Prodej realit v dobách nelehkých

Ten­to pro­dej byl kvů­li teh­dej­ší situ­a­ci na trhu troš­ku oří­šek. Nako­nec jsem ho ale rozlouskla!

Jak to začalo

Konec  roku 2022 se blí­ží a my jsme v mých oblí­be­ných Hor­ních Měcholupech.

Byt 3+kk, kte­rý by pro­dej­ci koneč­ně rádi pro­da­li, je na Veron­ském náměs­tí. Proč koneč­ně? Maji­te­lé se na mě totiž obrá­ti­li po dlou­hých peri­pe­ti­ích s před­cho­zím nekom­pe­tent­ním mak­lé­řem, jehož jedi­nou akti­vi­tou byly fot­ky a vyvě­še­ní inze­rá­tu. Teď už chtě­li a potře­bo­va­li byt oprav­du prodat.

Když na rychlosti záleží

Smlou­vu o zpro­střed­ko­vá­ní jsme uza­vře­li v půl­ce lis­to­pa­du. Rea­lit­ní trh měl v té době kle­sa­jí­cí ten­den­ci. Nabíd­ka rea­lit pře­vy­šo­va­la poptáv­ku, ceny byly níz­ko, zájem lidí o kou­pi také a nevě­dě­li jsme, kdy se situ­a­ce změ­ní. Důle­ži­té bylo pro­dat co nejdří­ve – dal­ší čeká­ní by zna­me­na­lo jít s cenou čím dál níž a níž, aby se teh­dej­ší poptáv­ka s nabíd­ka setka­la. V té době byl zkrát­ka pro­dej tak tro­chu výzva.

nemovitosti horní měcholupy makléř šárka sabová

Hlavně nic nepodcenit

Byt už jsem zna­la z dří­vějš­ka. Maji­te­lé ho plá­no­va­li pro­na­jí­mat, což si nako­nec vli­vem život­ních okol­nos­tí roz­mys­le­li. Teď už šlo o pro­dej. V bytě mezi­tím pro­běh­ly úpra­vy, pro­to bylo snad­něj­ší navá­zat. Zpra­co­va­la jsem důklad­nou ceno­vou ana­lý­zu i prů­zkum  trhu, zaří­di­la nákres půdo­ry­su, moje byto­vá desig­nér­ka byt před foce­ním doko­na­le vyšper­ko­va­la, foto­graf nafo­til skvě­lé fot­ky a nato­čil video­pro­hlíd­ku včet­ně oko­lí. Hor­ní Měcho­lu­py jsou totiž nád­her­ná oblast. Já v této loka­li­tě žiju už déle než 12 let, znám ji vel­mi dob­ře a mé nad­še­ní doká­že být nakaž­li­vé 🙂. Navíc bylo jas­né, že době, kte­rá je pro pro­dej rea­lit slo­ži­tá, je doko­na­lá pří­pra­va nezbytností.

prodej nemovitosti Horní Měcholupy realitní makléř Šárka Sabová

Náročná doba si žádá jiný přístup

I přes všech­nu sna­hu jsme měli váž­ných zájem­ců málo. Maji­te­lé potře­bo­va­li pro­dat ide­ál­ně do kon­ce úno­ra, pro­to­že pení­ze chtě­li pou­žít na dal­ší akti­vi­ty. Hod­ně jsem s nimi komu­ni­ko­va­la a na týden­ní bázi při­ná­še­la podrob­né pře­hle­dy i reak­ce od zájem­ců. Je vel­mi důle­ži­té vní­mat u pro­hlí­dek sil­né a sla­bé strán­ky z pohle­du poten­ci­ál­ních kup­ců. Po všech těch­to repor­tech maji­te­lé navrh­li sní­že­ní ceny sami, což se uká­za­lo jako dob­rá taktika. 

Vyu­ži­la jsem sílu soci­ál­ních sítí a taky před­vá­noč­ní­ho obdo­bí, kdy jsou lidé více doma a mají čas sle­do­vat soci­ál­ní sítě. A pro­dej se brzy pohnul vpřed.

nemovitosti horní měcholupy makléř šárka sabová

Všechno dobře dopadlo

Inzer­ci jsme ukon­či­li 12. led­na, kdy jsme se zájem­cem pode­psa­li rezer­vač­ní smlouvu.

Zájem­ce měl hypo­té­ku, ale všech­ny kro­ky byly per­fekt­ně při­pra­ve­ny, tak­že byl pro­dej rych­lý. Už na kon­ci úno­ra jsme byt pře­dá­va­li. V prv­ním týd­nu v břez­nu měl pro­dá­va­jí­cí pení­ze na účtě a všech­ny stra­ny byly moc spo­ko­je­ny. A já ješ­tě víc! Úspěš­né kon­ce jsou totiž přes­ně to, co mám ráda.


“Mak­léř­ku paní Šár­ku Sabo­vou jsme oslo­vi­li na zákla­dě míst­ních zna­los­tí. Roz­hod­nu­tí jsme uči­ni­li po zou­fa­lé 6 měsíč­ní sna­ze pro­dat byt, kdy došlo ke kata­stro­fál­ně chyb­né vol­bě jiné­ho mak­lé­ře. Paní Sabo­vá se úko­lu zhos­ti­la napros­to skvě­le a za pou­hých 43 dnů nám sehna­la kup­ce. Paní Sabo­vá, chtě­li bychom Vám tím­to podě­ko­vat za Vaši skvě­lou prá­ci. Doká­za­la jste nám, že se pro­fe­se mak­lé­ře dá dělat pocti­vě, pra­co­vat pro kli­en­ty a sna­žit se ude­lat pro ně maxi­mum. Váš pří­stup nás uklid­nil a dodal nám důvě­ru, že pro­dej dopad­ne tak, jak jsme si před­sta­vo­va­li. Díky Vám pro­bě­hl pro­dej napros­to hlad­ce a pro nás vel­mi komfortně.”

Radek a Iva­na Novákovi


Hor­ní Měcho­lu­py – loka­li­ta snů?

Tři­krát ANO! Hor­ní Měcho­lu­py jsou pro mě top loka­li­tou. A zda­le­ka ne jen pro­to, že tam nemo­vi­tos­ti pro­dá­vám i pro­na­jí­mám. Jed­no­du­še pro­to, že se mi tu vel­mi krás­ně žije. Hos­ti­vař­ský leso­park s pře­hra­dou je per­fekt­ní na běhá­ní a pro­cház­ky, hos­ti­vař­ský golf máte pří­mo pod nosem, najde­te tu skvě­lé obcho­dy i výbor­né restau­ra­ce nebo pivo­var. Pokud chce­te mít měs­to na dosah, snad­nou dostup­nost na D1 nebo se dostat rych­le a poho­dl­ně do cen­t­ra měs­ta vla­kem, Hor­ní Měcho­lu­py si zami­lu­je­te, stej­ně jako já.

nemovitosti horní měcholupy makléř šárka sabová


Láka­jí vás Hor­ní Měcho­lu­py? Moc ráda budu vaším prů­vod­cem a pra­vou rukou v náku­pu, pro­de­ji či pro­nájmu nemo­vi­tos­ti v této loka­li­tě. Jsem tu pro vás ale samo­zřej­mě i v rám­ci jiných praž­ských loka­lit, sta­čí se ozvat!

Prodej nemovitosti Horní Měcholupy realitní makléř Šárka Sabová