Brandýs nad Labem, rodinný dům — PRONAJATO

PRONAJATO

Exklu­ziv­ně nabí­zím pro­ná­jem hez­ké­ho a udr­žo­va­né­ho rodin­né­ho domu 4+kk s gará­ží a pro­stor­nou zahradou. 

Dvou­pod­laž­ní dům o cel­ko­vé užit­né plo­še 119 m² se nachá­zí na pozem­ku o veli­kos­ti 589 m².

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

V pří­ze­mí se nachá­zí zád­ve­ří, vstup­ní chod­ba, samo­stat­né wc, plně vyba­ve­ná kuchyň, ze kte­ré se vstu­pu­je do kou­pel­ny s vanou na jed­né stra­ně a na dru­hé stra­ně do lož­ni­ce, dále jsou v pří­ze­mí dal­ší dva poko­je, jeden z nich neprů­cho­zí. V pod­kro­ví se nachá­zí dal­ší pokoj, kte­rý je vyba­ven kli­ma­ti­za­cí. Z chod­by v pod­kro­ví dále vstou­pí­te do dvou půd­ních míst­nos­tí, kte­ré je mož­né vyu­žít jako úlož­né pro­sto­ry.
Vytá­pě­ní domu zajiš­ťu­je ply­no­vé tope­ní. Pod­la­hu pokrý­vá korek, par­ke­ty, dlaž­ba a koberec.

Celý dům je pod­skle­pe­ný a nabí­zí tak dosta­tek dal­ších skla­do­va­cích pro­stor.
Nesčet­ně mož­nos­tí pro vyu­ží­vá­ní zahra­dy v jakém­ko­liv poča­sí nabí­zí útul­né kry­té pose­ze­ní s gri­lo­vá­ním, na něj nava­zu­je ote­vře­né ohniš­tě. Na zahra­dě sto­jí garáž pro jed­no auto, dal­ší mož­nos­ti pro par­ko­vá­ní nabí­zí pro­stor pří­mo před gará­ží. Na garáž z boku nava­zu­je míst­nost na nářadí. 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Dům se nachá­zí ve sle­pé klid­né uli­ci. Byd­le­ní posky­tu­je potřeb­né sou­kro­mí a kom­fort v kom­bi­na­ci s výhle­dy do zele­ně i na Bran­dýský zámek.

Do Pra­hy na Čer­ný Most trvá ces­ta pou­hých 10 minut jízdy autem, veli­ce dob­ré spo­je­ní mhd je z met­ra Letňa­ny i Českomoravská.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

adre­sa: Fran­tiš­ka Strun­ze, Bran­dýs nad Labem

užit­ná plo­cha: 119 m²

plo­cha zahra­dy: 589 m²

polo­ha domu: samo­stat­ný rodin­ný dům

typ domu: patrový

počet pod­la­ží: tří­pod­laž­ní, z toho jed­no podzemní

stav domu: dobrý

DOPORUČUJI OSOBNÍ PROHLÍDKU

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku nebo podrob­něj­ší infor­ma­ce mě kon­tak­tuj­te pro­střed­nic­tvím kon­takt­ní­ho for­mu­lá­ře vpra­vo nahoře.