Bolevecká, Praha 10, 2+kk — PRONAJATO

PRONAJATO

Dlou­ho­do­bý pro­ná­jem hez­ké­ho bytu 2+kk Hor­ních Měcho­lu­pech. 59 m², v 5. pat­ře nové­ho cih­lo­vé­ho domu s výta­hem. Je ori­en­to­va­ný na východ­ní stra­nu a nabí­zí nád­her­ný výhled do okol­ní krajiny. 

Byt je vel­mi svět­lý a disponuje:
obý­va­cím poko­jem s kuchyň­ským kou­tem (28 m²)
lož­ni­cí (14 m²)
kou­pel­nou s vanou, samo­stat­ným WC,chodbou
bal­kó­nem (4 m²)
skle­pem (2 m²) a gará­žo­vým stá­ním v suterénu

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Kuchyň­ský kout je vyba­ven kuchyň­skou lin­kou s elek­tric­kým spo­rá­kem a trou­bou, led­ni­cí s mrazničkou.

Chod­ba je vyba­ve­na prak­tic­kou a pro­stor­nou šat­ní skříní.

Obyt­né míst­nos­ti pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, ostat­ní míst­nos­ti dlaž­ba. Odsá­vá­ní v kuchy­ni a kou­pel­ně je zajiš­tě­no reku­per­a­cí. V obou míst­nos­tech jsou pře­do­ken­ní žaluzie.

Dům se nachá­zí 2 min. chůze od auto­bu­so­vé zastáv­ky Bolevecká.

Ces­ta auto­bu­sem na met­ro Háje trvá 10 minut, na met­ro Skal­ka 15 minut, na Nádra­ží Hos­ti­vař 8 minut — odtud je mož­né pokra­čo­vat do cen­t­ra tram­va­jí nebo vlakem.

V docház­ko­vé vzdá­le­nos­ti se nachá­zí Hos­ti­vař­ský leso­park s vod­ní nádr­ží Hos­ti­vař, kte­ré pří­mo vybí­zí k dlou­hým pro­cház­kám, jízdě na kole či in-line brus­lích, v zimě na běžkách.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Hor­ní Měcho­lu­py jsou oblí­be­nou čtvr­tí pře­de­vším pro svou nabíd­ku slu­žeb a okol­ní pří­ro­du. Jsou ide­ál­ním mís­tem pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny, milov­ní­ky spor­tu i oso­by vyhle­dá­va­jí­cí klid a pohodu.

To vše neda­le­ko cen­t­ra a při­tom v klid­né, na zeleň boha­té lokalitě.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]