Kosmická, Praha 4, byt 3+kk/L — PRODÁNO

PRODÁNO

Pro­dej bytu 3+kk/L v osob­ním vlast­nic­tví 61m², Pra­ha 4 — Háje. Cena 4.200.000 Kč včet­ně pro­vi­ze a práv­ní­ho servisu.

Zájem­cům o byd­le­ní v pěk­né loka­li­tě a s výbor­nou dostup­nos­tí do cen­t­ra měs­ta, nabí­zím exklu­ziv­ně k pro­de­ji pro­stor­ný a svět­lý byt 3+kk s lodžií. Byt v osob­ním vlast­nic­tví se nachá­zí ve 2. NP pane­lo­vé­ho domu s výta­hem na Pra­ze 4 — Hájích, na Již­ním Měs­tě. Cel­ko­vá plo­cha bytu je 62 m² včet­ně komo­ry a sklep­ní kóje + lodžie 2,7 m².

Atmo­sfé­ru bytu i oko­lí Vám při­blí­ží video­pro­hlíd­ka. 

Dům je po čás­teč­né rekon­struk­ci, je zatep­le­ný, má novou fasádu, výtah, ve spo­leč­ných pro­sto­rech domu je nová elektři­na, kte­rá je při­ve­de­ná až k bytům, a bez­peč­nost moni­to­ru­jí kame­ry u vcho­du. Mezi spo­leč­né pro­sto­ry pat­ří sušár­na a kolárna/kočárkárna.

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost — obcho­dy, ško­ly, škol­ky, restau­ra­ce, fit­ness cen­t­rum, lékár­na, zdra­vot­ní zaří­ze­ní, polikli­ni­ka, poš­ta, úřad měst­ské čás­ti, finanč­ní úřad, ban­ky a ban­ko­ma­ty, knihovna.

Výbor­ná doprav­ní dostup­nost – sta­ni­ce met­ra Háje 2 minu­ty pěš­ky, v blíz­kos­ti je napo­je­ní na D1, Již­ní spoj­ku, Magistrálu.

V dostup­né vzdá­le­nos­ti se nachá­zí spor­tov­ní hala, kry­tý bazén, dět­ská hřiš­tě i cyk­lotra­sy. Dosta­tek zele­ně posky­tu­je Cen­t­ral park, roz­sáh­lý Hos­ti­vař­ský leso­park s pře­hra­dou, Milí­čov­ský les. Neda­le­ko se nachá­zí Prů­ho­nic­ký zámek, park den­dro­lo­gic­ká zahra­da i aqua­park v Čestlicích.

 

 

Byt se sestá­vá z pro­stor­né chod­by, dvou lož­nic, obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem, komo­ry, kou­pel­ny s vanou a samo­stat­né­ho wc. 

Kuchyň­ská lin­ka je původ­ní, jádro umakar­to­vé. Pod­la­hu pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v jed­né z lož­nic je lino­le­um. V kuchy­ni, na chod­bě, v kou­pel­ně a na wc je dlaž­ba. Byt má plas­to­vá okna, výhled z oken bytu a lodžie je ori­en­to­va­ný východ­ním smě­rem do pro­těj­ší zahrady.V pro­stor­né před­sí­ni jsou vesta­vě­né skříně.

V bytě je zave­de­no UPC a O2.

 

 

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je byt ide­ál­ní pro rodi­nu s dět­mi, pro man­žel­ský pár všech věko­vých kate­go­rií i jako inves­tič­ní byt na pronájem.

 

Byt je mož­né finan­co­vat hypo­té­kou, s vyří­ze­ním výhod­né saz­by Vám také ráda pomohu.

 

PROHLÍDKY bytu jsou mož­né v pon­dě­lí 4.11.2019 od 17:00 hod. — 19:00 hod a v sobo­tu 9.11.2019 od 10:00 hod — 12:00 hod. Máte-li zájem o pro­hlíd­ku, kon­tak­tuj­te mě tele­fo­nic­ky nebo mai­lem a rezer­vuj­te si její přes­ný čas. V pří­pa­dě více zájem­ců byt bude pro­dán nej­vý­hod­něj­ší nabídce.

 

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

adre­sa: Kos­mic­ká 749/25, Pra­ha 4 – Háje

dis­po­zi­ce: 3+kk

užit­ná plo­cha: 61,1 m² + 2,7 m² lodžie + 1,2 m² sklep

čís­lo pod­la­ží v domě: 2

počet nad­zem­ních pod­la­ží: 9

vlast­nic­tví: osobní

stav bytu: před rekon­struk­cí, umakar­to­vé jádro, plas­to­vá okna

stav domu: z roku 1975, nové stou­pač­ky, nová elektři­na ve spo­leč­ných pro­sto­rech, kame­ry u vchodu

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]