U Golfu, Praha 10, řadový rodinný dům — PRONAJATO

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

PRONAJATO

Pronájem ŘRD, 4+kk, u golfového hřiště

Exklu­ziv­ně nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu řado­vý rodin­ný dům v Pra­ze 10, V Hor­ních Měcholupech.
 
Dům je sou­čás­tí Rezi­den­ce Golf Hos­ti­vař. Celý are­ál byl vybu­do­va­ný jako uza­vře­ná oblast s ome­ze­ným vstu­pem a vjez­dem pou­ze pro oby­va­te­le are­á­lu a jejich návštěvy a hosty.

Novostav­ba funk­ci­o­na­lis­tic­ké­ho dvou­pod­laž­ní­ho domu 4+kk z roku 2017, s plo­chou stře­chou, se zahra­dou a tera­sou má cel­ko­vou užit­nou plo­chu 104,8 m² + tera­sa 12,3 m² + dvou­pod­laž­ní zahrad­ní domek 53,8 m².

 
Dům se nachá­zí v uli­ci U Gol­fu, v pří­mém sou­sed­ství gol­fo­vé­ho hřiš­tě. Plo­cha zahra­dy je 80 m².
 
Okna domu jsou ori­en­to­vá­na na sever a jih. Sou­čás­tí tomu je garáž pro 1 vozi­dlo a par­ko­va­cí stá­ní před domem pro 1 vozidlo.
 
Dům je zdě­ný, zatep­le­ný a sestá­vá se ze 2 nad­zem­ních podlaží.
 
 
 

V prv­ním nad­zem­ním pod­la­ží domu je umís­tě­na část urče­ná pro celo­den­ní uží­vá­ní, obyt­ný pro­stor nava­zu­je na ven­kov­ní pro­stor­nou terasu.

Nachá­zí se zde před­síň (5,1 m²) s vesta­vě­nou skří­ní vpra­vo a vle­vo s přímým vstu­pem do gará­že (18,5 m²), chod­ba (11,7 m²) a toa­le­ta (1,7 m²). Pro­stor pod scho­diš­těm je důmy­sl­ně vyu­ži­tý — je tu vesta­vě­ná skříň a v ní je ulo­že­ná prač­ka. Z chod­by vstou­pí­te do pro­stor­né­ho obý­va­cí­ho poko­je (19,9 m²) s kuchyň­ským kou­tem (9,2 m²). Kuchyň­ská lin­ka znač­ky Gore­n­je zahr­nu­je vesta­vě­né spo­tře­bi­če stej­né znač­ky: elek­tric­kou trou­bu, sklo­ke­ra­mic­kou des­ku, diges­toř, myč­ku, mik­ro­vln­nou trou­bu, vesta­vě­nou ame­ric­kou led­ni­ci s mra­zá­kem. Z kuchy­ně a jídel­ny je pří­mý vstup na tera­su a do zahrady.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Po scho­dech se dosta­ne­te do dru­hé­ho nad­zem­ní­ho pod­la­ží, kde se nachá­zí obyt­ná kli­do­vá část domu — tři lož­ni­ce (11,1 m², 11,1 m², 18,6 m²), kou­pel­na se spr­cho­vým kou­tem a toa­le­tou (7 m²), vesta­vě­ná skříň.

Vytá­pě­ní domu a ohřev vody zajiš­ťu­je ply­no­vý kotel Bude­rus. Kou­pel­na je vytá­pě­na pod­la­ho­vým elek­tric­kým topením.

Zahra­da domu je vel­mi pěk­ně udr­žo­va­ná, zce­la rovi­na­tá, obdél­ní­ko­vé­ho tva­ru. Na kon­ci zahra­dy je dvou­pod­laž­ní zahrad­ní domek o cel­ko­vé užit­né plo­še 53,8 m², kte­rý je mož­né vyu­žít napří­klad jako posi­lov­nu, well­ness, sklí­pek, “tru­cov­nu”, pra­cov­nu, par­ty místnost,…

Ten­to dům pros­tě nabí­zí pří­jem­né byd­le­ní v pří­ro­dě a posky­tu­je ide­ál­ní pod­mín­ky pro rodin­ný život. Je též vhod­ný pro něko­ho, kdo hle­dá vel­ký byt se zahra­dou v poklid­né loka­li­tě. Nad­še­ni budou také váš­ni­ví gol­fis­ti, pro­to­že dům se nachá­zí v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti gol­fo­vé­ho hřiště.

Kro­mě dlou­hých pro­chá­zek, cyk­lo­vy­jíž­děk, jog­gin­gu krás­ným pří­rod­ním leso­par­kem Hos­ti­vař nabí­zí tato loka­li­ta tak­též výbor­nou doprav­ní obsluž­nost a občan­skou vyba­ve­nost — základ­ní a mateř­ské ško­ly, restau­ra­ce, obec­ní úřad, poš­ta, polikli­ni­ka, lékár­ny, Lidl, Bil­la, Kau­fland, Albert, spor­tov­ní a spo­le­čen­ská zařízení.

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Sta­ni­ce mhd je vzdá­le­ná 10 minut chůze od domu, nej­bliž­ší met­ro je Háje a Skalka.

Nej­rych­lej­ší spo­je­ní do cen­t­ra nabí­zí neda­le­ká vla­ko­vá sta­ni­ce Hor­ní Měcho­lu­py nebo Hostivař.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
Jaké jsou plat­by a podmínky?
 
NÁJEMNÉ: 30.000/měsíc + služ­by 2.500 Kč/měsíc
KAUCE: 2x nájemné
REZERVAČNÍ POPLATEK: 30.000 Kč + 21% DPH = 36.300 Kč
Rezervujte si čas své prohlídky na čísle 776 636 121.