K Okrouhlíku, Praha 8, byt 3+1 se zasklenou lodžií — PRODÁNO

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

PRODÁNO

Hle­dá­te ide­ál­ní byt pro rodi­nu? V klid­né loka­li­tě s dostat­kem zele­ně, v blíz­kos­ti met­ra a s výhle­dem na leso­park? Mís­to, kde se bude­te cítit dob­ře a bez­peč­ně?  A při­tom na dosah vše­mu potřeb­né­mu k běž­né­mu životu? 

Atmo­sfé­ru bytu i oko­lí Vám při­blí­ží video­pro­hlíd­ka

 

TERMÍNY PROHLÍDEK: úte­rý 22.10.2019 od 14:00 hod do 17:00 hod. 

Pro přes­ný čas pro­hlíd­ky mě pro­sím kontaktujte.
V pří­pa­dě více zájem­ců bude nemo­vi­tost pro­dá­na nej­lep­ší nabídce.

 

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji PROSTORNÝ A SVĚTLÝ BYT 3+1/L v osob­ním vlast­nic­tví, o veli­kos­ti 71 m². S lodžií, skle­pem a komo­rou se jed­ná o cel­ko­vou plo­chu 84,4 m².

Byt je umís­tě­ný ve 4. nad­zem­ním pod­la­ží šes­ti­pod­laž­ní­ho pane­lo­vé­ho domu v uli­ci k Okrouh­lí­ku, ve vel­mi žáda­né loka­li­tě — Pra­ha 8 Libeň.

Byto­vá jed­not­ka je v původ­ním sta­vu před rekon­struk­cí, což umož­ňu­je nové­mu maji­te­li úpra­vu bytu pod­le vlast­ní­ho vku­su a potřeb. Sou­čás­tí foto­ga­le­rie jsou pro lep­ší vizu­ál­ní před­sta­vu čty­ři foto­gra­fie s návrhem budou­cí podo­by bytu.

Dům byl kolau­do­ván v roce 1985, v minu­los­ti pro­šel čás­teč­nou rekon­struk­cí — je zate­pe­le­ný, má novou fasádu, plas­to­vá okna, plas­to­vé roz­vo­dy vody.

 

 

 

Byt se sklá­dá z pro­stor­né před­sí­ně, obý­va­cí­ho poko­je, kuchy­ně, lož­ni­ce, dět­ské­ho poko­je, kou­pel­ny a WC. V bytě je původ­ní kuchyň­ská lin­ka a vesta­vě­né skří­ně na chod­bě a v dět­ském pokoji.

V LOŽNICI je stě­na a postel na míru.

PODLAHU pokrý­vá PVC, v lož­ni­ci kobe­rec, v kou­pel­ně a na wc je dlaž­ba. Jádro je cihlové.

OKNA v lož­ni­cích jsou ori­en­to­va­ná seve­ro­vý­chod­ním smě­rem do klid­né čás­ti s výhle­dem na leso­park Okrouh­lík, okna v obý­vá­ku, v kuchy­ni a lodžie vedou jiho­zá­pad­ním smě­rem. LODŽIE je pro­sklen­ná a umož­ňu­je tak uží­vá­ní během celé­ho roku.

K bytu nále­ží KOMORA na chod­bě, ve kte­ré je umís­tě­ný ply­no­vý kotel zajiš­ťu­jí­cí vytá­pě­ní bytu přes­ně pod­le potřeb maji­te­lů. K bytu dále nále­ží pro­stor­ný SKLEP o veli­kos­ti 5,6 m², kte­rý je umís­tě­ný v pří­ze­mí domu.

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Vel­kým bonu­sem je loka­li­ta. V těs­né blíz­kos­ti domu se nachá­zí leso­park Okrouh­lík. V oko­lí je veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost — MŠ, ZŠ, LŠU, dět­ská hřiš­tě, obcho­dy, kavár­ny, restau­ra­ce, kos­tel, zre­kon­stru­o­va­né let­ní kou­pa­liš­tě Stír­ka, soko­lov­na, Libeň­ský záme­ček, diva­dlo Pod Pal­mov­kou, nemoc­ni­ce Bulovka.
Blíz­ko je také aqua­cen­t­rum Šut­ka, Čimic­ký a Ďáb­lic­ký háj, kde je mož­né pro­vo­zo­vat celou řadu vol­no­ča­so­vých aktivit.

Loka­li­ta je výbor­ně napo­je­na na MHD — zastáv­ka tram­va­je se nachá­zí v dostup­né pěší vzdá­le­nos­ti před domem. Tram­va­jí se dosta­ne­te za 2 minu­ty na met­ro Kobylisy.

 

MĚSÍČNÍ NÁKLADY pro dvou­člen­nou domácnost

 • SVJ  2.808 Kč (z toho fond oprav 1.068 Kč)
 • elektři­na 570 Kč
 • plyn  777 Kč (roč­ní spo­tře­ba 9.320 Kč)

Byt je vhod­ný k vlast­ní­mu rodin­né­mu byd­le­ní a oce­ní ho zejmé­na ti, kdo chtě­jí klid, hez­ký výhled a vše potřeb­né na dosah.

Byt je mož­né hra­dit for­mou hypo­téč­né­ho úvě­ru — se zaří­ze­ním výhod­né saz­by Vám ráda pomohu.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

OBÝVACÍ POKOJ

 • 22,5 m²
 • ori­en­ta­ce JZ
 • pro­skle­ná lodžie s mož­nos­tí celo­roč­ní­ho užívání
 • prů­chod do kuchyně
 • stě­na mezi lož­ni­ci a kuchy­ní není nos­ná, při rekon­struk­ci je mož­né stě­nu zbou­rat a pro­po­jit obý­va­cí pokoj s kuchyní

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

KUCHYŇ

 • 10,4 m²
 • původ­ní kuchyň­ská linka
 • ply­no­vý spo­rák, trou­ba, malá myčka
 • ori­en­ta­ce JZ
 • lino­le­um
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

LOŽNICE

 • 12,5 m²
 • lož­ni­co­vý náby­tek na míru s množ­stvím úlož­ných prostor 
 • kobe­rec
 • ori­en­ta­ce SV s s úchvat­ným výhle­dem na leso­park Okrouhlík
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

DĚTSKÝ POKOJ

 • 22,5 m²
 • ori­en­ta­ce SV s úchvat­ným výhle­dem na leso­park Okrouhlík
 • lino­le­um
 • pro­stor­ná vesta­vě­ná skříň
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

UPOZORNĚNÍ

Na stě­ně mezi kou­pel­nou a chod­bou byla v minu­los­ti vzlí­ná­vá vlh­kost, kte­rá dospě­la až do fáze na foto­gra­fii. V sou­čas­né době je stě­na opra­ve­ná a vyma­lo­va­ná, ale pří­či­na není odstraněna.

Dopo­ru­ču­ji vzít s sebou na pro­hlíd­ku stavaře.

Jed­ním z mož­ných řeše­ní je udě­lat při rekon­struk­ci sanač­ní omít­ku, aby zeď dýchala.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

MHD — tram­va­jí na met­ro Koby­li­sy, Pal­mov­ka, Flo­ra, auto­bu­sem na met­ro Hole­šo­vi­ce, Stříž­kov, Letňa­ny, Raj­ská zahra­da, Čer­ný Most

LÉKAŘ — nemoc­ni­ce Bulov­ka, polikli­ni­ka Čumpelíkova

PŘÍRODA — leso­park Okrouh­lík začí­ná hned u domu, neda­leký Čimic­ký a Ďáb­lic­ký háj, kde najde­te dět­ská hřiš­tě, pik­ni­ko­vé mís­to s ohniš­těm, hvězdár­nu s jed­ním z nej­hez­čích výhle­dů v Pra­ze, skvě­lé tra­sy na kolo

 

MŠ, ZŠ, LŠU, restau­ra­ce, kavár­ny, obcho­dy — vše blízko

SPORT — aqua­cen­t­rum Šut­ka, zre­kon­stru­o­va­né let­ní kou­pa­liš­tě Stír­ka, sokolovna

ZAJÍMAVOSTI — býva­lá hos­po­da Na Vla­chov­ce, dům pro seni­o­ry, kos­tel, Libeň­ský záme­ček, diva­dlo Pod Palmovkou

VÝHODY: klid­ná loka­li­ta, jed­no­směr­ná uli­ce, skvě­lá doprav­ní dostup­nost, výbor­ný výjezd z Pra­hy, poho­do­ví sou­se­di (sta­rou­sed­lí­ci, Češi)

 

Cena 5.390.000 Kč včetně provize a právního servisu.

3+1/L

84,4 m²

K Okrouh­lí­ku 2042/5, Pra­ha 8 — Libeň