Sámova, Praha 10, byt 2+kk/B — PRONAJATO

PRONAJATO

Nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu útul­ný byt 2+kk ve vel­mi žádá­né loka­li­tě — ve Vršo­vi­cích v blíz­kos­ti Havlíč­ko­vých sadů. Uli­ce Sámo­va. Byt se nachá­zí ve 4. pat­ře pěti­pa­t­ro­vé­ho čin­žov­ní­ho domu s výtahem.

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Zaří­ze­ný byt 2+kk s bal­kó­nem a komo­rou má 54 m² + vesta­vě­né patro na spaní.
Byt je vel­mi svět­lý, dis­po­nu­je obý­va­cím poko­jem s kuchyň­ským kou­tem, lož­ni­cí s vesta­vě­ným pat­rem na spa­ní, kou­pel­nou s roho­vou vanou, samo­stat­ným WC, chod­bou, bal­kó­nem a sklepem.

Kuchyň­ský kout je vyba­ven kuchyň­skou lin­kou s elek­tric­kým spo­rá­kem a trou­bou, led­ni­cí s mraz­nič­kou, myč­kou, mik­ro­vln­nou trou­bou. Chod­ba je vyba­ve­na prak­tic­kou a pro­stor­nou vesta­vě­nou šat­ní skříní.

Obyt­né míst­nos­ti pokrý­vá­jí par­ke­ty, ostat­ní míst­nos­ti dlažba.

 

Vel­kou výho­dou je prá­vě loka­li­ta, kte­rá zajiš­ťu­je snad­né a rych­le­ní spo­je­ní do cen­t­ra. Dům se nachá­zí 9 min. chůze od vla­ko­vé­ho nádra­ží Vršo­vi­ce. V oko­lí je hod­ně restau­ra­cí a kaváren.

Voný ihned. V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

adre­sa: Sámo­va 410/28, Pra­ha 10 — Vršovice

dis­po­zi­ce: 2+kk/B

užit­ná plo­cha: 54 m²

čís­lo pod­la­ží v domě: 4

počet nad­zem­ních pod­la­ží: 5

stav bytu: plně vybavený

nájem­né: 18.000 Kč / měsíc

vrat­ná kau­ce: 18.000 Kč

služ­by: 3.915 Kč / měsíc

elektři­na: 570 Kč /měsíc

inter­net: 700 Kč / měsíc