Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Nad pře­hra­dou, Pra­ha 10

Ve výhrad­ním zastou­pe­ní vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu svět­lý byt 2+kk se skle­pem v blíz­kos­ti Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a pře­hra­dy. Mís­to je ide­ál­ní pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny, milov­ní­ky spor­tu i oso­by vyhle­dá­va­jí­cí klid a pohodu.


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha44m2
Pod­la­ží8./11
Stav­baPanel
Stav objek­tuPo rekon­struk­ci
Rok rekon­struk­ce
Energ. nároč­nostD — méně úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
Komo­raNe
Bal­kónNe
Tope­níústřed­ní — dálkové
Odpadkana­li­za­ce
Elektři­na230 V
Dopra­vaMHD, vlak, silnice

Ve výhrad­ním zastou­pe­ní vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu svět­lý byt 2+kk se skle­pem v blíz­kos­ti Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a přehrady.

Mís­to je ide­ál­ní pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny, milov­ní­ky spor­tu i oso­by vyhle­dá­va­jí­cí klid a pohodu.

Byt se nachá­zí v 8. nad­zem­ním pod­la­ží a nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi pro­stor o veli­kos­ti 44 m² + sklep. Byt se sestá­vá z chod­by, kou­pel­ny s vanou, samo­stat­né toa­le­ty, obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem a neprů­cho­zí ložnice.

V nedáv­né době pro­šel byt cel­ko­vou rekon­struk­cí — jádro je zdě­né, pod­la­hu pokrý­vá v obyt­ných míst­nos­tech plo­vou­cí pod­la­ha, na chod­bě a soci­ál­ním zaří­ze­ní je dlažba.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt byt ide­ál­ní volbou.

Nastě­ho­vá­ní je mož­né od led­na 2021. Pro­hlíd­ky pro­běh­nou 4.1.2021 — v pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

Byt je čás­teč­ně vyba­ve­ný — moder­ní kuchyň­ská lin­ka se spo­tře­bi­či (sklo­ke­ra­mic­ká var­ná deska, vesta­vě­ná trou­ba, diges­toř, samo­s­ta­ně sto­jí­cí led­ni­ce s mra­zá­kem) jídel­ní stůl, šat­ní skříň na chodbě.

Výbor­ná doprav­ní dostup­nost – před domem se nachá­zí auto­bu­so­vá zastáv­ka Bole­vec­ká, ze kte­ré jez­dí auto­bu­sy na met­ro Háje a na met­ro Skalka.
V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost. Dosta­tek zele­ně a spor­tov­ní­ho a rela­xač­ní­ho vyži­tí posky­tu­je Hos­ti­vař­ský leso­park s přehradou.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz