Branická, Praha 4, byt 3+1 — PRODÁNO

Světlý byt 3+kk v Braníku

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji pro­stor­ný a svět­lý byt o veli­kos­ti 68 m², s dis­po­zič­ním řeše­ním 3+1. Byt je druž­stev­ní a má nulo­vou anu­i­tu. Je umís­tě­ný v 1. nad­zem­ním pod­la­ží osmi pat­ro­vé­ho cih­lo­vé­ho domu ze 70. let minu­lé­ho sto­le­tí. Byto­vé druž­stvo slo­že­né pou­ze z míst­ních nájem­ní­ků se o dům sta­rá péčí řád­né­ho hos­po­dá­ře. Dům má vlast­ní ply­no­vou kotel­nu, pro­šel cel­ko­vou revi­ta­li­za­cí a je zateplený.

Atmo­sfé­ru bytu i oko­lí Vám při­blí­ží video­pro­hlíd­ka

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Byt je vel­mi dob­ře dis­po­zič­ně řeše­ný. Inte­ri­ér bytu tvo­ří pro­stor­ná chod­ba, kuchy­ně s plně vyba­ve­nou kuchyň­skou lin­kou, svět­lý obý­va­cí pokoj, dvě lož­ni­ce, kou­pel­na s vanou a samo­stat­né WC. Do men­ší lož­ni­ce se vstu­pu­je z obý­va­cí­ho poko­je. Okna jsou ori­en­to­va­ná na sever­ní a západ­ní stra­nu. Dosta­tek úlož­ných pro­stor posky­tu­je vesta­vě­ná skříň v lož­ni­ci a také komo­ra, kte­rá je sou­čás­tí bytu. Byt pro­šel cel­ko­vou rekon­struk­cí v roce 2008. Pod­la­hy v kou­pel­ně, na WC, na chod­bě a v kuchy­ni pokrý­vá dlaž­ba. V lož­ni­cích je plo­vou­cí pod­la­ha a v obý­vá­ku par­ke­ty. K bytu nále­ží sklep.

Byt se nachá­zí v žáda­né loka­li­tě Pra­hy 4, pří­mo v Bra­nic­ké uli­ci, v blíz­kos­ti nábře­ží Vlta­vy. Oko­lí nabí­zí mno­ho pří­le­ži­tos­tí pro spor­tov­ce a rodi­ny s dět­mi – cyk­lotra­sy, in-line, spor­to­viš­tě Hamr sport Bra­ník, dět­ská hřiš­tě, squa­sho­vé kur­ty, teni­so­vý klub. Kul­tur­ní vyži­tí zajiš­ťu­je neda­le­ké Bra­nic­ké diva­dlo nebo Diva­dlo Dobeš­ka. Samo­zřej­mos­tí je kom­plet­ní občan­ská vyba­ve­nost v mís­tě — mateř­ské a základ­ní ško­ly, obcho­dy, poš­ta, lékár­na, restau­ra­ce a kavárny.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

V blíz­kos­ti se nachá­zí auto­bu­so­vá zastáv­ka Bra­nic­ké náměs­tí se snad­ným spo­je­ním na sta­ni­ci met­ra Smí­chov­ské nádra­ží a Budějovická. 

Byt je vhod­ný též na inves­ti­ci a násled­ný pro­ná­jem, kte­rý Vám ráda zajistím.

Máte-li zájem o pro­hlíd­ku, kon­tak­tuj­te mě tele­fo­nic­ky nebo mai­lem a rezer­vuj­te si její přes­ný čas. V pří­pa­dě více zájem­ců byt bude pro­dán nej­vý­hod­něj­ší nabídce.

Cena zahr­nu­je práv­ní ser­vis a pro­vi­zi RK. Při kou­pi druž­stev­ní­ho bytu nepla­tí­te 4% daň z naby­tí, což před­sta­vu­je výraz­nou úsporu.

