Převod vlastnického práva nemovitosti

Pře­vod vlast­nic­ké­ho prá­va nemo­vi­tos­ti je v pod­sta­tě závě­reč­nou teč­kou za pro­dej­ním a nákup­ním pro­ce­sem. Co bys­te o něm měli vědět?

Pře­vod vlast­nic­ké­ho prá­va je (pod­le oče­ká­vá­ní) poměr­ně slo­ži­tý pro­ces. Je důle­ži­té dob­ře se na něj při­pra­vit a nic neza­nedbat. Byť může být na váš vkus tro­chu zdlou­ha­vý, žád­ný krok nejde pře­sko­čit. Dnes si poví­me, co vše zahr­nu­je, a co vás čeká.

Kupní nebo darovací smlouva

Hned po rezer­vač­ní smlou­vě je toto základ­ní smlou­va mezi pro­dá­va­jí­cím a kupujícím.

Musí obsa­ho­vat všech­ny nále­ži­tos­ti a infor­ma­ce o nemo­vi­tos­ti. Pat­ří mezi ně:

  • jmé­na obou stran,
  • popis nemo­vi­tos­ti (veli­kost, lokalita…),
  • infor­ma­ce o vlastnictví,
  • cena.

Tuto smlou­vu je dob­ré nepod­ce­nit a vždy dopo­ru­ču­ji nechat si ji sepsat práv­ní­kem (při spo­lu­prá­ci s kva­lit­ním rea­lit­ním mak­lé­řem může­te ten­to krok pus­tit z hla­vy — smlou­vu za vás u práv­ní­ka zaří­dí on). Pokud bude coko­liv špat­ně, katastr vám smlou­vu vrá­tí (a celý pro­ces se tím prodlouží).

Kupní cena

Vlast­nic­ká prá­va nebu­dou pře­ve­de­na, dokud nebu­de zapla­ce­na kup­ní cena (to se samo­zřej­mě netý­ká daro­vá­ní). K tomu se pojí dal­ší věci:

Pokud je jed­na stra­na spo­je­na s hypo­teč­ním úvě­rem (půjč­ka nebo hypo­té­ka), je potře­ba úvě­ro­vé zatí­že­ní vyrovnat.

převod vlastnického práva nemovitosti šárka sabová realitní makléř

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Dal­ším kro­kem je podá­ní návr­hu na vklad vlast­nic­ké­ho prá­va do katastru nemovitostí.

Až po samot­ném zápi­su celá trans­ak­ce naby­de také práv­ní účin­nost. Než se tak sta­ne, bude­te muset po podá­ní návr­hu vyčkat na zápis. Úřad totiž:

Přes­ně pro­to dopo­ru­ču­ji nevy­u­ží­vat před­lo­hy a doku­men­ty sta­že­né z inter­ne­tu. Čas­to totiž nejsou kom­plet­ní, jsou zasta­ra­lé nebo obsa­hu­jí chyby. 

Inves­ti­ce do kva­lit­ní­ho návr­hu i kup­ní smlou­vy se vám v tom­to kro­ku nepo­chyb­ně vrátí.

Zápis do katastru nemovitostí

Pokud vše pro­běh­ne, jak má, a váš návrh na vklad bude v pořád­ku, dojde k zapsá­ní nové­ho maji­te­le nemovitosti.

Více o zápi­su do katastru nemo­vi­tos­tí si pře­čtě­te ZDE.

převod vlastnického práva nemovitosti šárka sabová realitní makléř

Předání nemovitosti novému majiteli

Posled­ní krok na ces­tě k dokon­če­ní celé trans­ak­ce. Ten zahrnuje:

  • pře­dá­ní klíčů,
  • pro­hlíd­ku nemo­vi­tos­ti (ově­ře­ní, zda stav odpo­ví­dá tomu ve smlouvě),
  • kom­plex­ní kon­t­ro­la všech čás­tí nemo­vi­tos­ti (spo­tře­bi­če, tope­ní, svět­la, atd…).

Pokud jste kupu­jí­cí, neza­po­meň­te se při této pro­hlíd­ce sezná­mit se vše­mi spe­ci­fi­ky (jak fun­gu­je alarm, dál­ko­vé zamy­ká­ní, kde jsou pojist­ky, kotel a dal­ší informace).

Sou­čás­tí by vždy měl být i pře­dá­va­cí pro­to­kol. V něm najdete:

  • všech­ny důle­ži­té detai­ly o sta­vu nemovitosti,
  • počet klí­čů,
  • sta­vy vodo­mě­ru a elektroměru.

Pro­to­kol musí být vypl­ně­ný a pode­psa­ný. Více o pře­dá­ní nemo­vi­tos­ti se dočte­te v tom­to článku.

A prodejní proces je u konce!

Byť se to může zdát snad­né, celý pro­ces pře­vo­du vlast­nic­ké­ho prá­va je oprav­du pro­ce­sem vel­mi kom­plex­ním. Obsa­hu­je spous­ty kro­ků a drob­nos­tí, kde nezku­še­ný kupu­jí­cí i pro­dá­va­jí­cí může udě­lat chybu. 

převod vlastnického práva nemovitosti šárka sabová realitní makléř

Aby vám vaše vysně­ná nemo­vi­tost dlou­ho slou­ži­la a nepři­nes­la v budouc­nu sta­ros­ti způ­so­be­né nespráv­ně ucho­pe­ným pro­ce­sem, dopo­ru­ču­ji obrá­tit se na zku­še­né­ho rea­lit­ní­ho makléře.

O své kli­en­ty se sta­rám už léta a pro­to vím, co je oprav­du důle­ži­té. V prů­bě­hu pro­dej­ní­ho i nákup­ní­ho pro­ce­su se na mě může­te plně spo­leh­nout. O co vše se posta­rám za vás si pře­čtě­te ZDE. A pak? Pak už se sta­čí jen ozvat!