Muškova, Praha 4, byt 2+kk — PRONAJATO

PRONAJATO

Pěk­ný byt s gará­žo­vým stá­ním v blíz­kos­ti Krč­ské­ho lesa

Nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu svět­lý pro­stor­ný byt 2+kk o roz­lo­ze 57 m² . Byt se nachá­zí ve 3. pat­ře cih­lo­vé­ho domu s výta­hem. Je ori­en­to­va­ný na východ­ní stra­nu. Z bal­kó­nu je nád­her­ný výhled na Krč­ský les.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Byt dis­po­nu­je obý­va­cím poko­jem s kuchyň­ským kou­tem, lož­ni­cí, šatnou/komorou, pro­stor­nou kou­pel­nou s vanou, mís­tem na prač­ku, kou­pel­nou s vanou, samo­stat­ným WC, chod­bou, bal­kó­nem, skle­pem a gará­žo­vým stá­ním v suterénu.

Byt se pro­na­jí­má čás­těč­ně vyba­ve­ný. Kuchyň­ský kout je vyba­ven kuchyň­skou lin­kou s elek­tric­kým spo­rá­kem, trou­bou, diges­to­ří a led­ni­cí s mra­zá­kem. V obý­va­cím poko­ji je obý­va­cí stě­na. V lož­ni­ci man­žel­ská postel a skří­ně. Chod­ba je vyba­ve­na věšá­kem a bot­ní­kem. Obyt­né míst­nos­ti pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v lož­ni­ci je kobe­rec, v kou­pel­ně a na wc dlažba.

Byt se nachá­zí v žáda­né loka­li­tě Zele­né údo­lí v Pra­ze 4 Kunra­ti­ce. V těs­ném sou­sed­ství Krč­ské­ho lesa, kte­rý pří­mo vybí­zí k dlou­hým pro­cház­kám či jízdě na kole.

Kunra­ti­ce jsou oblí­be­nou čtvr­tí pře­de­vším pro svou nabíd­ku slu­žeb a okol­ní pří­ro­du. Jsou ide­ál­ním mís­tem pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny, milov­ní­ky spor­tu i oso­by vyhle­dá­va­jí­cí klid a poho­du. To vše neda­le­ko cen­t­ra a při­tom v klid­né, na zeleň boha­té lokalitě.

Nej­bliž­ší auto­bu­so­vá zastáv­ka Ústa­vy aka­de­mie věd je vzdá­le­ná 8 min. chůze a ces­ta auto­bu­sem na met­ro Kače­rov trvá 9 minut.

K nastě­ho­vá­ní IHNED.

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

adre­sa: Muš­ko­va 1404, Pra­ha 4 — Kunratice

dis­po­zi­ce: 2+kk

užit­ná plo­cha: 57 m²

čís­lo pod­la­ží v domě: 4

počet nad­zem­ních pod­la­ží: 6

stav bytu: vel­mi dob­rý, novostav­ba z roku 2006

 

Ceno­vé podmíky

MĚSÍČNÍ POPLATKY

  • nájem­né 14.000 Kč
  • služ­by 2.300 Kč/1 oso­ba, 2.800 Kč /2 – 3 osoby
  • elektři­na 660 Kč/ 1 oso­ba, 800 Kč /2 – 3 osoby

 

REZERVAČNÍ SMLOUVA Při pod­pi­su rezer­vač­ní smlou­vy se sklá­da hoto­vě rezer­vač­ní popla­tek ve výši jed­no­ho nájem­né­ho + 21% DPH.

 

NÁJEMNÍ SMLOUVA Při pod­pi­su nájem­ní smlou­vy se sklá­dá hotově:

  • 1x nájem­né (dal­ší měsíč­ní plat­by už pře­vo­dem) 
  • popla­tek za služ­by a elektři­nu na prv­ní měsíc, dal­ší měsí­ce už převodem 
  • kau­ce ve výši 1 nájemného