Jakým chybám se při prodeji nemovitosti vyhnout?

Čas­to za mnou při­chá­ze­jí lidé, kte­ří chtě­li původ­ně pro­dat nemo­vi­tost své­po­mo­cí. Brzy ale zjis­tí, kolik času a peněz ten­to pro­ces bez zna­los­tí sto­jí, a tak oslo­ví mě.
Někte­ré chy­by při pro­de­ji nemo­vi­tos­tí se neu­stá­le opa­ku­ji. Kte­ré to jsou?

Prodejní cena

Špat­ně urče­ná pro­dej­ní cena pat­ří k běž­ným pře­šla­pům. Tato chy­ba je cel­kem pocho­pi­tel­ná, leč dost zásadní.

 • Dob­ré rady známých, 
 • neod­bor­né odhady,
 • cena sta­no­ve­ná po nahléd­nu­tí do inzerce,
 • cena vysně­ná… 

…a prá­vě v tom je ten pro­blém. Cena nemo­vi­tos­ti, pokud chce­me úspěš­ný pro­dej, se sta­no­vu­je na zákla­dě mno­ha uka­za­te­lů. Vždy se zamě­řu­ji na tech­nic­ký i práv­ní stav nemo­vi­tos­ti, archi­tek­tu­ru, atrak­ti­vi­tu loka­li­ty a mno­ho dal­ších věcí. 

Cena zkrát­ka není jen o veli­kos­ti a počtu míst­nos­tí. Poten­ci­ál­ní­ho kup­ce bohu­žel neza­jí­má ani emoč­ní hod­no­ta, kte­rou pro vás nemo­vi­tost má. Předra­že­ná nemo­vi­tost pak zůstá­vá na trhu dlou­ho a stá­vá se neza­jí­ma­vou a podezřelou.

Pokud chce­te nemo­vi­tost pro­dat úspěš­ně, inves­tuj­te do odbor­né­ho odhad­ce. Správ­nou pro­dej­ní cenu vám také určí kva­lit­ní rea­lit­ní mak­léř v rám­ci své provize.

Prezentace “napůl”

Neza­po­meň­te, že vzhled a dojem jsou u nemo­vi­tos­tí oprav­du důle­ži­tý­mi fak­to­ry. Pro­dej­ci chtě­jí čas­to ušet­řit, pro­to neře­ší homesta­ging, nechce se jim inves­to­vat čas, tak nemo­vi­tost necha­jí tak, jak je, bez úprav a oprav. Ale prá­vě všech­ny tyto “detai­ly” děla­jí vel­kou služ­bu a při­ná­ší více zájemců:

 • čer­stvá výmalba
 • opra­ve­né drob­né oděr­ky na zdi
 • natře­ný plot
 • umy­tá okna
 • pol­štář­ky
 • svíč­ky
 • čer­stvé květiny… 

Nákup nemo­vi­tos­ti je pro kup­ce obvykle vel­ká věc. Vytvoř­te dojem útul­né­ho domo­va a máte vyhráno.

chyby při prodeji nemovitosti šárka sabová makléř

Fotografie a informace

“No, však dce­ra má iPho­ne, tak to nějak blej­sk­ne a je to…”

Stá­le se to děje a já to vře­le nedo­po­ru­ču­ji. Inze­rát je vaším prv­ním kon­tak­tem s poten­ci­ál­ním zájemcem. 

Pokud si do sezna­mo­va­cí­ho inze­rá­tu vlo­ží­te fot­ku, na kte­ré jste neu­pra­ve­ní, a nepři­pí­še­te váš věk ani jmé­no, zřej­mě moc úspě­chů neskli­dí­te. A s rea­lit­ním inze­rá­tem je to stejné. 

 • Nehez­ké nebo tma­vé fotky,
 • nekva­lit­ní fot­ky z mobil­ní­ho telefonu,
 • neza­chy­ce­né důle­ži­té věci,
 • nedo­sta­teč­ný nebo špat­ný popis nemovitosti,
 • chy­bě­jí­cí zásad­ní údaje…

… to vše vás obí­rá o kup­ce. Vy pře­ce chce­te nalá­kat a navna­dit hned na prv­ní pohled! Zain­ves­tuj­te do pro­fe­si­o­nál­ních foto­gra­fií, nech­te si nato­čit pro­fi video pre­zen­ta­ci nebo před­veď­te svou nemo­vi­tost pro­střed­nic­tvím 3D vizu­a­li­za­ce. Nech­te zkrát­ka vaši nemo­vi­tost vyniknout!

Technická inspekce

Pro­hlíd­ka tech­nic­ké­ho sta­vu nemo­vi­tos­ti odbor­ným inspek­to­rem by měla být samo­zřej­mos­tí. Pře­de­vším u star­ších nemo­vi­tos­tí se totiž čas­to řeší např:

 • plís­ně
 • hni­jí­cí trá­my nebo omítky
 • zaté­ká­ní ve stře­še a oko­lo komína…

Neza­po­meň­te totiž, že jako pro­dá­va­jí­cí máte zod­po­věd­nost za skry­té vady. To, že kupu­jí­cí vady nezjis­tí hned u pro­hlíd­ky ješ­tě nezna­me­ná, že vady neob­je­ví poz­dě­ji, v rám­ci své pěti­le­té ochran­né lhů­ty. Je vždy lep­ší tyto pro­blémy ošet­řit, nebo ale­spoň při­znat a zohled­nit v ceně.

chyby při prodeji nemovitosti šárka sabová makléř

Vyjednávání

Vyjed­ná­vá­ní o pod­mín­kách a ceně bývá dal­ším kame­nem úra­zu. Kro­mě toho, že nezku­še­ný pro­dej­ce nemá zna­lost psy­cho­lo­gie pro­de­je a nezná správ­né vyjed­ná­va­cí tech­ni­ky, má pro­dá­va­jí­cí v pro­de­ji zahr­nu­ty i své emo­ce. A pokud zájem­ce sla­bost vycí­tí, čas­to se nebo­jí vyu­žít jí ve svůj prospěch.

Zku­še­ný rea­lit­ní mak­léř doká­že vyjed­ná­vat, nene­chá se strh­nout hrou na city a ví, kdy se vypla­tí kom­pro­mis, aby pro­dej­ce o sol­vent­ní­ho kli­en­ta zby­teč­ně nepřišel.

Právní ochrana 

Dal­ší vel­mi důle­ži­tá věc. Ano, může­te si kup­ní smlou­vu stáh­nout z inter­ne­tu. Ne, nemu­sí to být výhra. Obec­ná smlou­va totiž neo­še­t­ří tech­nic­ká spe­ci­fi­ka vaší nemo­vi­tos­ti, vaší domlu­vy s kupu­jí­cím, pří­pad­né sle­vy a pod. Je ve vašem zájmu mít vše čer­né na bílém a práv­ně správ­ně tak, abys­te se do budouc­na vyhnu­li pří­pad­ným problémům.


Poten­ci­ál­ních chyb, se kte­rý­mi se setká­vá­me, je mno­hem více. Tohle jsou ale ty nej­čas­těj­ší. Chce­te se jim vyhnout? Napiš­te mi. O pro­de­ji přes rea­lit­ní mak­lé­ře panu­je mno­ho mýtů. Pokud vybe­re­te mak­lé­ře správ­ně, lito­vat urči­tě nebudete. 

Zají­má vás víc? Ozvě­te se mi, ráda odpo­vím na vaše otázky!

Datum vydání

9.11.2023

Kategorie

Klíčová slova