ní pro­sto­ry pří­mo u sta­ni­ce MHD Bolevecká.

Jed­ná se o před­síň (1,9 m²), dvě prů­cho­zí kan­ce­lá­ře (17,2 m² a 9,9 m²), soci­ál­ní zaří­ze­ní (2,9 m²).

Pro­sto­ry jsou umís­tě­ny v 1.NP tří­pod­laž­ní­ho rodin­né­ho domu se ...podrob­nos­ti a fotogalerie

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Nad přehradou, Praha 10 Horní Měcholupy – pronájem bytu 2+kk po rekonstrukci

Byd­le­ní u Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a přehrady

Ve výhrad­ním zastou­pe­ní vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu svět­lý byt 2+kk se skle­pem v blíz­kos­ti Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a přehrady.

Mís­to je ide­ál­ní pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny, milov­ní­ky spor­tu i oso­by vyhle­dá­va­jí­cí klid a pohodu.

Byt se nachá­zí v 8. nad­zem­ním pod­la­ží a nabí­zí ...podrob­nos­ti a fotogalerie

PRODÁNO — Nad přehradou, Praha 10 Horní Měcholupy – prodej bytu 2+kk po rekonstrukci

Pro­dej bytu 2+kk v osob­ním vlast­nic­tví, 43 m², Pra­ha 10 — Hor­ní Měcholupy. 

Exklu­ziv­ně vám nabí­zím k pro­de­ji krás­ně zre­kon­stru­o­va­ný byt 2+kk u Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku. Byt je vhod­ný jako star­to­va­cí byt nebo též na inves­ti­ci a násled­ný pro­ná­jem, kte­rý Vám ráda zajistím.
K nastě­ho­vá­ní ...podrob­nos­ti a fotogalerie

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

PRODÁNO — Zárybská, Praha 9 Prosek – prodej bytu 2+kk před rekonstrukcí

Pro­dej bytu 2+kk v druž­stev­ním vlast­nic­tví, 38m², Pra­ha 9 — Prosek

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji svět­lý byt 2+kk v druž­stev­ním vlast­nic­tví. Byt o veli­kos­ti 37,78 m² se nachá­zí ve 2. NP a je vhod­ný ke kom­plet­ní rekonstrukci.

Osmi­pod­laž­ní pane­lo­vý dům pro­šel v minu­los­ti roz­sáh­lou revi­ta­li­za­cí, je zatep­le­ný a má...podrob­nos­ti a fotogalerie

PRODÁNO Na vinohradu, Praha 4 Braník – prodej bytu 1+kk s balkónem a sklepem

Krás­ný a svět­lý byt v žáda­né loka­li­tě Bra­ník, se snad­nou dostup­nos­tí do cen­t­ra měs­ta 1+kk

Inte­ri­ér bytu tvo­ří pro­stor­ný obý­va­cí pokoj s vesta­vě­nou skří­ní a kuchyň­skou lin­kou, včet­ně vesta­vě­ných spo­tře­bi­čů, led­nič­ky a baro­vé­ho pul­tu s baro­vý­mi ...podrob­nos­ti a fotogalerie
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

PRONAJATO — Chudenická, Praha 10 — Hostivař, PRONÁJEM bytu 3+kk s lodžií

Byd­le­ní v blíz­kos­ti Hos­ti­vař­ské­ho lesoparku

Ve výhrad­ním zastou­pe­ní vám nabí­zím k pro­nájmu pro­stor­ný a svět­lý byt 3+kk s lodžií a skle­pem v klid­né uli­ci Chu­de­nic­ká — Pra­ha 10 Hos­ti­vař, na síd­liš­ti Košík.

 

Byt je umís­těn ve 2. nad­zem­ním pod­la­ží a tvo­ří ho …podrob­nos­ti a fotogalerie

PRONAJATO — Františka Křížka, Praha 7 — Holešovice, PRONÁJEM bytu 3+1 s dvěma balkóny

Byd­le­ní v lukra­tiv­ní loka­li­tě mezi par­ky Stro­mov­ka a Letná

Ve výhrad­ním zastou­pe­ní vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu vel­mi pro­stor­ný, čás­teč­ně zaří­ze­ný byt 3+1, ve vel­mi dob­rém stavu.
Byt je situ­o­va­ný ve čtvr­tém pat­ře …podrob­nos­ti a fotogalerie
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

PRONAJATO — Nedvězská, Praha 10 — Strašnice, PRONÁJEM bytu 3+kk

Byd­le­ní v pro­stor­ném, svět­lém a zre­kon­stru­o­va­ném bytě u met­ra Skalka

Ve výhrad­ním zastou­pe­ní vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu pro­stor­ný, čás­teč­ně zaří­ze­ný byt 3+kk ve vel­mi dob­rém stavu.
Byt je situ­o­va­ný v prv­ním pat­ře …podrob­nos­ti a fotogalerie

