Horolezecká, Praha 10 — pronájem 1+kk/B — PRONAJATO

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Exklu­ziv­ně nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu útul­ně a kom­plet­ně novým nábyt­kem zaří­ze­ný byt 1+kk v novostav­bě pat­nác­ti­pod­laž­ní­ho byto­vé­ho domu Rezi­den­ce Hostivař.

 

Nad­stan­dard­ně pro­ve­de­ný i nad­stan­dard­ně vyba­ve­ný byt spo­ju­je klid­né byd­le­ní s výbor­nou dostup­nos­tí do cen­t­ra Pra­hy. 

 

Byt se nachá­zí v 10. pod­la­ží a nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi užas­ný pro­stor o veli­kos­ti 30,9 m² + 4,9 m² bal­kón a sklep 2,9 m². 

Byt se sestá­vá z chod­by, kou­pel­ny se spr­cho­vým kou­tem a toa­le­tou, poko­je s kuchyň­ským kou­tem a balkónu.

Je plně vyba­ve­ný — bez­úchy­to­vá kuchyň­ská lin­ka v pro­ve­de­ní vyso­ký lesk je zaří­ze­na vesta­vě­ný­mi spo­tře­bi­či znač­ky Beko a Whi­rl­pool (led­ni­ce s mra­zá­kem, mik­ro­vln­ná trou­ba, sklo­ke­ra­mic­ká var­ná deska, trou­ba, diges­toř, myč­ka), pohov­ka a dva kon­fe­renč­ní stol­ky, jídel­ní stůl se tře­mi židle­mi, dvou­lůž­ko (šíře 140 cm).

V celém bytě jsou vel­ko­ry­sé úlož­né pro­sto­ry. Byt je zaří­ze­ný vel­mi vkus­ně a při­tom prak­tic­ky do posled­ní­ho detai­lu, o čemž svěd­čí také vel­ko­for­má­to­vé dlaž­di­ce, posuv­né dve­ře a úspor­né osvětlení.

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Výhled z okna a bal­kó­nu je ori­e­to­ván již­ním smě­rem na Hos­ti­vař­ský lesopark.

Bal­kón je dosta­teč­ně vel­ký a díky zahrad­ní seda­cí soupra­vě nabí­zí kom­fort­ní relax nejen při pozo­ro­vá­ní dechbe­rou­cí­ho zápa­du slunce.

Dům byl posta­ven a zko­lau­do­ván v lis­to­pa­du 2019 a má dva výta­hy. Sklep se nachá­zí v 2. nad­zem­ním podlaží.

V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost. Dosta­tek zele­ně a spor­tov­ní­ho vyži­tí posky­tu­je v pěší vzdá­le­nos­ti dostup­ný Hos­ti­vař­ský leso­park s pře­hra­dou. 

Výbor­ná doprav­ní dostup­nost –  blíz­ko domu se nachá­zí auto­bu­so­vá zastáv­ka Ger­ce­no­va, ze kte­ré jez­dí auto­bus na met­ro Háje a na met­ro Skal­ka. V pěší vzdá­le­nos­ti (pří­pad­ně jed­nu sta­ni­ci auto­bu­sem) se nachá­zí vla­ko­vé nádra­ží Hos­ti­vař, kde jez­dí tram­va­je a vlak (na Hlav­ní nádra­ží trvá ces­ta pou­hých 15 minut). 

 

 

Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt byt ide­ál­ní volbou.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ZÁKLADNÍ INFORMACE

dis­po­zi­ce: 1+kk, bal­kón, sklep

plo­cha: 31 m²

pod­la­ží: 10. z 15

PENB: B

 

Nastě­ho­vá­ní je mož­né IHNED.V pří­pa­dě zájmu o více infor­ma­cí či pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

 

PLATBY:

nájem­né 12.800 Kč/měsíčně

zálo­hy do SVJ (voda, tope­ní, výtah, úklid spo­leč­ných pro­stor, popel­ni­ce) 2.040 Kč/měsíčně

elektři­na dle odha­du spo­tře­by nájem­ní­ka /měsíčně

vrat­ná kau­ce 25.000 Kč

pro­vi­ze RK 1 x nájem­né 12.8000

Kč + 21% DPH = 15.488 Kč

 

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]