TOP lokality pro nákup nemovitostí v Praze

Roz­hod­li jste se pro nákup nemo­vi­tos­ti v Pra­ze a zva­žu­je­te, kte­rá loka­li­ta bude pro vás ta nej­lep­ší? Téma je to slo­ži­té a jed­no­znač­ná odpo­věď nee­xis­tu­je. Přes­to se vám dnes poku­sím nabíd­nout svůj úhel pohledu.

Finance, finance, finance

Co si bude­me poví­dat, váš roz­po­čet je v tom­to pří­pa­dě zákla­dem, kte­rý bude udá­vat směr. Mezi cena­mi v jed­not­li­vých loka­li­tách jsou totiž samo­zřej­mě mar­kant­ní roz­dí­ly. Pro­to je už od samé­ho začát­ku dob­ré vědět, jak jsou vaše mož­nos­ti. Ušet­ří­te si tím spous­tu času a ener­gii bude­te mířit tam, kde bude užitečná.

koupě nemovitosti v Praze Šárka Sabová

Kde se tedy dobře žije?
  • Vinohrady

Život vel­ko­měs­ta a přes­to klid. To přes­ně jsou praž­ské Vino­hra­dy. Tato loka­li­ta vám nabíd­ne per­fekt­ní doprav­ní dostup­nost, veš­ke­rý kom­fort měst­ské­ho his­to­ric­ké­ho cen­t­ra, Rie­gro­vy sady, vel­ké mož­nos­ti vyži­tí a přes­to dosta­tek klidu.

  • Podolí

Zeleň a dostup­nost. Praž­ské Podo­lí bude přes­ně pro vás, pokud pre­fe­ru­je­te výhled do zele­ně před výhle­dem na výš­ko­vé budo­vy. Při­tom máte zaru­če­nou veš­ke­rou občan­skou vyba­ve­nost, klid i dobrou doprav­ní dostup­nost (nejen) do centra.

  • Letná

Leten­ské sady, per­fekt­ní občan­ská vyba­ve­nost a krás­né výhle­dy. Loka­li­ta vel­mi oblí­be­ná mla­dý­mi lid­mi. To je poně­kud draž­ší, ale vel­mi oblí­be­ná Let­ná. Roz­lič­né kavár­ny, restau­ra­ce a “hips­ter­ská” atmo­sfé­ra zaručena.

  • Horní Měcholupy

Moje srd­co­vá loka­li­ta. Dob­rá doprav­ní dostup­nost, klid, na zeleň boha­tá loka­li­ta a přes­to neda­le­ko cen­t­ra hlav­ní­ho měs­ta. Mís­ta pro náku­py, spor­tov­ní are­ál i gol­fo­vé hřiš­tě. Loka­li­ta jak stvo­ře­ná pro pří­jem­ný život všech věko­vých kategorií.

koupě nemovitosti v Praze Šárka Sabová

Zajímají vás investiční nemovitosti?
  • Sta­ré cih­lo­vé domy na Malé Stra­něSta­ré měs­to jsou stá­le vel­mi oblí­be­né loka­li­ty, skrz jejich popu­la­ri­tu u turis­tů. Nevý­ho­dou bývá vel­mi pro­ble­ma­tic­ké par­ko­vá­ní, stej­ně jako davy již zmí­ně­ných návštěv­ní­ků Prahy.
  • Hanspaul­ka nebo Oře­chov­ka zase nabí­zí pře­krás­né sta­ré vily, klid a dosta­tek zele­ně. Hor­ší je ale nabíd­ka slu­žeb a doprav­ní dostup­nost do cen­t­ra města.
  • Na Paru­kář­ceStra­ho­vě pro změ­nu vyrost­la nová zástav­ba, kte­rá nabí­zí vel­mi vyso­ký stan­dard byd­le­ní. Luxus­ní byty, služ­by i sou­kro­mé par­ko­vá­ní samo­zřej­mě vyva­žu­jí vyso­ké ceny.

 

Hle­dá­te nový domov nebo chce­te pení­ze chrá­nit před infla­cí inves­ti­cí do nemo­vi­tos­ti? Kaž­dý den pomá­hám svým kli­en­tům najít to pra­vé přes­ně pro ne. Napiš­te mi a pojď­me se sejít. Ráda vám pomůžu najít loka­li­tu i nemo­vi­tost, kte­rá bude odpo­ví­dat vašim přá­ním a potřebám!

Datum vydání

16.2.2023

Klíčová slova