Nákup/prodej nemovitosti a technická zpráva

Tech­nic­ká zprá­va není jen tak leda­ja­ký doku­ment. Ať už nemo­vi­tost pro­dá­vá­te nebo kupu­je­te, vždy bys­te měli doko­na­le znát její tech­nic­ký stav. A k tomu vám pomů­že prá­vě tech­nic­ká zprá­va. Proč ji bez par­do­nu chtít?

Proč prověřovat technický stav nemovitosti?

Důvo­dů je hned něko­lik. Pojď­me se na ně podí­vat zblízka.

Když nemovitost prodáváte

Jako pro­dá­va­jí­cí­ho vás tech­nic­ká zprá­va chrá­ní. Jak?

 • Jako pro­dá­va­jí­cí nese­te po dobu pěti let odpo­věd­nost za skry­té vady nemo­vi­tos­ti.
 • Tech­nic­kou zprá­vou kupu­jí­cí­ho infor­mu­je­te o reál­ném sta­vu nemovitosti.
 • Kupu­jí­cí nemů­že říct, že o pří­pad­ných vadách nevě­děl, čímž se chrá­ní­te před pří­pad­ný­mi náro­ky a pro­blémy v budoucnu.

Pokud tech­nic­kou zprá­vu mít nebu­de­te a kupu­jí­cí najde vady, o kte­rých nevě­děl, hro­zí vám sráž­ky z ceny a někdy i úpl­né odstou­pe­ní od kou­pi. Mys­le­te na to, že pět let je poměr­ně dlou­há doba a nikdy neví­te, co může vyjít najevo.

Když nemovitost kupujete

Jako kupu­jí­cí zce­la víte, co kupu­je­te, tak­že si může­te ušet­řit spous­tu poten­ci­ál­ních sta­ros­tí a nepří­jem­ných taha­nic do budoucna. 

 • Víte o vadách, kte­ré nejsou na prv­ní pohled zře­tel­né, stej­ně jako o těch, kte­ré se dají obje­vit pomo­cí přístrojů.
 • Víte, že cena nemo­vi­tos­ti odpo­ví­dá reál­né­mu sta­vu nemovitosti.
 • Chrá­ní­te se před zdlou­ha­vý­mi spo­ry a práv­ní­mi souboji.

Díky tech­nic­ké zprá­vě zkrát­ka může­te klid­ně spát s vědo­mím, že vás neče­ká žád­né nepří­jem­né překvapení.

technická zpráva nemovitosti šárka sabová realitní makléř

Jak technický stav nemovitosti prověřit

Tady se nesnaž­te ušet­řit. Vždy dopo­ru­ču­ji nechat si tech­nic­kou zprá­vu vypra­co­vat odbor­ní­kem, tj. auto­ri­zo­va­ným sta­veb­ním inže­ný­rem. Tuto zprá­vu pak při­dej­te k rezer­vač­ní i  kup­ní smlouvě.

Náležitosti technické zprávy

 • měla by být aktu­ál­ní (vypra­co­va­ná ide­ál­ně těs­ně před prodejem)
 • musí obsa­ho­vat kom­plet­ní popis závad
 • pod­pis odpo­věd­né osoby

Důle­ži­tá je zprá­va pře­de­vším u pro­de­ji domů, cha­lup a chat i celých budov.

Za mě dopo­ru­ču­ji nechat si zprá­vu vypra­co­vat i v pří­pa­dě, že pro­dá­vá­te byt. Dvoj­ná­sob v pří­pa­dě, že si nejste tech­nic­kým sta­vem jis­ti, byt je v pod­kro­ví, v sute­ré­nu nebo v přízemí.

Technická zpráva není 100% zárukou

Byť tech­nic­ká zprá­va vět­ši­nou oprav­du může při­nést klid­né spa­ní obě­ma stra­nám, urči­té­mu rizi­ku se nevy­hne­te nikdy. 

Pokud bys­te vyža­do­va­li 100% jis­to­tu, že je vše v napros­tém pořád­ku, bylo by nut­no zapo­jit prů­zkum­né son­dy a nemo­vi­tost oprav­du pro­vě­řit vel­mi podrobně. 

Nákla­dy a ško­dy by však byli vyš­ší, pro­to se k tomu­to postu­pu nepřistupuje.

technická zpráva nemovitosti šárka sabová realitní makléř

Odmítnutí technické zprávy

Tech­nic­ká zprá­va není práv­ně dána, její vypra­co­vá­ní je tedy oprav­du na vás. I přes­to, že se jed­ná o krok, kte­rý chrá­ní obě stra­ny, setká­vám se občas s tím, že jed­na nebo dru­há stra­na zprá­vu vypra­co­vat “nepo­tře­bu­jí”. Pozor na to.

