Hostivařská, Praha 10, byt 2+kk před rekonstrukcí — PRODÁNO

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

PRODÁNO

Atmo­sfé­ru bytu i oko­lí Vám při­blí­ží video­pro­hlíd­ka

 

Per­fekt­ní loka­li­ta = klid­né mís­to v rám­ci šir­ší­ho cen­t­ra s výhle­dem do pří­ro­dy + snad­ná dostup­nost do cen­t­ra Prahy.

 

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji svět­lý byt 2+kk o veli­kos­ti 41 m², umís­tě­ný ve 3.nadzemním pod­la­ží pane­lo­vé­ho domu v Hos­ti­vař­ské uli­ci, v lukra­tiv­ní a klid­né loka­li­tě Pra­hy 10 – Hostivař.

 

Byto­vá jed­not­ka je v původ­ním sta­vu před rekon­struk­cí, což umož­ňu­je nové­mu maji­te­li úpra­vu bytu pod­le vlast­ní­ho vku­su a potřeb.

 

Sou­čás­tí foto­ga­le­rie jsou pro lep­ší vizu­ál­ní před­sta­vu dvě foto­gra­fie s návrhem budou­cí podo­by bytu.

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Do bytu vede uza­my­ka­tel­ná chod­ba, kte­rá je spo­leč­ná pro dva byty. Byt se sklá­dá z před­sí­ně, obý­va­cí­ho poko­je včet­ně kuchyň­ské­ho kou­tu, lož­ni­ce, kou­pel­ny, WC a komo­ry. V bytě je původ­ní kuchyň­ská lin­ka, na pod­la­hách je PVC. Jádro je umakar­to­vé. Okna jsou ori­en­to­vá­na jiho­vý­chod­ním smě­rem do klid­né čás­ti se zele­ní a s výhle­dem na Hos­ti­vař­ský lesopark.

Dům pro­šel v minu­los­ti čás­teč­nou rekon­struk­cí — opra­va stře­chy, zai­zo­lo­va­né mezi­pa­ne­lo­vé spá­ry, obno­ve­ný výtah, rekon­struk­ce elek­tric­kých roz­vo­dů, opra­va kotel­ny a výmě­ní­ku ohře­vu tep­lé vody — dům má vlast­ní vytá­pě­ní a s tím sou­vi­se­jí­cí technologie.

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Vel­kým bonu­sem je loka­li­ta. V těs­né blíz­kos­ti domu se nachá­zí Hos­ti­vař­ský leso­park a pře­hra­da, kde je mož­né pro­vo­zo­vat celou řadu vol­no­ča­so­vých akti­vit. V docház­ko­vé vzdá­le­nos­ti najde­te také lano­vý park Hos­ti­vař a plá­že Hos­ti­vař­ské přehrady.

V oko­lí je veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost — MŠ, ZŠ, dět­ská hřiš­tě, restau­ra­ce, poš­ta, obchod­ní cen­t­rum Park Hos­ti­vař (Vivo), mul­ti­ki­no, Lidl, teni­so­vé kur­ty, squa­sh, pla­vec­ký bazén, fot­ba­lo­vé hřiš­tě, gol­fo­vé hřiš­tě, fit­ness, bow­ling a další.
Blíz­ko najde­te také oblí­be­ný Toul­cův dvůr se ZOO kout­kem a vyhlá­še­ný pivo­var Hostivar.

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Loka­li­ta je výbor­ně napo­je­na na MHD — zastáv­ka auto­bu­su a tram­va­je se nachá­zí v dostup­né pěší vzdá­le­nos­ti před domem. Tram­va­jí se dosta­ne­te za 2 minu­ty na vla­ko­vé nádra­ží Pra­ha-Hos­ti­vař a ces­ta do cen­t­ra tak trvá pou­hých 14 minut. Na met­ro Opa­tov trvá ces­ta 8 minut, na met­ro Skal­ka 14 minut.

Měsíč­ní nákla­dy do SVJ jsou 2.808 Kč.

Byt je vhod­ný k vlast­ní­mu byd­le­ní nebo na inves­ti­ci. Byt je mož­né hra­dit for­mou hypo­téč­né­ho úvě­ru — se zaří­ze­ním výhod­né saz­by Vám také ráda pomohu.

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]