Výměna nemovitosti – jaké jsou vaše možnosti?

Mož­ná jste o této mož­nos­ti už sly­še­li, mož­ná o ní dokon­ce pře­mýš­lí­te. Nabíd­ky na výmě­nu nemo­vi­tos­ti jsou totiž i v sou­čas­né době stá­le k vidění. 

Vět­ši­nu lidí na tom­to kro­ku láká to, že výmě­na bude jed­no­duš­ší, než pro­dej stá­va­jí­cí nemo­vi­tost a nákup nové. Je tomu ale sku­teč­ně tak? Tak si na tu výmě­nu nemo­vi­tos­ti pojď­me posví­tit spolu.

Výměna bytu — jak to vlastně funguje?

Výmě­nu může­te pro­vést, pokud je nemo­vi­tost ve vašem osob­ním nebo druž­stev­ním vlastnictví. 

 • Jed­ná se o směn­ný obchod, pod­lo­že­ný směn­nou smlou­vou (kte­rá musí být uza­vře­na písemně).
 • Nikdy nespo­lé­hej­te na smlou­vy sta­že­né z inter­ne­tu. Smlou­vu dopo­ru­ču­ji vždy kon­zul­to­vat (ide­ál­ně nechat vypra­co­vat) kva­li­fi­ko­va­ným právníkem.
 • Stej­ně tak by měly být defi­no­va­né pří­pad­né doplat­ky a vyrovnání.

Je jed­no, jest­li nemo­vi­tost pro­dá­vá­te, kupu­je­te nebo vymě­ňu­je­te. Vždy si dej­te pozor na všech­ny sku­teč­nos­ti a peč­li­vé vypra­co­vá­ní smlouvy.

Výhody a nevýhody výměny a prodeje

Finanční stránka

Výmě­na

 • Kaž­dá stra­na je v roz­díl­né finanč­ní situaci.
 • Před­sta­vy o hod­no­tě nemo­vi­tos­tí se mohou roz­chá­zet a celý pro­ces zdržovat.
 • Hypo­teč­ní úvěr je dal­ší věc, kte­rá může výmě­nu zkomplikovat.

Pro­dej + nákup

 • Při pro­de­ji jas­ně víte, kolik finan­cí k inves­ti­ci do nové nemo­vi­tos­ti máte.
 • Může­te lépe vybí­rat i plánovat.
 • Stra­te­gie se může zdát slo­ži­tá, pokud si ale ke spo­lu­prá­ci při­zve­te zku­še­né­ho mak­lé­ře, vše bude nava­zo­vat a celý pro­ces bude hladký.

výměna nemovitosti šárka sabová realitní makléř

Omezenost volby

Výmě­na bytu

 • Obě stra­ny se potře­bu­jí ve svých přá­ních a poža­dav­cích vzá­jem­ně zce­la najít. Obraz­ně i doslova. 
 • Pokud se tak nesta­ne, musí při­jít na řadu kompromisy.
 • Šan­ce, že najde­te doko­na­lý “pro­těj­šek”, není zrov­na velká.

Pro­dej + nákup

 • Při pro­de­ji a náku­pu jste limi­to­vá­ní pou­ze svý­mi finanč­ní­mi možnostmi.
 • Může­te vybí­rat z širo­ké nabíd­ky nemo­vi­tos­tí, dokud nena­jde­te přes­ně to, po čem tou­ží­te. Bez podmínek.
 • Nemu­sí­te ustu­po­vat ze svých požadavků.

Administrativa a právo

Výmě­na bytu

 • Je nezbyt­né vše důklad­ně práv­ně ošet­řit a najít smluv­ní sho­du na všem, co se výmě­ny a jejich pod­mí­nek týče.

Pro­dej + nákup

 • I zde je samo­zřej­mě nut­né vše dob­ře ošet­řit, práv­ní postu­py jsou ale pev­ně dané a vel­mi transparentní.

Investice a tržní hodnota nemovitosti

Výmě­na bytu

 • U výmě­ny se může hod­no­ta nemo­vi­tos­ti určo­vat obtíž­ně­ji (čímž může dojít k znevýhodnění).

Pro­dej + nákup

 • Pokud se roz­hod­ne­te nemo­vi­tost pro­dat, kva­lit­ní rea­lit­ní mak­léř vám pomů­že dostat z vaší nemo­vi­tos­ti maxi­mum (umí totiž vel­mi dob­ře vidět plný poten­ci­ál vaší nemo­vi­tos­ti a nasta­vit správ­nou trž­ní cenu).

výměna nemovitosti šárka sabová realitní makléř


Příklad běžné výměny nemovitost

Výměna mezi sousedy

Patr­ně nej­čas­těj­ší typ výmě­ny. Výmě­na nemo­vi­tos­ti mezi oby­va­te­li jed­no­ho domu nebo v rám­ci sou­sed­ství. Výho­dou je mož­nost zůstat na mís­tě, kte­ré máte rádi, jen v nemo­vi­tos­ti, kte­rá aktu­ál­ně více vyho­vu­je vašim požadavkům.

A kla­sic­ká situace?

