Změna bydlení? Zažeňte obavy!
Může se to stát každému. Naše stávající nemovitost nám přestane vyhovovat. Je nám velká a my víme, že by bylo rozumné přesunout se do menšího.

Situ­a­ce, kte­rá není neob­vyk­lá, a přes­to z ní má spous­tu lidí oba­vy. Co s tím?

Život se mění

Udá­los­tí, kte­ré nás do této situ­a­ce mohou při­vést, je hned něko­lik. Jed­nou je to roz­vod nebo roz­chod, jin­dy finanč­ní pro­blémy, občas pocit osa­mo­ce­ní, kte­rý může vel­ká nemo­vi­tost při­nést, nebo fyzic­ké potí­že, kte­ré nejsou s údrž­bou vel­ké nemo­vi­tos­ti v sou­la­du. Ve všech pří­pa­dech jsou úva­hy nad změ­nou nemo­vi­tos­ti napros­to na místě. 

Vše má své plus i mínus

Nemo­vi­tos­ti, ve kte­rých strá­ví­me mno­ho let (a obvykle taky zaži­je­me hod­ně pěk­ných udá­los­tí), se sta­nou neod­dě­li­tel­nou sou­čás­tí naše­ho živo­ta. Máme k nim emoč­ní vztah a před­sta­va stě­ho­vá­ní je pro nás nároč­ná. Pokud se ale doká­že­me od této věci opros­tit, může nám pře­stě­ho­vá­ní do men­ší­ho nejen pení­ze ušet­řit, ale také při­nést. Pro­to vždy dopo­ru­ču­ji tuto mož­nost zvá­žit, i když se nám na prv­ní pohled nemu­sí zdát jako ta nejlepší.

Změna bydlení šárka sabová

Dívejte se dopředu

Pro­dej vel­ké nemo­vi­tos­ti a pře­stě­ho­vá­ní do men­ší může mít mno­ho pozi­tiv. Nej­čas­tě­ji se u svých kli­en­tů setká­vám s těmito:

  • roz­díl v ceně kli­en­tům zajis­tí vel­mi pří­jem­né zajiš­tě­ní na důchod
  • ušet­ře­né pení­ze mohou pokrýt dal­ší potře­by a při­nést klid v duši
  • kli­en­ti se nemu­sí sta­rat o všech­ny tech­nic­ké poža­dav­ky, kte­ré údrž­ba vel­ké nemo­vi­tos­ti vyžaduje
  • ušet­ří tak čas i fyzic­ké síly
  • sní­ží se pra­vi­del­né finanč­ní nákla­dy na život
  • men­ší nemo­vi­tost usnad­ní star­ším lidem pohyb
  • pro­dej pomů­že z finanč­ní tísně

Změna bydlení šárka sabová

Pokud už pře­mýš­lí­te o pro­de­ji a výmě­ně za men­ší nemo­vi­tost, bude se vám hodit můj člá­nek o finan­co­vá­ní nemo­vi­tos­ti pro­de­jem té stá­va­jí­cí. Pokud jste se nao­pak roz­hod­li pro pro­dej s pře­su­nem do nájem­ní­ho bytu, mož­ná vás bude zají­mat můj člá­nek o tom, co vše pro­dej nemo­vi­tos­ti zahrnuje.

Jest­li zva­žu­je­te obě mož­nos­ti, ozvě­te se mi. Pomůžu vám najít to řeše­ní, kte­ré bude pro vás nej­pří­jem­něj­ší. A samot­ný pro­dej? Ten na mně může­te nechat také. Posta­rám se o vaši nemo­vi­tost od A do Z. 

Datum vydání

27.7.2023

Kategorie

Klíčová slova