 

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

adre­sa: Bra­nic­ká 86, Pra­ha 4 — Braník

dis­po­zi­ce: 3+1

užit­ná plo­cha: 68 m²

čís­lo pod­la­ží v domě: 1

počet nad­zem­ních pod­la­ží: 9

vlast­nic­tví: druž­stev­ní, anu­i­ta splacená

stav bytu: vel­mi dob­rý, rekon­struk­ce v roce 2008

 

Při pro­de­ji jsem postu­po­va­la pod­le mar­ke­tingo­vé­ho plá­nu, kte­rý zahrnoval 

  • vytvo­ře­ní půdorysu
  • napsá­ní pou­ta­vé­ho tex­tu, kte­rý v inzer­ci zaujme
  • homesta­ging — pří­pra­va nemo­vi­tos­ti na pro­dej (drob­né opra­vy, vyma­lo­vá­ní, úklid, byto­vý sty­ling s byto­vou designérkou)
  • pro­fi­fo­to­gra­fie
  • video­pro­o­hlíd­ka
  • inzer­ce na všech význam­ných rea­lit­ních ser­ve­rech a soci­ál­ních sítích, včet­ně youtube
  • tiš­tě­ný leták roz­ne­se­ný v okolí
  • pro­hlíd­ko­vé dny

Díky důklad­né pří­pra­vě bylo mno­ho zájem­ců o kou­pi a for­mou transpa­rent­ní auk­ce byl byt pro­dán nej­vý­hod­něj­ší nabídce

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

REFERENCE  — Spokojený klient je to, oč tu jde od samého začátku

“Ze spo­lu­prá­ce se Šár­kou Sabo­vou jsem byl mile pře­kva­pe­ný. Zača­lo to už nace­ně­ním bytu a vysvět­le­ním situ­a­ce na trhu nemo­vi­tos­tí. Zjis­ti­la si maxi­mum infor­ma­cí o bytě, druž­stvu a loka­li­tě. Pora­di­la mi také jaké udě­lat v bytě úpra­vy, abych za byt dostal, co nej­víc peněz. Dále jsem byl mile pře­kva­pe­ný z homesta­gin­gu, po kte­rém půso­bil byt útul­ně jako z kata­lo­gu. Pre­zen­ta­ce bytu byla skvě­lá — pro­fe­si­o­nál­ní fot­ky a video­pro­hlíd­ka, kte­rá zahr­no­va­la kro­mě bytu i sezná­me­ní s oko­lím. K tomu bez­chyb­ný, pou­ta­vý a přes­ně vysti­hu­jí­cí popis bytu. Nechy­běl ani půdo­rys. Kro­mě stan­dard­ní inzer­ce na všech význam­ných rea­lit­ních ser­ve­rech, inze­ro­va­la i na face­boo­ku, you­tu­be, vyvě­si­la v okně bytu pro­dej­ní plach­tu a roz­ná­še­la tiš­tě­né letá­ky po oko­lí, aby se o pro­de­ji mého bytu dově­dě­lo co nej­víc lidí. Dostá­val jsem pra­vi­del­ně kaž­dý týden podrob­ný report, kde bylo vidět kolik lidí inzer­ci shlédlo, co s nemo­vi­tos­tí děla­la, jaké jsou kon­ku­renč­ní nabíd­ky, infor­ma­ce o pro­hlíd­kách a plán na dal­ší týden. Pro­dej pro­bě­hl for­mou auk­ce a pro­dej­ní cena byla vyš­ší než inze­ro­va­ná. Veš­ke­ré smlou­vy vyře­ši­la k mé plné spo­ko­je­nos­ti, včet­ně pře­vo­du elektři­ny a ply­nu. V pod­sta­tě ji sta­či­lo jen pře­dat klí­če od bytu a pak při­jít k pod­pi­su smluv. Šár­ka je pro­fe­si­o­nál­ní mak­léř­ka, spo­leh­li­vá, zod­po­věd­ná a důvě­ry­hod­ná. Rád ji dopo­ru­čím svým známým.”

Roman Char­vát