PRONAJATO — Nad přehradou, Praha 10 — PRONÁJEM bytu 2+kk/T

Byd­le­ní v zele­ni — pro­stor­ný byt s vel­kou tera­sou a gará­žo­vým stáním

Ve výhrad­ním zastou­pe­ní nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu pro­stor­ný, čás­teč­ně zaří­ze­ný byt 2+kk v novostav­bě dva­nác­ti­pod­laž­ní­ho byto­vé­ho domu v klid­né loka­li­tě na roz­hra­ní Hor­ních Měcho­lup a Hos­ti­va­ře pří­mo u Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a pře­hra­dy. Mís­to je ide­ál­ní pro všech­ny ...podrob­nos­ti a fotogalerie
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

PRONAJATO — 1+kk/B, Horolezecká, Praha 10

Byd­le­ní ve vkus­ně a prak­tic­ky zaří­ze­ném bytě, v blíz­kos­ti Hos­ti­vař­ské­ho lesoparku

Exklu­ziv­ně nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu útul­ně a kom­plet­ně novým nábyt­kem zaří­ze­ný byt 1+kk v novostav­bě pat­nác­ti­pod­laž­ní­ho byto­vé­ho domu Rezi­den­ce Hostivař.

Nad­stan­dard­ně pro­ve­de­ný i nad­stan­dard­ně vyba­ve­ný byt spo­ju­je klid­né byd­le­ní s výbor­nou dostup­nos­tí do cen­t­ra Pra­hy. 

Byt se nachá­zí v 10. pod­la­ží a nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi užas­ný ...podrob­nos­ti a fotogalerie

 

 

 

PRODÁNO 3+kk/L, Kosmická, Praha 4

Byt před cel­ko­vou rekon­struk­cí u met­ra Háje 

Zájem­cům o byd­le­ní v pěk­né loka­li­tě a s výbor­nou dostup­nos­tí do cen­t­ra měs­ta, nabí­zím exklu­ziv­ně k pro­de­ji pro­stor­ný a svět­lý byt 3+kk s lodžií. Byt v osob­ním vlast­nic­tví se nachá­zí ve 2. NP pane­lo­vé­ho domu s výta­hem na Pra­ze 4 — Hájích, na Již­ním Měs­tě. Cel­ko­vá plo­cha bytu je 62 m² včet­ně komo­ry a sklep­ní kóje + lodžie 2,7 m².

Dům je po čás­teč­né rekon­struk­ci, je zatep­le­ný, má novou fasádu, výtah, ve spo­leč­ných pro­sto­rech domu je nová elektři­na, kte­rá je při­ve­de­ná až k bytům, a bez­peč­nost moni­to­ru­jí...podrob­nos­ti a fotogalerie

 

 

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

PRONAJATO RD U Golfu, Praha 10

Novostavba řadového rodinného domu v Horních Měcholupech, v těsném sousedství golfového hřiště
Exklu­ziv­ně nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu řado­vý rodin­ný dům v Pra­ze 10, v Hor­ních Měcholupech.
Dům je sou­čás­tí Rezi­den­ce Golf Hos­ti­vař. Celý are­ál byl vybu­do­va­ný jako uza­vře­ná oblast s ome­ze­ným vstu­pem a vjez­dem pou­ze pro oby­va­te­le are­á­lu a jejich návštěvy a hosty.

Novostav­ba funk­ci­o­na­lis­tic­ké­ho dvou­pod­laž­ní­ho...podrob­nos­ti a fotogalerie

 

 

PRODÁNO 3+1/L, K Okrouhlíku, Praha 8

Prostorný byt se zasklenou lodžií v těsném sousedství lesoparku Okrouhlík

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji PROSTORNÝ A SVĚTLÝ BYT 3+1/L v osob­ním vlast­nic­tví, o veli­kos­ti 71 m². S lodžií, skle­pem a komo­rou se jed­ná o cel­ko­vou plo­chu 84,4 m².

Byt je umís­tě­ný ve 4. nad­zem­ním pod­la­ží šes­ti­pod­laž­ní­ho pane­lo­vé­ho domu v uli­ci k Okrouh­lí­ku, ve vel­mi žáda­né loka­li­tě — Pra­ha 8 Libeň.

