Koněvova, Praha 3, byt 5+kk/B pro náročné — PRODÁNO

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

PRODÁNO

Prodej bytu 5+kk v osobním vlastnictví 121 m², Praha 3 — Žižkov, naproti parku Vítkov. Cena 8.500.000 Kč včetně provize a právního servisu.
Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji nad­stan­dard­ní byt 5+kk ve vel­mi žáda­né loka­li­tě staré­ho Žižkova.
Pro­stor­ný a svět­lý byt dis­po­nu­je pod­la­ho­vou plo­chou 121 m² a nachá­zí se v posled­ním pat­ře pěti­pa­t­ro­vé­ho čin­žov­ní­ho domu z tři­cá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí. Vzduš­nost a pro­stor­nost bytu umoc­ňu­jí vyso­ké stro­py. V obý­va­cím poko­ji a dvou lož­ni­cích se docho­va­ly původ­ní stro­py zdo­be­né štu­ky. Dal­ší před­nos­tí bytu je sty­lo­vý krb v obý­va­cím poko­ji, kte­rý dokres­lu­je neza­po­me­nu­tel­nou atmosféru.
 
Atmo­sfé­ru bytu i oko­lí Vám při­blí­ží video­pro­hlíd­ka

Byto­vou jed­not­ku tvo­ří pro­stor­ná chod­ba s kuchyň­ským kou­tem, obý­va­cí pokoj s bal­kó­nem, 3 lož­ni­ce, z nichž jed­na má vesta­vě­né patro, pracovna/šatna, kou­pel­na, samo­stat­né wc a komo­ra. V pro­stor­né zre­kon­stru­o­va­né kou­pel­ně je umís­tě­na vana i spr­cho­vý kout, dru­hé wc a bidet.

V bytě jsou původ­ní špa­le­to­vá okna a jsou ori­en­to­va­ná na východ­ní, sever­ní a západ­ní stra­nu. Pod­la­hu v obyt­ných míst­nos­tech pokrý­va­jí par­ke­ty, v kou­pel­ně a na chod­bě je dlaž­ba. Vytá­pě­ní a ohřev tep­lé vody je zajiš­tě­no lokál­ně v bytě.

Ten­to byt nabí­zí vyso­ce kom­fort­ní byd­le­ní. Výho­dou je, že si ho nový maji­tel může zre­kon­stru­o­vat pod­le svých před­stav. Byt na Žiž­ko­vě před­sta­vu­je vzhle­dem ke stou­pa­jí­cí popu­la­ri­tě této čtvr­ti záro­veň skvě­lou investici.

Byt je mož­né finan­co­vat hypo­té­kou. S vyří­ze­ním výhod­ných pod­mí­nek vám ráda pomohu.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Praž­ská čtvrť Žiž­kov pat­ří díky své polo­ze neda­le­ko cen­t­ra měs­ta, boha­té­mu kul­tur­ní­mu živo­tu i množ­ství zele­ně mezi oblí­be­né rezi­denč­ní čtvr­ti. Mezi zají­ma­vos­ti Žiž­ko­va pat­ří tele­viz­ní věž s obří­mi lezou­cí­mi mimin­ky, Palác Akro­po­lis, Národ­ní památ­ník na Vít­ko­vě s obří jez­dec­kou sochou Jana Žiž­ky, Olšan­ské hřbi­to­vy, Nový židov­ský hřbi­tov, Vyso­ká ško­la eko­no­mic­ká a mno­ho dal­ší­ho. Kro­mě domi­nant­ní­ho a nej­vět­ší­ho vrchu  Vít­kov posky­tu­jí dosta­tek zele­ně i kop­ce Paru­kář­ka a Židov­ské pece. K Žiž­ko­vu neza­mě­ni­tel­ně pat­ří také fot­ba­lo­vý klub Viktoria.

Mís­to je ide­ál­ní pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny, rodi­ny s dět­mi, milov­ní­ky spor­tu i oso­by vyhle­dá­va­jí­cí klid a pohodu.

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

adre­sa: Koně­vo­va 108, Pra­ha 3 — Žižkov

dis­po­zi­ce: 5+kk/B

užit­ná plo­cha: 121 m²

čís­lo pod­la­ží v domě: 6

počet nad­zem­ních pod­la­ží: 6

vlast­nic­tví: osobní

stav bytu: vhod­ný k rekonstrukci