Co má obsahovat rezervační smlouva?

Pokud jste čet­li posled­ní člá­nek, tak už víte, že rezer­vač­ní smlou­va je při pro­de­ji i náku­pu nemo­vi­tos­ti vel­mi důle­ži­tý doku­ment. Pro­to se na něj dnes podí­vá­me zblízka.

Přes­to­že si stá­le hod­ně lidí mys­lí opak, rezer­vač­ní smlou­va je všech­no, jen ne zby­teč­ná. Důvo­dem je prav­dě­po­dob­ně to, že její úkol do plna oce­ní­te čas­to až ve chví­li, kdy nasta­nou problémy.

Rezervační smlouva a její název

Rezer­vač­ní smlou­va nemá přes­ně daný název, pro­to se může­te setkat s růz­ný­mi obměnami.

 • doho­da o slo­že­ní rezer­vač­ní zálohy
 • smlou­va o rezer­va­ci nemovitosti
 • smlou­va o slo­že­ní blo­ko­va­cí­ho depozitu
 • smlou­va o rezer­va­ci druž­stev­ní­ho bytu

Důle­ži­tá je vždy pou­ze její podstata.

Jakou roli u prodeje nemovitosti rezervační smlouva hraje?

Jak už název vypo­ví­dá, rezer­vač­ní smlou­va má na sta­rost rezer­va­ci nemo­vi­tos­ti, čímž pra­cu­je pro obě strany.

 • Pro­dá­va­jí­cí se v ní zava­zu­je, že nemo­vi­tost za pře­dem daných pod­mí­nek prodá,
 • kupu­jí­cí se zava­zu­je, že nemo­vi­tost za těch­to pod­mí­nek koupí. 

Díky tomu se vyhne­te situ­a­cím, kdy:

 • Pro­dá­va­jí­cí dosta­ne lep­ší nabíd­ku a pro­dej vám odřekne,
 • kupu­jí­cí si kou­pi na posled­ní chví­lí roz­mys­lí a vše zruší.

To není ale jedi­ná situ­a­ce, kte­rá vás bez rezer­vač­ní smlou­vy může potkat. 

co má obsahovat rezervační smlouva šárka sabová realitní makléř

Co vše rezervační smlouva upravuje?

Kva­lit­ní rezer­vač­ní smlou­va upra­vu­je celý pro­dej­ní proces.

Díky ní mají obě stra­ny napros­to jas­no v tom:

 • Kdo jsou smluv­ní stra­ny, tedy pro­dej­ce a pro­dá­va­jí­cí + rea­lit­ní mak­léř, kte­rý pro­dej zajišťuje,
 • co přes­ně je před­mě­tem pro­de­je (nemo­vi­tost, čás­ti budo­vy, pozem­ky, inventář…),
 • jaká je cena, kdy bude zaplacena,
 • plat­nost a účin­nost rezer­vač­ní smlou­vy, výše rezer­vač­ní zálohy,
 • jak se bude nemo­vi­tost finan­co­vat, jak se bude čer­pat pří­pad­ný hypo­teč­ní úvěr,
 • jaký je ter­mín uza­vře­ní kup­ní smlou­vy a kdy bude nemo­vi­tost předána,
 • jak bude vyře­še­na úscho­va kup­ní ceny (smlou­va o úscho­vě) a jak bude násled­ně pro­dá­va­jí­cí­mu vyplacena,
 • jak bude pře­vod časo­vě i orga­ni­zač­ně probíhat,
 • jak se to s ome­ze­ním vlast­nic­kých práv (věc­ná bře­me­na či zásta­vy), jest­li budou ukon­če­na nebo pře­ve­de­na na kupujícího,
 • jaké jsou povin­nos­ti pro­dá­va­jí­cí­ho a kupujícího,
 • jaké sank­ce budou jed­nu nebo dru­hou stra­nu čekat, pokud své povin­nos­ti poruší,
 • jaké jsou pod­mín­ky k roz­vá­zá­ní této smlou­vy (kte­ré okol­nos­ti ji mohou zrušit).

Díky tomu mají obě stra­ny všech­ny důle­ži­té otáz­ky v rezer­vač­ní smlou­vě zodpovězeny.

Písemná rezervační smlouva výhody

Jak už jsem psa­la, díky tomu, že mají obě stra­ny jas­no, a se vše­mi body sou­hla­sí, per­fekt­ně může­me eli­mi­no­vat rizi­ko budou­cích kon­flik­tů a soud­ních hádek.

Pokud by k nedo­dr­že­ní dohod­nu­tých pod­mí­nek nebo povin­nos­tí pře­ce jen došlo, hro­zí dotyč­né­mu smluv­ní pokuta. 

 • Rezer­vač­ní smlou­vu s kli­en­ty sepi­su­ji vždy. Vím totiž, že díky ní pro­bí­há pro­dej­ní pro­ces oprav­du hladce.

Písemná rezervační smlouva nevýhody

Pokud nákup či pro­dej bere­te seri­óz­ně, písem­ná rezer­vač­ní smlou­va rizi­ka nemá.

