Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Bole­vec­ká, Pra­ha 10

Pro váš e‑shop, kan­ce­lář, kos­me­ti­ku nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu komerč­ní pro­sto­ry pří­mo u sta­ni­ce MHD Bole­vec­ká. Pro­sto­ry jsou umís­tě­ny v 1.NP tří­pod­laž­ní­ho rodin­né­ho domu se samo­stat­ným vchodem.


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha32m2
Pod­la­ží1NP
Stav­baCih­la
Stav objek­tuPo rekon­struk­ci
Rok rekon­struk­ce
Energ. nároč­nostD — méně úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
Odpadkana­li­za­ce
Elektři­na230 V
Dopra­vasil­ni­ce, MHD, vlak

Pro váš e‑shop, kan­ce­lář, kos­me­ti­ku nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu komerč­ní pro­sto­ry pří­mo u sta­ni­ce MHD Bolevecká.

Jed­ná se o před­síň (1,9 m²),
dvě prů­cho­zí kan­ce­lá­ře (17,2 m² a 9,9 m²),
soci­ál­ní zaří­ze­ní (2,9 m²).

Pro­sto­ry jsou umís­tě­ny v 1.NP tří­pod­laž­ní­ho rodin­né­ho domu se samo­stat­ným vcho­dem. Sou­čás­tí nabíd­ky je mož­nost uží­vá­ní před­za­hrád­ky, kte­ří je spo­leč­ná i pro ved­lej­ší neby­to­vý prostor.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Hle­­dá­­te-li v této loka­li­tě pro­sto­ry pro roz­jezd Vaše­ho pod­ni­ká­ní a máte-li zájem o pro­hlíd­ku, nevá­hej­te mě kontaktovat.

Spo­lu­prá­ce s rea­lit­ní­mi mak­lé­ři vítána.

Pro­sto­ry jsou vel­mi svět­lé, nově zrekonstruované.
Ve vět­ší míst­nos­ti je nová kuchyň­ská lin­ka s prač­kou a ledničkou.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz