Nad přehradou, Praha 10 — pronájem 2+kk/T — PRONAJATO

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Bydlení v zeleni — prostorný byt 2+kk s velkou terasou a garážovým stáním

Ve výhrad­ním zastou­pe­ní nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu pro­stor­ný, čás­teč­ně zaří­ze­ný byt 2+kk v novostav­bě dva­nác­ti­pod­laž­ní­ho byto­vé­ho domu v klid­né loka­li­tě na roz­hra­ní Hor­ních Měcho­lup a Hos­ti­va­ře pří­mo u Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a pře­hra­dy. Mís­to je ide­ál­ní pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny, milov­ní­ky spor­tu i oso­by vyhle­dá­va­jí­cí klid a pohodu.

Byt se nachá­zí v 2. nad­zem­ním pod­la­ží a nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi pro­stor o veli­kos­ti 50,5 m² + 19 m² tera­sy, sklep a gará­žo­vé stání.

Hor­ní Měcho­lu­py jsou sou­čás­tí měst­ské čás­ti Pra­ha 15, žije zde asi 13 tisíc oby­va­tel. Vět­ši­nu budov tvo­ří pane­lo­vé síd­liš­tě, nicmé­ně tato loka­li­ta v posled­ní době pro­chá­zí vel­kým rozvojem.

Najde­te tu boha­té mož­nos­ti pro náku­py a oddych, i spo­le­čen­ský, či aktiv­ní život.

Síd­lí zde Úřad měst­ské čás­ti Pra­ha 15 a nechy­bí tu snad žád­ná ze slu­žeb, potřeb­ná ke kaž­do­den­ní­mu živo­tu. Ať už jsou to mateř­ské a základ­ní ško­ly, super­mar­ke­ty, růz­né dal­ší obcho­dy a služ­by, restau­ra­ce, vinár­ny, poš­ta, polikli­ni­ka nebo lékárny.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

 

 

 

Byt se sestá­vá z chod­by, komo­ry, kou­pel­ny s vanou a toa­le­tou, obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem, lož­ni­ce a terasy.

 

 

Je čás­teč­ně vyba­ve­ný — kuchyň­ská lin­ka je zaří­ze­na vesta­vě­ný­mi spo­tře­bi­či znač­ky Mie­le (led­ni­ce s mra­zá­kem, mik­ro­vln­ná trou­ba, indukč­ní var­ná deska, trou­ba, diges­toř, myč­ka), jídel­ní stůl se čtyř­mi židle­mi, dvou­lůž­ko, šat­ní skříň, auto­ma­tic­ká prač­ka, před­sí­ňo­vá stěna.Výborná doprav­ní dostup­nost – blíz­ko domu se nachá­zí auto­bu­so­vá zastáv­ka Livorn­ská, ze kte­ré jez­dí auto­bu­sy na met­ro Háje a na met­ro Skalka.

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Kry­tá tera­sa je ori­en­to­va­ná sever­ním smě­rem, okna v lož­ni­ci a jídel­ně východ­ním smě­rem. Tera­sa je vyba­ve­na zahrad­ní seda­cí soupra­vou a nabí­zí tak kom­fort­ní relax a krás­ný výhled na měs­to a Hos­ti­vař­ský lesopark.

Dům byl zko­lau­do­ván v roce 2017 a těží nejen z atrak­ti­vi­ty mís­ta, ale také špič­ko­vé evrop­ské kva­li­ty včet­ně zají­ma­vé dis­po­zi­ce bytu.
V domě je jeden pro­stor­ný výtah. Sklep se nachá­zí v 1. pod­zem­ním pod­la­ží, hned ved­le gará­žo­vé­ho stá­ní pro ten­to byt.

V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost. Dosta­tek zele­ně a spor­tov­ní­ho a rela­xač­ní­ho vyži­tí posky­tu­je Hos­ti­vař­ský leso­park s přehradou.

Výbor­ná doprav­ní dostup­nost – blíz­ko domu se nachá­zí auto­bu­so­vá zastáv­ka Livorn­ská, ze kte­ré jez­dí auto­bu­sy na met­ro Háje a na met­ro Skalka.

Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt byt ide­ál­ní volbou.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Byt je vhod­ný pro pár. Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned.

Pro­hlíd­ko­vý den pro­běh­ne v pon­dě­lí 17.2.2020. V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe mailem.

 

POPLATKY:

nájem­né 16.000 Kč
zálo­hy do SVJ (voda, tope­ní, výtah, úklid spo­leč­ných pro­stor, popel­ni­ce) 2.600 Kč
elektři­na dle odha­du spo­tře­by nájemníka

Vrat­ná kau­ce ve výši dvou měsíč­ních nájmů, tzn 32.000 Kč.