Jste sou­čás­tí dědic­ké­ho říze­ní spo­je­né­ho s nemo­vi­tos­tí? Daň z pří­jmu ani dědic­ká daň se vás netý­ká. Jiné poplat­ky ale ano. Na co se připravit?

Odměna notáři

Popla­tek, kte­ré­mu se nevy­hne­te. Jeho výši sta­no­vu­je vyhláš­ka 196/2001Sb. o odmě­nách a náhra­dách notá­řů, správ­ců pozůsta­los­ti a Notář­ské komo­ry ve zně­ní nove­ly č. 341/2020 Sb.: 1.1.2021. Od 1. 1. 2023 se notář­ské odmě­ny v návaz­nos­ti na infla­ci a výši pozůsta­los­ti navýšily.

  • Pokud pro vás notář vyko­ná více čin­nos­tí, je pla­cen vždy pou­ze za tu, ke kte­ré se váže nej­vyš­ší odměna.
  • Základ odmě­ny notá­ře (soud­ní­ho komi­sa­ře) je pak určen vyhláš­kou v § 12 odst. 1 až 5.
  • Základ­ní odmě­nou je pod­le § 13 vyhláš­ky sta­no­ve­no vždy urči­té pro­cen­to z hod­no­ty dědictví.
  • V pří­pa­dě níz­ké­ho zákla­du je nej­niž­ší část­ka za vyří­ze­ní pozůsta­los­ti 2000 Kč.

Od 1. led­na 2023 je základ­ní odmě­na sta­no­ve­na takto:

  • z prv­ních 500.000 Kč základ = 2 %
  • z pře­bý­va­jí­cí část­ky do 1.000.000 Kč = 0,9 %
  • z pře­bý­va­jí­cí část­ky do 3.000.000 Kč = 0,5 %
  • z pře­bý­va­jí­cí část­ky do 30.000.000 Kč = 0,1 %
  • z pře­bý­va­jí­cí část­ky do 100.000.000 Kč = 0,05 %
  • část­ka nad 100.000.000 Kč zákla­du = 0 %

K odmě­ně je vždy potře­ba při­po­čí­tat 21% DPH.

K vámi vypočte­né část­ce pak musí­te při­po­čí­tat také dal­ší náhra­dy, kte­ré sta­no­vu­je vyhláš­ka. Toto se týká napří­klad foto­ko­pií, zna­lec­kých posud­ků, poš­tov­né­ho, ces­tov­ních nákla­dů atd. Více infor­ma­cí vám sdě­lí Vyhláš­ka o odmě­nách a náhra­dách notá­řů.

dědické řízení šárka sabová

Soupis pozůstalostí

Pokud se musí notář (soud­ní komi­sař) posta­rat také o naří­ze­ný sou­pis pozůsta­los­ti, počí­tej­te s poplat­kem 1500 Kč za kaž­dou zapo­ča­tou hodi­nu jeho práce.

Odhad nemovitosti

V pří­pa­dě dědic­ké­ho říze­ní spo­je­né­ho s nemo­vi­tos­tí po vás bude notář chtít také odhad nemo­vi­tos­ti pro dědic­ké říze­ní. Posu­dek už není nut­né zaři­zo­vat u soud­ní­ho znal­ce, sta­čit vám bude jiný kva­li­fi­ko­va­ný odhad­ce (tře­ba rea­lit­ní makléř).

Čeká vás dědic­ké říze­ní a už teď víte, že nemo­vi­tost bude­te chtít poslat do svě­ta? Ozvě­te se mi, ráda vám pomůžu s odha­dem i násled­ným bez­sta­rost­ným pro­de­jem za nej­lep­ší mož­nou cenu.