Modletice, 2+kk s balkónem — PRODÁNO

PRODÁNO

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji svět­lý a klid­ný byt o veli­kos­ti 55 m² + bal­kón 7 m², s dis­po­zič­ním řeše­ním 2+kk, kte­rý je umís­tě­ný ve 3. nad­zem­ním pod­la­ží novostav­by cih­lo­vé­ho domu z roku 2005 a je při­pra­ve­ný k oka­mži­té­mu nastěhování. 

Byt se sklá­dá z pro­stor­né chod­by, obý­va­cí­ho poko­je spo­je­né­ho s kuchyň­ským kou­tem, lož­ni­ce, kou­pel­ny se spr­cho­vým kou­tem a toa­le­tou. Z obou poko­jů se vstu­pu­je na pro­stor­ný bal­kón dlou­hý 6 m, kte­rý je ori­en­to­va­ný jiho­zá­pad­ním směrem. 

Dosta­tek úlož­ných pro­stor posky­tu­je vesta­vě­ná skříň na chod­bě a také komo­ra, kte­rá je sou­čás­tí bytu. V komo­ře je také umís­tě­ný ply­no­vý kotel, kte­rý zajiš­ťu­je ohřev vody a tope­ní v bytě. V pří­ze­mí domu se nachá­zí spo­leč­ná kolárna.

 

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Ten­to krás­ný byt v Mod­le­ti­cích bude ide­ál­ní jako star­to­va­cí byd­le­ní. V porov­ná­ní s cena­mi praž­ských bytů mno­ho peněz ušet­ří­te a při­tom autem doje­de­te na Opa­tov za 15 minut a na letiš­tě za půl hodi­ny. Auto­bu­so­vá zastáv­ka je vzdá­le­ná pou­hých 200 m od domu, pří­měst­ská lin­ka na Opa­tov jede půl hodiny.

Dům se nachá­zí na klid­ném mís­tě ve sle­pé uli­ci, záro­veň však v blíz­kos­ti cen­t­ra obce. Maleb­ná obec Mod­le­ti­ce leží ve Stře­do­čes­kém kra­ji, nece­lých 20 km od Pra­hy. Prá­vě blíz­kost hlav­ní­ho měs­ta a dob­rá doprav­ní obsluž­nost činí z Mod­le­tic vyhle­dá­va­nou loka­li­tu. Obec posky­tu­je klid­né byd­le­ní, dosta­tek zele­ně i spor­tov­ní­ho a kul­tur­ní­ho vyžití. 

Vel­kou výho­dou jsou níz­ké měsíč­ní nákla­dy — pro 2 oso­by je to cca 1800 Kč, část­ka zahr­nu­je fond oprav a vlast­ní spo­tře­bu ele­kři­ny, ply­nu a vody.

Dům se nachá­zí na klid­ném mís­tě ve sle­pé uli­ci, záro­veň však v blíz­kos­ti cen­t­ra obce. Maleb­ná obec Mod­le­ti­ce leží ve Stře­do­čes­kém kra­ji, nece­lých 20 km od Pra­hy. Prá­vě blíz­kost hlav­ní­ho měs­ta a dob­rá doprav­ní obsluž­nost činí z Mod­le­tic vyhle­dá­va­nou loka­li­tu. Obec posky­tu­je klid­né byd­le­ní, dosta­tek zele­ně i spor­tov­ní­ho a kul­tur­ní­ho vyži­tí. V pří­pa­dě zájmu o více infor­ma­cí či pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

adre­sa: Mod­le­ti­ce, Pra­ha — východ

dis­po­zi­ce: 2+kk/B

užit­ná plo­cha: 62 m²

čís­lo pod­la­ží v domě: 3

počet nad­zem­ních pod­la­ží: 4

vlast­nic­tví: osobní

stav bytu: novostav­ba z roku 2015

 

DOPORUČUJI OSOBNÍ PROHLÍDKU

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku nebo podrob­něj­ší infor­ma­ce mě kon­tak­tuj­te pro­střed­nic­tvím kon­takt­ní­ho for­mu­lá­ře vpra­vo nahoře.