 • Rodi­na se roz­rost­la a malý byt už nestačí. 
 • V domě může žít člo­věk, kte­rý už nao­pak vel­ký byt udr­žo­vat z jaké­ho­ko­liv důvo­du nechce.
 • Výmě­na je tak v závě­ru pro obě stra­ny výhodná. 

Výměna nemovitosti — na co myslet

Sva­tá tro­ji­ce výmě­ny nemo­vi­tos­ti? Tady je:

Oslo­vo­vá­ní
Zná­te oko­lí, zná­te své sou­se­dy. Doká­že­te tedy prav­dě­po­dob­ně vyhod­no­tit, kdo by o danou výmě­nu mohl mít zájem. Ide­ál­ní je začít sou­se­dy aktiv­ně oslo­vo­vat, navr­ho­vat výmě­nu i kon­krét­ní nabíd­ky finanč­ní­ho vyrovnání.

Komu­ni­ka­ce
Je vel­mi důle­ži­té ote­ví­rat tuto dis­ku­zi v kli­du. Může­te nabíd­nout růz­né úhly pohle­du, sdě­lit výho­dy mož­né výmě­ny a pak dát lidem čas na zvá­že­ní vaší nabíd­ky. Někte­ří mohou být zasko­če­ní, jiní se mož­ná auto­ma­tic­ky začnou cho­vat odmí­ta­vě. Pokud budou mít mož­nost o všem si popře­mýš­let, je mož­né, že názor změ­ní a na váš návrh přistoupí.

Vytr­va­lost
Neče­kej­te, že bude­te mít do dvou týd­nů úspěš­ně hoto­vo (byť i tako­vé pří­pa­dy jis­tě jsou). Nátlak vám nepo­mů­že. Udr­žuj­te kon­takt, ale netlačte. 

Zaměř­te se na:

 • ote­vře­nou komu­ni­ka­ci (mluv­te o vašem návr­hu upřím­ně, nehraj­te na city),
 • efek­tiv­ní komu­ni­ka­ci výhod (mož­nost adap­to­vat se na aktu­ál­ní potře­by, aniž bys­te muse­li opouš­tět oblí­be­né prostředí,…),
 • trpě­li­vost (udr­žuj­te kon­takt, ale netlačte). 

Proč je za mě prodej a nákup nemovitosti vždy lepší, než výměna?

Tou­ha po výmě­ně může mít mno­ho podob.

 • Nechce se vám pro­chá­zet celým pro­dej­ním pro­ce­sem a náku­pem (při­jde vám složitý).
 • Chtě­li bys­te nemo­vi­tost ve měs­tě vymě­nit za klid cha­to­vé oblas­ti v národ­ním parku.
 • Máte lukra­tiv­ní sta­veb­ní par­ce­lu a zalí­bi­la se vám výmě­na za malý byt.

Nut­no podotknout, že výmě­na oprav­du nemu­sí vždy zna­me­nat snad­něj­ší nebo rych­lej­ší pro­ces. Opak je čas­to prav­dou. A kva­lit­ní mak­léř se pro vás posta­rá o celý pro­ces od A do Z.

výměna nemovitosti šárka sabová realitní makléř

Komplikace výměny nemovitostí

Výzvou jsou čas­to prá­vě vel­mi roz­díl­né poža­dav­ky na typ nemo­vi­tos­ti. Pokud totiž hle­dá­te pra­vý opak toho, co sami vlast­ní­te, může být hle­dá­ní nejen inten­ziv­ní, ale také oprav­du dlou­hé.

Pra­co­va­la jsem už s kli­en­ty, kte­ří to po letech hle­dá­ní vzda­li, a roz­hod­li se nemo­vi­tost radě­ji pro­dat. Pro­ces byl rych­lý a oni si brzy moh­li uží­vat své nové nemo­vi­tos­ti, kte­rou si za utr­že­né pení­ze koupili.

Výměny nemovitosti dříve a dnes

Dří­ve znal mezi sou­se­dy kaž­dý kaž­dé­ho a směn­ný obchod byl běž­ný. Nemo­vi­tos­tí neby­lo tolik, mož­nos­tí také ne a tak neby­lo pří­liš na výběr. Mezi sou­se­dy se pro­to děla­lo spous­tu věcí na dob­ré slovo.

V dneš­ní době je ale díky rych­le ros­tou­cí­mu rea­lit­ní­mu trhu čas­to mno­hem výhod­něj­ší (a rych­lej­ší) nemo­vi­tost, kte­rá už vám neslou­ží, pro­dat, a obra­tem si poří­dit nemo­vi­tost jinou.

 • Máte na výběr a vět­ši­nou nemu­sí­te ustu­po­vat od vašich přání.
 • S tím se pojí také fle­xi­bi­li­ta nákupu.
 • Máte napros­tou finanč­ní kontrolu.
 • Může­te své pení­ze lépe inves­to­vat.
 • Vše má své jas­né postu­py, není tře­ba stre­so­vat se s nejasnostmi.

Pokud už víte, že pro­dej a nákup bude prá­vě vaše vol­ba, nevá­hej­te mi napsat. 

Ráda se posta­rám o to, aby vše pro­běh­lo bez sta­ros­tí. Vaše vysně­ná nemo­vi­tost už na vás čeká, pojď­me ji spo­lu objevit!

Datum vydání

13.6.2024

Kategorie

Klíčová slova