Hle­dá­te ide­ál­ní byt pro rodi­nu? V klid­né loka­li­tě s dostat­kem zele­ně, v blíz­kos­ti met­ra a…podrob­nos­ti a fotogalerie

 

 

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

PRONAJATO — Garážové stání, Padovská, Praha 10

 Garážové stání v blízkosti Hostivařského lesoparku

Exklu­ziv­ně nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu kry­té gará­žo­vé stá­ní v 1. pod­zem­ním pod­la­ží byto­vé­ho domu z roku 2007, v uli­ci Padovská.

Objekt se nachá­zí v bez­pro­střed­ní…podrob­nos­ti a fotogalerie

 

 

PRODÁNO 2+kk, Hostivařská, Praha 10

Byt před rekonstrukcí s výhledem na Hostivařský lesopark

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji svět­lý byt 2+kk o veli­kos­ti 41 m², umís­tě­ný ve 3.nadzemním pod­la­ží pane­lo­vé­ho domu v Hos­ti­vař­ské uli­ci, v lukra­tiv­ní a klid­né loka­li­tě Pra­hy 10 – Hostivař.

 

Byto­vá jed­not­ka je v původ­ním sta­vu před rekon­struk­cí, což umož­ňu­je nové­mu maji­te­li úpra­vu bytu pod­le vlast­ní­ho vku­su a potřeb.

 

Sou­čás­tí foto­ga­le­rie jsou...podrob­nos­ti a fotogalerie

 

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

PRODÁNO 5+kk/B, Koněvova, Praha 3

Velmi prostorný byt v žádané lokalitě na Žižkově, naproti parku Vítkov.
Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji nad­stan­dard­ní byt 5+kk ve vel­mi žáda­né loka­li­tě staré­ho Žižkova.
Pro­stor­ný a svět­lý byt dis­po­nu­je pod­la­ho­vou plo­chou 121 m² a nachá­zí se v posled­ním pat­ře pěti­pa­t­ro­vé­ho čin­žov­ní­ho domu z tři­cá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí. Vzduš­nost a pro­stor­nost bytu...podrob­nos­ti a fotogalerie

 

 

PRONAJATO 2+kk/B, Sámova, Praha 10

Bydlení v plně vybaveném bytě, s balkónem,  s vestavěným patrem na spaní, ve Vršovicích, v blízkosti Havlíčkových sadů.
Pro­stor­ný a svět­lý byt dis­po­nu­je pod­la­ho­vou plo­chou 121 m² a nachá­zí se v posled­ním pat­ře pěti­pa­t­ro­vé­ho čin­žov­ní­ho domu z tři­cá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí. Vzduš­nost a pro­stor­nost bytu…podrob­nos­ti a fotogalerie

 

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

PRONAJATO Garážové stání, Padovská, Praha 10

Gará­žo­vé stá­ní v Hor­ních Měcholupech

Exklu­ziv­ně nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu kry­té gará­žo­vé stá­ní v 1. pod­zem­ním pod­la­ží byto­vé­ho domu z roku 2007, v uli­ci Padovská.

Objekt se nachá­zí v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti Hos­ti­vař­ské­ho par­ku, 5 min chůze od auto­bu­so­vé sta­ni­ce Livornská.

Jed­ná se o kla­sic­ké.…více infor­ma­cí a fotogalerie

 

 

PRONAJATO 2+kk, Muškova, Praha 4

Byd­le­ní u Krč­ské­ho lesa s bal­kó­nem a gará­žo­vým stáním

Nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu svět­lý pro­stor­ný byt 2+kk o roz­lo­ze 57 m² . Byt se nachá­zí ve 3. pat­ře cih­lo­vé­ho domu s výta­hem. Je ori­en­to­va­ný na … podrob­nos­ti a fotogalerie

 

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

PRODÁNO 3+1, Branická, Praha 4

Pro­stor­ný a svět­lý, vel­mi pěk­ně zre­kon­stru­o­va­ný byt v Braníku

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji pro­stor­ný a svět­lý byt o veli­kos­ti 68 m², s dis­po­zič­ním řeše­ním 3+1. Byt je druž­stev­ní a má nulo­vou anu­i­tu. Je umís­tě­ný v 1. nad­zem­ním pod­la­ží osmi pat­ro­vé­ho cih­lo­vé­ho domu ze 70. let minu­lé­ho sto­le­tí. Byto­vé druž­stvo slo­že­né pou­ze z míst­ních nájem­ní­ků se o dům sta­rá péčí řád­né­ho hos­po­dá­ře. Dům má vlast­ní… podrob­nos­ti a fotogalerie

 

 

PRODÁNO 2+kk/B, Modletice

Útul­ný byt v Mod­le­ti­cích, 62 m². 

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji svět­lý a klid­ný byt o veli­kos­ti 55 m² + bal­kón 7 m², s dis­po­zič­ním řeše­ním 2+kk, kte­rý je umís­tě­ný ve 3. nad­zem­ním pod­la­ží novostav­by cih­lo­vé­ho domu z roku 2005 a je při­pra­ve­ný k oka­mži­té­mu nastěhování.