Nezájem ze strany kupujícího

Toto může mít více důvodů.

 • kupu­jí­cí nezná pra­vý význam tech­nic­ké zprávy
 • bojí se, že by pro­dá­va­jí­cí mohl pre­fe­ro­vat zájem­ce, kte­rý zprá­vu nechce
 • nechce do zprá­vy investovat

Kupu­jí­cí je v tom­to pří­pa­dě vždy v lep­ší pozi­ci. Pokud si nechá tech­nic­kou zprá­vu vypra­co­vat až po kou­pi, při­čemž obje­ví skry­té vady, může zís­kat doda­teč­ně slevu.

Nezájem ze strany prodávajícího

I zde může být důvo­dů více.

 • pro­dá­va­jí­cí se sna­ží někte­ré vady zata­jit cíleně
 • obá­vá se, že se nemo­vi­tost s odha­le­ný­mi vada­mi bude hůř prodávat
 • o žád­ných vadách neví, ale nechce do zprá­vy investovat

Je ale dob­ré mys­let na to, že tech­nic­kou zprá­vou, pokud jste pro­dá­va­jí­cí, chrá­ní­te sebe. Pokud nemo­vi­tost skry­té vady má a kupu­jí­cí je odha­lí se zpož­dě­ním, bude vás ten­to pro­blém stát mno­hem víc, než tech­nic­ká zpráva. 

Sle­va na skry­té záva­dy, kte­rou může kupu­jí­cí poža­do­vat po dobu pěti let od zakou­pe­ní, vás může oprav­du zabolet.

U soud­ní­ho spo­ru totiž sle­vu určí na zákla­dě odbor­ných posud­ků soud. K tomu navíc při­pla­tí­te soud­ní výda­je. A to je hod­ně zbytečné.

technická zpráva nemovitosti šárka sabová realitní makléř

Realitní makléř a odpovědnost za technický stav nemovitosti

I tyto spo­ry nebý­va­jí neob­vyk­lé. Kupu­jí­cí obvi­ňu­jí rea­lit­ní­ho mak­lé­ře z nepro­vě­ře­ní nemo­vi­tos­ti, pro­dá­va­jí­cí se ohra­zu­je tím, že pro­de­ji nero­zu­mí, pro­to si mak­lé­ře platil.

Prav­da je taková:

 • Já, jakož­to rea­lit­ní mak­léř, nejsem auto­ri­zo­va­ný sta­veb­ní inže­nýr a sama tedy tech­nic­kou zprá­vu vypra­co­vat nemohu.
 • Vypra­co­vá­ní tech­nic­ké zprá­vy kli­en­tům vždy dopo­ru­ču­ji, ráda ji v pří­pa­dě zájmu nechám odbor­ní­kem vypra­co­vat (pří­pad­ně pře­dám ově­ře­ný kontakt).
 • Výsled­ky dané zprá­vy jsou vždy objek­tiv­ní (rea­lit­ní mak­léř výsled­ky nemů­že ovlivnit).
 • Pokud kli­ent o vypra­co­vá­ní tech­nic­ké zprá­vy nemá zájem, přes­to­že jsem ho infor­mo­va­la o všech poten­ci­ál­ních rizi­cích, nemo­hu nic dělat. 
 • Odpo­věd­nost za tech­nic­ký stav nemo­vi­tos­ti má ze záko­na pro­dá­va­jí­cí, rizi­ko tím tedy bere na sebe.

Kolik technická zpráva stojí

Ceny se liší pod­le typu a veli­kos­ti nemo­vi­tos­ti. Dru­hým uka­za­te­lem je pak to, co vše bude­te chtít prověřit.

 • U rodin­ných domů se cena pohy­bu­je zhru­ba mezi 10.000 Kč až 20.000 Kč, u bytů 8.000 Kč — 16.000 Kč

Čtě­te: Co vše pro vás mak­léř zajis­tí? A je níz­ká pro­vi­ze vždy výhodou?


Chys­tá­te se pro­dá­vat nemo­vi­tost? Nebo nao­pak vyhlí­ží­te svůj domov snů? V obou pří­pa­dě jsem tu pro vás. Sta­čí se ozvat!