Potenciální problémy při koupi nemovitosti

Máte v plá­nu kupo­vat nemo­vi­tost bez asi­s­ten­ce rea­lit­ní­ho mak­lé­ře? Pak buď­te ostra­ži­tí. S kou­pí nemo­vi­tos­tí na vlast­ní pěst se totiž pojí i poten­ci­ál­ní rizi­ka. O co se jed­ná a na co si dát pozor?

Reálný stav nemovitosti
 • Technický

Může­te si sto­krát mys­let, že jste byli u pro­hlíd­ky napros­to obe­zřet­ní a i přes­to se může stát, že jste nevi­dě­li vše. Někte­ré skry­té vady nemu­sí­te odha­lit vůbec, jiných si mož­ná všim­ne­te, ale nemu­sí­te správ­ně odhad­nout cenu nápra­vy (nemu­sím asi dodá­vat, že to, co říká pro­dá­va­jí­cí, nemu­sí být vždy prav­da). Dále pak špat­ná sta­ti­ka, úni­ky tep­la, pro­ni­ká­ní spod­ní vody, praskli­ny, skry­té plís­ně… to vše jsou věci, kte­ré prav­dě­po­dob­ně pozná jen zna­lec. Vždy pro­to dopo­ru­ču­ji při­vést s sebou na pro­hlíd­ku odbor­ní­ka

 • Právní

I tady dopo­ru­ču­ji věno­vat všem detai­lům vel­kou pozor­nost. Důklad­ně pro­jdě­te katastr nemo­vi­tos­tí i list vlast­nic­tví. Jsou pro­sto­ry zko­lau­do­va­né? Není nemo­vi­tost zatí­že­na exe­ku­cí nebo zásta­vou? To vše jsou věci, kte­ré sice nejsou neře­ši­tel­né, ale mohou celý pro­dej poten­ci­ál­ně zkom­pli­ko­vat. Nemluvě o tom, že zjiš­tě­ním těch­to udá­los­tí s pro­dle­vou se celý pro­dej­ní pro­ces výraz­ně pro­táh­ne (a čas­to také prodraží).

 

Nákupní proces

Rizi­kem může být také nespráv­ný nákup­ní pro­ces. Pokud nejste v náku­pu nemo­vi­tos­ti mata­do­rem, je oprav­du důle­ži­té věno­vat pozor­nost kaž­dé­mu kro­ku. Roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji nešet­řit na práv­ní­cích a nechat si veš­ke­ré smlou­vy a doku­men­ty řád­ně sepsat i zkon­t­ro­lo­vat. Pro­dá­va­jí­cí (se s vými mak­lé­ři) čas­to a rádi nabí­ze­jí posta­rá­ní se o vše potřeb­né, což nezna­lé­mu kupu­jí­cí­mu při­pa­dá jako dar z nebes. Čas­to je tomu ale přes­ně nao­pak. Jas­ně a čis­tě nasta­ve­né pod­mín­ky a dob­ře sepsa­né smlou­vy jsou základ vaše­ho klid­né­ho spaní.

koupě domu svépomocí šárka sabová

Lokalita a její podmínky

Pokud teď krčí­te čelo, pro­to­že je snad jas­né, že víte, kam se stě­hu­je­te, mož­ná vás pře­kva­pím. Čas­to se kli­ent shléd­ne v krás­né a výhod­né nemo­vi­tos­ti a nepá­t­rá dál, pro­to­že si odmí­tá ten­to obrá­zek poka­zit. Ale — zjiš­ťo­va­li jste si, co se děje v blíz­kém oko­lí? Spa­lov­na odpa­dů, o kte­ré jste nevě­dě­li, továr­na, kte­rá vám při­šla na prv­ní pohled neškod­ná, blíz­ká dis­ko­té­ka, kte­ré jste si ve dne nevšimli, chy­bě­jí­cí škol­ka pro děti… to vše může být v budouc­nu vel­kým trápením.

Pokud je vaším cílem poze­mek pro budou­cí stav­bu, zkon­t­ro­luj­te včas územ­ní plán a pobav­te se se sou­se­dy. Mož­ná bys­te byli pře­kva­pe­ni, jak vel­kým pro­blé­mem můžou být ty dva met­ry sil­ni­ce k vaše­mu pozem­ku, jejímž vlast­ní­kem je ale nepře­jíc­ný sou­sed od vedle.

Co v oko­lí chtít?

 • základ­ní obcho­dy (potra­vi­ny, lékárna)
 • ordi­na­ce lékaře
 • škol­ku i základ­ní školu
 • dět­ské hřiště
 • zeleň a mís­ta k relaxaci
 • celo­roč­ně dobrou doprav­ní dostupnost

Na co si dát pozor:

 • továr­ny a che­mic­ké závody
 • pro­ble­ma­tic­ké čtvrti
 • vel­kostav­by na začát­ku sta­veb­ní­ho procesu
 • země­děl­ské závody 

problémy při koupi nemovitosti šárka sabová

Toto jsou ve zkrat­ce nej­čas­těj­ší původ­ci pro­blé­mů při kou­pi nemo­vi­tos­ti, se kte­rý­mi za mnou nako­nec kli­en­ti při­jdou. Ve sku­teč­nos­ti je jich ale mno­hem víc. Kou­pě nemo­vi­tos­ti je vět­ši­nou pře­lo­mo­vou život­ní udá­los­tí, na kte­rou pad­nou všech­ny úspo­ry. A můj názor je tako­vý, že pokud bys­te na něčem šet­řit nemě­li, je to prá­vě ten­to pro­ces. Veš­ke­ré inves­ti­ce na začát­ku se vám totiž oprav­du vel­mi spo­leh­li­vě vrátí. 

Pokud zva­žu­je­te kou­pi nemo­vi­tos­ti a nechce­te sta­ros­ti oko­lo řešit sami, napiš­te mi. Od toho jsem tu.

Datum vydání

9.2.2023

Kategorie