Prodej nemovitosti – buďte připraveni!
Prodej nemovitosti není lehká disciplína. Aby byl proces úspěšný a šel podle vašich představ, musíte být připraveni. Vaše nemovitost i vy. Takže jak na to?

Nehrajte si s cenou

Nasta­vo­vat cenu způ­so­bem “pokus/omyl” není nej­lep­ší ces­ta. Pokud cenu nasta­ví­te správ­ně od samé­ho začát­ku, uby­de vám spous­ta sta­ros­tí. Najde­te rele­vant­ní zájem­ce a vaše nemo­vi­tost nebu­de ležet na trhu dlou­ho (což v rám­ci důvě­ry­hod­nos­ti nikdy není dob­ré). Co cenu nemo­vi­tos­ti ovliv­ňu­je? Čtě­te zde. 

Fakta v malíku

Pou­hý základ nesta­čí. Měj­te v hla­vě (nebo na papí­ře) všech­ny důle­ži­té infor­ma­ce o vaší nemo­vi­tos­ti. Pak vás totiž žád­ná otáz­ka neza­sko­čí a vy bude­te půso­bit důvě­ry­hod­ně a upřím­ně. Co může poten­ci­ál­ní­ho zájem­ce zajímat?

  • jaké vady nemo­vi­tost má (tady pozor)
  • jaká je občan­ská vyba­ve­nost okolí
  • jaké ško­ly loka­li­ta nabízí
  • jaká je výše pří­spěv­ku do fon­du oprav
  • jaké jsou nákla­dy na pro­voz nemovitosti
  • jací jsou vaši sousedé…

prodej nemovitosti příprava šárka sabová

Emoce prodávají

Fakt, kte­rý je dob­ré mít na pamě­ti. Lidé totiž nehle­da­jí jen nemo­vi­tost v tom pra­vém slo­va smys­lu. Hle­da­jí budou­cí domov pro sebe a své nej­bliž­ší. Dej­te si prá­ci a to tolik  hle­da­né “tep­lo domo­va” jim vytvoř­te. Ukaž­te jim, jak útul­ná vaše nemo­vi­tost je. Jak krás­ně se jim v ní může byd­let. Jak pří­jem­nou atmo­sfé­ru nabí­zí. Prá­vě tohle totiž dost mož­ná vaši nemo­vi­tost odli­ší od té kon­ku­renč­ní. Více si pře­čtě­te také v mém člán­ku tady.

 

Empatie, empatie, empatie

Nalaď­te se na své poten­ci­ál­ní kup­ce. Poslou­chej­te, co říka­jí, vní­mej­te, co chtě­jí. Díky tomu jim pak může­te podá­vat přes­ně ty infor­ma­ce, po kte­rých tou­ží. Co tím myslím?

  • Pokud vám na pro­hlíd­ku při­jde ele­gant­ní dáma, a bude mlu­vit o tom, jak milu­je pěk­né výhle­dy z oken, prav­dě­po­dob­ně jí nezačne­te bás­nit o vaší díl­ně (byť by byla sou­čás­tí vaší nemo­vi­tos­ti). Ne. Poví­te jí o tom, jak rádi si uží­vá­te let­ní veče­ry s přá­te­li na tera­se, ze kte­ré jde vidět až na neda­leký les. 
  • Pokud při­jde mla­dá rodi­na se dvě­ma dět­mi, nebu­de­te jim poví­dat o okol­ních barech a paint­ballo­vém are­á­lu. Spíš jim vychvá­lí­te míst­ní škol­ky a všech­na krás­ná hřiš­tě v okolí.

Cítí­te to? Nala­dě­ní na stej­nou vlnu. Mož­ná se zdá, že to u pro­de­je důle­ži­té není. Opak je ale pravdou.

prodej nemovitosti příprava šárka sabová

Zachovejte klid

Jak už jsem psa­la, pro­dej nemo­vi­tos­ti je čas­to spo­jen s emo­ce­mi bohu­žel i s těmi vaši­mi. Někdy jsou ve hře rodin­né zále­ži­tos­ti, jin­dy akut­ní potře­ba finan­cí. Ukva­pe­né závě­ry, nepro­myš­le­né kro­ky, pod­leh­nu­tí tla­ku ze stra­ny zájem­ce… to vše pak může mít za násle­dek pro­dej za niž­ší cenu nebo pro­dej nedo­kon­če­ný. Chlad­ná hla­va je to, s čím je tře­ba do pro­de­je jít. Ať už je vaše situ­a­ce jaká­ko­liv. Pokud víte, že by toto mohl být ve vašem pří­pa­dě pro­blém, dopo­ru­ču­ji obrá­tit se na spo­leh­li­vé­ho rea­lit­ní­ho mak­lé­ře. Tato inves­ti­ce se vám totiž mno­ho­ná­sob­ně vrá­tí. O mýtech o pro­de­ji přes rea­lit­ní kan­ce­lář už jsem psa­la dří­ve v tom­to článku.

 

Tak, toto je hrubý základ. Celý prodejní proces samozřejmě zahrnuje mnohem víc.
Chcete úspěšně prodat nemovitost, aniž byste museli být na všechny starosti okolo sami?
Pak se mi ozvěte.
O nemovitosti svých klientů už se starám mnoho let. A udělám to nejlepší i pro tu vaši!

Datum vydání

20.7.2023

Klíčová slova