Jedi­ným pro­blé­mem může být žádost o hypotéku.

Pokud rezer­vač­ní smlou­vu pode­pí­še­te a hypo­té­ku nedo­sta­ne­te, nebu­de­te schop­ni spl­nit dohod­nu­té pod­mín­ky ve smlou­vě. I to je ale pro­blém řešitelný.

co má obsahovat rezervační smlouva šárka sabová realitní makléř

Úspěšný prodej neleží pouze na rezervační smlouvě

Jak už to tak bývá, ani rezer­vač­ní smlou­va ješ­tě není 100% záru­kou úspěš­né transakce.

 • Může se stát, že u pro­dá­va­jí­cí­mu nasta­nou život­ní změ­ny, kte­ré ho donu­tí pro­dej přerušit.
 • Vy si mezi­tím už ale vyře­ší­te hypo­té­ku a zapla­tí­te odhad­ce i právníky.
 • Stej­ně tak může obdob­ná situ­a­ce nastat v opač­ném pří­pa­dě, tedy na stra­ně kupu­jí­cí­ho. A obchod opět nedo­pad­ne úspěchem.

I to se bohu­žel stá­vá. V tom­to pří­pa­dě máte nárok na smluv­ní poku­tu, k pro­de­ji ani náku­pu ale dotyč­né­ho nedo­nu­tí­te. 

Je dob­ré mít to na pamě­ti a vyva­ro­vat se zbrk­lých kro­ků, ke kte­rým může radost z téměř dokon­če­né­ho obcho­du svádět:

 • Nepo­de­pi­suj­te rezer­vač­ní smlou­vu na jinou nemo­vi­tost ani se nepouš­těj­te do jiné inves­ti­ce, kte­rá pení­ze z této trans­ak­ce zahrnuje,
 • nena­ku­puj­te pře­dem do vaše­ho vysně­né­ho domu náby­tek ani jiné vybavení,
 • zkrát­ka s chlad­nou hla­vou počkej­te, až vše pro­běh­ne tak, jak má.

I od toho jsem tu já. Pomůžu vám zacho­vat si klid a neu­dě­lat neu­vá­že­né kro­ky, kte­rých bys­te moh­li v budouc­nu lito­vat. A nejen to. O co se posta­rám za vás? Čtě­te zde.

Co je rezervační záloha?

Slo­že­ní rezer­vač­ní zálo­hy bývá pod­mín­kou rezer­va­ce nemo­vi­tos­ti. Uka­zu­je­te tím totiž pro­dá­va­jí­cí­mu svůj sku­teč­ný zájem o kou­pi. V tom­to pří­pa­dě exis­tu­jí dvě mož­nos­ti, z nichž jed­na nepat­ří k féro­vým obchod­ním jednáním.

 • Záloha na kupní cenu

   • Tyto pení­ze slou­ží jako rezer­vač­ní zálo­ha a jsou sou­čás­tí kup­ní ceny. Pokud smlou­vu pro­dej­ce nepo­de­pí­še, zálo­hu vám rea­lit­ní mak­léř vrátí.
 • Záloha na provizi

  • Toto je prá­vě dru­hý pří­pad, se kte­rým se bohu­žel může­te setkat. 
  • Zapla­ce­ná zálo­ha je v rezer­vač­ní smlou­vě mak­lé­řem popsá­na jako zálo­ha na pro­vi­zi, niko­liv na kup­ní cenu. 
  • Ve smlou­vě najde­te usta­no­ve­ní, že zálo­ha se stá­vá pro­vi­zí, jakmi­le vznik­ne pří­le­ži­tost uzavřít kup­ní smlou­vu (tzn. napří­klad podá­ní návr­hu kup­ní smlouvy).
  • Pokud pro­dej­ce z jaké­ho­ko­liv důvo­du kup­ní smlou­vu nepo­de­pí­še, daný mak­léř vám pro­vi­zi nevrá­tí (jejich záva­zek je spl­něn — pří­le­ži­tost pode­psat smlou­vu totiž zařídila).
  • Více o pro­vi­zích čtě­te zde.

Asi nemu­sím říkat, že toto jed­ná­ní je vel­mi nepro­fe­si­o­nál­ní a při spo­lu­prá­ci s kva­lit­ním mak­lé­řem se s ním nese­tká­te. Vždy je dob­ré si mak­lé­ře důklad­ně prověřit.

co má obsahovat rezervační smlouva šárka sabová realitní makléř

Garance vrácení rezervační zálohy jak funguje?

Vždy je dob­ré být při­pra­ven. To stej­né pla­tí i pro pod­pis rezer­vač­ní smlouvy.

