Prodej nemovitostí na Facebooku

Pryč je doba, kdy se nemo­vi­tos­ti pro­dá­va­li jen přes inze­rá­ty. Pro­dej nemo­vi­tos­tí přes Face­book (a dal­ší soci­ál­ní sítě) je dal­ší krok, kte­rý lze v sou­čas­né době úspěš­ně rea­li­zo­vat.

Čím více lidí totiž při pro­de­ji oslo­ví­te, tím vět­ší je šan­ce, že bude pro­dej rych­lý a úspěš­ný. Jak tedy na to?

Dokonalá prezentace nemovitosti

Je jed­no, jest­li pro­dá­vá­te přes inze­rát v rea­lit­ní inzer­ci nebo na soci­ál­ních sítích. Per­fekt­ní pří­pra­va a pre­zen­ta­ce je vždy základ. Na soci­ál­ních sítích je důle­ži­té zaujmout. Pokud se tak nesta­ne, algo­rit­mus váš inze­rát lidem uka­zo­vat nebu­de a celá inzer­ce bude zby­teč­ná. Co je základ? Jako vždy:

 • vyla­dě­ný interiér
 • doko­na­lé fotky
 • krás­né video či fotografie
 • láka­vý a vypo­ví­da­jí­cí text

Zkrát­ka skvě­lý pří­spě­vek od A do Z.

Jak nemovitost na Facebooku propagovat?

Mož­nos­tí máte hned něko­lik. Pojď­me si je ukázat.

Propagace na vlastním profilu

Nej­jed­no­duš­ší a při­ro­ze­ná mož­nost. Pou­žij­te vlast­ní pro­fil. Oslov­te své přá­te­le a s tro­chou šikov­nos­ti i přá­te­le vašich přá­tel. A jejich přá­te­le. Jak?

 • piš­te poutavě
 • pou­žij­te hod­ně hez­kých fotografií
 • zkus­te zařa­dit video z dronu
 • při­měj­te lidi k reak­cím laj­ky, sdí­le­ní, vše se počítá

Zkus­te v inze­rá­tu polo­žit otáz­ky, požá­dej­te o sdí­le­ní, klid­ně nabíd­ně­te za zpro­střed­ko­vá­ní kup­ce odmě­nu. Díky ener­gii, kte­rou do inzer­ce vlo­ží­te, bude­te mít mož­nost dostat vaši nabíd­ku k tisí­cům lidí zce­la zdarma.

Prodej nemovitosti na Facebooku Šárka Sabová

Propagujte ve facebookových skupinách

Inzert­ních sku­pin je na Face­boo­ku nepře­ber­ně. Zkus­te do vyhle­dá­vá­ní zadat:

 • rea­li­ty
 • pro­dej nemovitosti
 • rych­lý pro­dej nemovitosti
 • nemo­vi­tos­ti na prodej
 • a pod

Staň­te se jejich čle­ny, vytvoř­te krás­ný pří­spě­vek a buď­te aktiv­ní. Čím více sku­pin vyhle­dá­te, tím lépe. Nenech­te zájem­ce na odpo­vě­di čekat dlou­ho. Jed­ná se o dal­ší skvě­lý způ­sob, jak zadar­mo oslo­vit vel­ké množ­ství lidí.

Použijte Facebook reklamu

Dal­ší mož­nos­tí je nasta­ve­ní rekla­my pří­mo v Meta Busi­ness Sui­te. Jed­ná se opět o vel­mi účin­ný způ­sob, jak vaši nemo­vi­tost dostat k poten­ci­ál­ním kupcům. 

Jaké jsou výhody Facebook reklamy u prodeje nemovitostí?

 • může­te oslo­vit vel­ké množ­ství lidi
 • může­te oslo­vit lidi z kon­krét­ní­ho města
 • zamě­řit se může­te na lidi se zájmem o nemovitosti
 • mož­nos­tí cíle­ní je mnoho

A nevýhody Facebook reklamy?

 • nasta­vo­vá­ní reklam vyža­du­je zkušenosti
 • bez zna­los­ti nedo­ká­že­te správ­ně zacílit
 • bez zku­še­nos­tí může­te ztra­tit pení­ze bez efektu
 • inzer­ce je placená

Osob­ně inzer­ci na soci­ál­ních sítích pou­ží­vám jako sou­část pro­dej­ní stra­te­gie pro své kli­en­ty běžně. 

Jak fungují Facebook reklamy

Struk­tu­ra reklam je stej­ná, jako v Goo­gle Ads, pří­pad­ně Sklik (rekla­ma na strán­ce Seznam.cz).

 • zalo­ží­te Face­book byz­nys stránku
 • vytvo­ří­te kam­paň, kte­rá zahr­nu­je reklam­ní sesta­vy, ve kte­ré jsou pak samot­né reklamy
 • napí­še­te text, dopl­ní­te fot­ky, zacílíte
 • spus­tí­te reklamu

Pokud nejste v onli­ne rekla­mách zku­še­ní, dopo­ru­ču­ji nechat nasta­ve­ní na odborníkovi.

Prodej nemovitosti na Facebooku Šárka Sabová

Retargeting

Díky byz­nys strán­ce může­te pro­pa­go­vat nemovitost(i) auto­ma­ti­zo­va­ně. Zna­me­ná to, že může­te cílit na lidi, kte­ří obdob­né inze­rá­ty v minu­los­ti vyhle­dá­va­li. Této mož­nos­ti říká­me dyna­mic­ký retargeting.

Inzerce nemovitostí na Facebooku – stojí to za to?

Byť soci­ál­ní sítě nejsou samo­spás­ným řeše­ním, je to zkrát­ka dal­ší zají­ma­vá mož­nost, jak oslo­vit více poten­ci­ál­ních zájem­ců. Stej­ně jako u kaž­dé inzer­ce, i tady vel­mi zále­ží na vašich schop­nos­tech a kva­li­tě pre­zen­ta­ce. Osob­ně dopo­ru­ču­ji toto:

 • nespo­lé­hej­te na jeden jedi­ný pro­dej­ní kanál
 • ote­vře­te se více mož­nos­tem (pro­dej­ní plach­ta, inze­rát v lokál­ní inzer­ci, letá­ky do schránek…)
 • vždy řeš­te mar­ke­ting kom­plex­ně, mož­nos­tí je oprav­du hodně

Při své prá­ci při­stu­pu­ji ke kaž­dé nemo­vi­tos­ti indi­vi­du­ál­ně. Luxus­ní nemo­vi­tost si žádá jiný pří­stup, než prázd­ni­no­vá chalupa. 

Obec­ně pla­tí rov­nít­ko: jiný typ nemo­vi­tos­ti = jiná cílov­ka = jiný typ inzer­ce a propagace. 

Je dob­ré na to mys­let i u pro­de­je nemo­vi­tos­ti na Facebooku.


Pokud máte v plá­nu pro­dej nemo­vi­tos­ti a chce­te si být jis­ti, že je o ni skvě­le posta­rá­no, ozvě­te se mi. Kaž­dý den pomá­hám svým kli­en­tům pro­dat nemo­vi­tost co nej­lé­pe a za co nej­krat­ší dobu. Ráda se posta­rám i o tu vaši!

Datum vydání

4.7.2024

Klíčová slova