Vlast­ní­te nemo­vi­tost? Pak zbystře­te. Plat­ba daně z nemo­vi­tos­ti je tu. A dneš­ní člá­nek vám řek­ne do kdy, kolik a jak ji zapla­tit. Tak jde­me na to!

Daňové přiznání k dani z nemovitosti koho se týká?

Na výpo­čet nemá vliv způ­sob, jakým byla nemo­vi­tost zís­ká­na — kou­pě, dědic­tví, dar. Povin­nost vypl­nit for­mu­lář k dani z nemo­vi­tos­ti do kon­ce led­na 2024 se vás týka­la, pokud jste nemo­vi­tost naby­li v roce 2023. 

 • Pokud jste nemo­vi­tost zís­ka­li dří­ve, for­mu­lář jste už nevy­pl­ňo­va­li a pří­kaz k plat­bě s pře­po­čí­ta­nou část­kou vám měl při­jít auto­ma­tic­ky for­mou poš­tov­ní pou­káz­ky nebo do dato­vé schrán­ky (v závis­los­ti na tom, jakou meto­du jste zvo­li­li popr­vé). Pokud jste na plat­bu zapo­mně­li, urych­le­ně kon­tak­tuj­te Finanč­ní úřad, ať nepro­pásne­te ter­mín úhrady!

Výjim­kou jsou pak změ­ny roz­hod­ných sku­teč­nos­tí pro výpo­čet (sta­veb­ní změ­ny) například:

 • pří­stav­ky
 • sta­veb­ní úpravy
 • zvět­še­ní pozem­ku atd …

Máte nemo­vi­tost s manželkou/manželem ve spo­leč­ném jmění?

Pak řešil daňo­vé při­zná­ní jen jeden z vás.

daň z nemovitosti 2024 šárka sabová realitní makléř

Kdy musím daň zaplatit?

Mož­nos­ti jsou tyto:

 • Pokud je vaše daň z nemo­vi­tos­ti men­ší než 5.000 Kč, musí být zapla­ce­na do kon­ce květ­na 2024.
 • Pokud daň tuto část­ku pře­vy­šu­je, může­te ji zapla­tit ve dvou splát­kách do kon­ce květ­na a do kon­ce listopadu.

Osob­ně si mys­lím, že je lep­ší zapla­tit daň jed­no­rá­zo­vě a nemuset na ni mys­let v budoucnu.

Konsolidační balíček co vás čeká?

Kro­mě zvý­še­ní přímých daní, kte­ré se týka­jí zaměst­nan­ců i OSVČ, dopadly (a ješ­tě dopad­nou) změ­ny kvů­li zvý­še­ní daně z nemo­vi­tos­ti i na maji­te­le nemo­vi­tos­tí. Odvo­dy se budou v dal­ších letech skrz tzv. inflač­ní dolož­ku zvy­šo­vat v závis­los­ti na inflaci.

Daň z nabytí věci nemovitých

Dob­rá zprá­va je, že tady v rám­ci kon­so­li­dač­ní­ho balíč­ku ke změ­ně nedo­šlo a daň je tak stá­le zru­še­na. Daň z naby­tí věcí nemo­vi­tých byla totiž dří­ve (opro­ti dani z nemo­vi­tos­ti) výraz­ně finanč­ně nákladnější.

daň z nemovitosti 2024 šárka sabová realitní makléř

Dílčí daň z pozemků, ze staveb a jednotek

V sou­hr­nu se část­ka daně z věcí nemo­vi­tých sklá­dá ze dvou čás­tí: daně z pozem­ku a daně ze sta­veb a jed­no­tek. Jejich saz­ba se liší pod­le typu sta­veb a pozem­ků. Kdy se vás tato daň netýká?

 • U pro­na­jí­ma­ných bytů tuto daň pla­tí maji­tel, kte­rý ji ale zpra­vi­dla zohled­ňu­je v část­ce za nájem. 
 • Stej­ně tak tuto daň neře­ší­te, pokud uží­vá­te byt druž­stev­ní (maji­te­lem je totiž družstvo).
Daň z nemovitosti 2024 kolik připlatíte?

Část­ka, kte­rou za daň z věcí nemo­vi­tých zapla­tí­te, se v jed­not­li­vých měs­tech Čes­ka liší.

U bytu napří­klad závi­sí napří­klad na těch­to faktorech:

 • roz­lo­ha
 • veli­kost obce
 • míst­ní koeficient

Stej­ně tak se liší cel­ko­vé zvý­še­ní daně. Obec­ně se dá říct, že daň vzrost­la o 1,8 násobek.

Jak je to s hypotékou?

Pokud jste si nemo­vi­tost kou­pi­li pomo­cí hypo­té­ky, žád­né daňo­vé úle­vy vás neče­ka­jí. Hypo­té­ka na výpo­čet daně vliv nemá.

daň z nemovitosti 2024 šárka sabová realitní makléř

Účty a čísla, která se budou hodit
 • Důle­ži­tá čís­la ban­kov­ních účtů najde­te pří­mo na strán­kách Finanč­ní sprá­vy, při­čemž před­čís­lí účtů pro daň z nemo­vi­tost je 7755.
 • Tabul­ka všech před­čís­lí je vám pak k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní opět na strán­kách.
 • Čís­la mat­rik se budou lišit pod­le daných kra­jů. Kom­plet­ní seznam opět najde­te prá­vě na strán­kách Finanč­ní sprá­vy.
 • Kód ban­ky bude 0710 (Čes­ká národ­ní ban­ka) a jako vari­a­bil­ní sym­bol vpiš­te vaše rod­né číslo.

Chce­te si být jis­ti, že daň zapla­tí­te správ­ně? Pře­čtě­te si více infor­ma­cí pří­mo na por­tá­le Finanč­ní správy.


Vím, že někdy je těž­ké mys­let na všech­no. Pro­to tyto důle­ži­té sku­teč­nos­ti svým kli­en­tům vždy včas připomínám.

Chys­tá­te se pro­dá­vat či kupo­vat nemo­vi­tost v Pra­ze? Zde si může­te pře­číst, co vše spo­lu s mými služ­ba­mi dosta­ne­te. A pokud už víte, že na ten­to vel­ký krok nechce­te být sami, sta­čí se mi ozvat!