Byt se sklá­dá z pro­stor­né chod­by, obý­va­cí­ho poko­je spo­je­né­ho s kuchyň­ským kou­tem, lož­ni­ce, kou­pel­ny se spr­cho­vým kou­tem a toa­le­tou. Z obou poko­jů se vstu­pu­je na pro­stor­ný bal­kón dlou­hý 6 m, kte­rý je ori­en­to­va­ný jiho­zá­pad­ním… podrob­nos­ti a fotogalerie

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

PRONAJATO RD, Brandýs nad Labem

Samo­stat­ný rodin­ný dům 4+1 s gará­ží a zahradou

Exklu­ziv­ně nabí­zím pro­ná­jem hez­ké­ho a udr­žo­va­né­ho rodin­né­ho domu 4+kk s gará­ží a pro­stor­nou zahra­dou. Dvou­pod­laž­ní dům o cel­ko­vé užit­né plo­še 119 m² se nachá­zí na pozem­ku o veli­kos­ti 589 m².
V pří­ze­mí se nachá­zí zád­ve­ří, vstup­ní chod­ba, samo­stat­né wc, plně vyba­ve­ná kuchyň, ze kte­ré se vstu­pu­je do kou­pel­ny s vanou na jed­né stra­ně a na dru­hé stra­ně do lož­ni­ce, dále jsou v pří­ze­mí dal­ší dva poko­je, jeden z nich neprů­cho­zí. V pod­kro­ví se nachá­zí dal­ší pokoj, kte­rý je vyba­ven kli­ma­ti­za­cí. Z chod­by v pod­kro­ví dále vstou­pí­te do dvou ‚… podrob­nos­ti a fotogalerie

PRONAJATO Garážové stání, Bolevecká, Praha 10

Kry­té gará­žo­vé stá­ní v Bole­vec­ké uli­ci  

Exklu­ziv­ně nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu kry­té gará­žo­vé stá­ní č. 50 v Bole­vec­ké uli­ci. Jed­ná se o spod­ní lift v 1. pod­zem­ním pod­la­ží novostav­by byto­vé­ho domu z roku 2017.

Vjezd do gará­ží je na dál­ko­vé ovlá­dá­ní. V pří­pa­dě… podrob­nos­ti a fotogalerie

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

PRODÁNO 3+1, Ortenovo náměstí, Praha 7

Vel­mi vkus­ně zre­kon­stru­o­va­ný byt.

Exklu­ziv­ně nabí­zím byt o cel­ko­vé užit­né plo­še 103 m² (byt 93 m² + sklep 10 m²) ve tře­tím nad­zem­ním pod­la­ží čin­žov­ní­ho domu po kom­plet­ní rekon­struk­ci. Byt dis­po­nu­je pro­stor­ným obý­va­cím poko­jem, dvě­ma lož­ni­ce­mi, kuchy­ní zn. Beck s plnou výba­vou vesta­vě­ných spo­tře­bi­čů Sie­mens nej­vyš­ší tří­dy, před­sí­ní, kou­pel­nou, samo­stat­ným WC, zaskle­nou lodžií a skle­pem. Pod­la­hy jsou pokry­ty dubo­vý­mi par­ke­ta­mi, na chod­bě a v kuchy­ni je pří­rod­ní lino­le­um Mar­mo­le­um.… podrob­nos­ti a fotogalerie

PRONAJATO 2+kk, Bolevecká, Praha 10

Byd­le­ní v novostav­bě s balkónem

Hez­ký byt 2+kk, 59 m², v 5. pat­ře nové­ho cih­lo­vé­ho domu s výta­hem. Je ori­en­to­va­ný na východ­ní stra­nu a nabí­zí nád­her­ný výhled do okol­ní kra­ji­ny. Byt je vel­mi svět­lý, dis­po­nu­je obý­va­cím poko­jem s kuchyň­ským kou­tem (28 m²), lož­ni­cí (14 m²), kou­pel­nou s vanou, samo­stat­ným WC, chod­bou , bal­kó­nem (4 m²), skle­pem (2 m²) a gará­žo­vým stá­ním v suterénu.
Kuchyň­ský kout je vyba­ven kuchyň­skou lin­kou s elek­tric­kým spo­rá­kem a trou­bou, led­ni­cí s mraz­nič­kou. Chod­ba je vyba­ve­na prak­tic­kou a pro­stor­nou šat­ní … podrob­nos­ti a fotogalerie

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Uvažujete o prodeji nebo koupi bytu? Volejte 776 636 121 a domluvte si schůzku.