Před pod­pi­sem vám (v pří­pa­dě zájmu) zaří­dím schůzku s ově­ře­ným hypo­teč­ním porad­cem, kte­rý vám pomů­že pro­vě­řit vaši finanč­ní boni­tu. Pokud vám hypo­teč­ní porad­ce vše odsou­hla­sí a vy hypo­té­ku přes­to v závě­ru nedo­sta­ne­te, rezer­vač­ní zálo­hu dosta­ne­te zpět. Ke garan­ci se vážou tyto podmínky:

 • Uved­li jste prav­di­vé úda­je o svých pří­jmech i závaz­cích (ten­to bod je vel­mi zásad­ní) a o hypo­té­ku jste nepři­šli z důvo­du své­ho jednání.
 • Pro­dá­va­jí­cí s garan­cí sou­hla­sí (sou­hlas je uve­den v rezer­vač­ní smlouvě).
 • Garan­ce se řídí pod­mín­ka­mi, kte­ré jsou sta­no­ve­ny v rezer­vač­ní smlouvě.
 • Uza­vře­me troj­stran­nou rezer­vač­ní doho­du – mezi kupu­jí­cím, pro­dá­va­jí­cím a rea­lit­ním makléřem.

Vel­kým rizi­kem je vždy zata­je­ní důle­ži­tých úda­jů. Dru­hým je pak vol­ba nezku­še­né­ho ban­kov­ní­ho porad­ce, kte­rý vaši boni­tu pro­vě­ří nespráv­ně.  V obou pří­pa­dech může­te při­jít nejen o hypo­té­ku, ale také o vaši rezer­vač­ní zálohu. 

Sama spo­lu­pra­cu­ji pou­ze s vyso­ce kva­li­fi­ko­va­ný­mi hypo­teč­ní­mi porad­ci, tak­že o spo­leh­li­vé pro­vě­ře­ní se nemu­sí­te bát. 

Typy rezervačních smluv

Aktu­ál­ně se může­te běž­ně setkat s tře­mi typy rezer­vač­ních smluv. O kte­ré jde?

  • Troj­stran­ná rezer­vač­ní smlouva
   Ta se uza­ví­rá mezi pro­dá­va­jí­cím, kupu­jí­cím a rea­lit­ním makléřem.
  • Dvou­stran­ná rezer­vač­ní smlouva
   Uza­ví­rá se mezi kupu­jí­cím a pro­dá­va­jí­cím. Setkat se s ní může­te poměr­ně čas­to a to i při pro­de­ji přes rea­lit­ní­ho makléře. 
   Tato smlou­va posky­tu­je vyš­ší ochra­nu při poru­še­ní smluv­ních pod­mí­nek. Pokud totiž vstu­pu­je do vzta­hu ješ­tě tře­tí stra­na, tedy rea­lit­ní mak­léř, bude se při řeše­ní pří­pad­ných spo­rů hrát také na ochra­nu spo­tře­bi­te­le a vyma­ha­tel­nost pokut může být omezena.
 • Dvou­stran­ná rezer­vač­ní smlou­va mezi kupu­jí­cím a rea­lit­ním makléřem
  U této smlou­vy je v nevý­ho­dě kupu­jí­cí, pro­to­že vztah s pro­dá­va­jí­cím a jejich úst­ní doho­dy nejsou nijak práv­ně upra­ve­ny. Této smlou­vě se vždy vyhněte.

rezervační smlouva co by měla obsahovat šárka sabová realitní makléř

Rezervace a prodej bez realitního makléře

V pří­pa­dě pro­de­je bez rea­lit­ní­ho mak­lé­ře si mohou kupu­jí­cí a pro­dá­va­jí­cí sesta­vit rezer­vač­ní smlou­vu sami. Vět­ši­nou ale nara­zí na dile­ma — kam slo­žit rezer­vač­ní zálo­hu, když se kupu­jí­cí a pro­dá­va­jí­cí neznají?

 • Jed­nou z mož­nos­tí je rezer­vač­ní zálo­hu nesklá­dat. O mož­ných pro­blé­mech už jsme si ale řekli.
 • Dru­hou mož­nos­tí je slo­že­ní zálo­hy u advo­ká­ta. Tam ale může naskyt­nout kom­pli­ka­ce v pří­pa­dě nespl­ně­ní pod­mí­nek a smluv­ní poku­ty. Do role soud­ce se totiž advo­ká­ti vět­ši­nou sta­vět nechtějí.

Prá­vě pro­to se na mě kupu­jí­cí a pro­dá­va­jí­cí čas­to obra­ce­jí. Neví totiž, jak sami pro­dej dokon­čit po admi­nis­tra­tiv­ní a práv­ní stránce.

A závěr?

Osob­ně si mys­lím, že správ­ně sesta­ve­ná rezer­vač­ní smlou­va má vel­ký podíl na tom, že obchod pro­běh­ne hlad­ce a bez kon­flik­tů v budouc­nu. Rezer­vač­ní smlou­vu, úscho­vu a mno­ho dal­ší­ho může­te jed­no­du­še vyře­šit spo­lu­pra­cí s kva­lit­ním mak­lé­řem. To vše je totiž jeho práce.

Chce­te si být jis­ti, že se z vaší vysně­né trans­ak­ce nesta­ne neko­neč­ná noč­ní můra? Klid­ně mi napiš­te. Ráda se o vše posta­rám za vás!

co má obsahovat rezervační smlouva šárka sabová realitní makléř

Datum vydání

6.6.2024