Jak se budou vyvíjet ceny bytů v roce 2018 a co má na ceny vliv?

Již pátým rokem za sebou pokra­ču­je růst cen bytů v ČR. A v Pra­ze dokon­ce již šes­tým rokem, při­čemž v posled­ních dvou letech dyna­mi­ka růstu cen nabra­la rych­lé tem­po. Co způ­so­bi­lo, tak rych­lý růst cen bytů? Mno­zí lidé se domní­va­jí, že ceny nemo­vi­tos­tí již dosáh­ly své­ho maxi­ma, nachá­zí­me se v ceno­vé bub­li­ně, ta splask­ne a s ní dojde k pokle­su cen nemo­vi­tos­tí. V někte­rých oblas­tech v ČR k pokle­su cen oprav­du může dojít, ale osob­ně se domní­vám, že v Pra­ze budou ceny bytů růst i v letoš­ním roce, i když ne již tako­vým tem­pem, jako v před­cho­zích dvou letech. Jak se tedy budou vyví­jet ceny bytů v Pra­ze v roce 2018 a co má vliv na jejich ceny? 

Co má vliv na ceny bytů?
Abychom byli schop­ni před­po­vě­dět vývoj cen bytů, musí­me být schop­ni iden­ti­fi­ko­vat fak­to­ry, kte­ré mají na vývoj cen vliv. Jaké to jsou? Je jich spous­ty a roz­dě­li­la bych je na dvě sku­pi­ny. Na fak­to­ry, kte­ré je mož­né před­po­ví­dat a pak ty, kte­ré nor­mál­ní smr­tel­ník, pokud nemá křiš­ťá­lo­vou kou­li nemá šan­ci předpovědět. 

A) Faktory ovlivňující ceny bytů, které můžeme předpovědět

 

1. HDP (tj. hrubý domá­cí pro­dukt), nebo­li hos­po­dář­ská výkon­nost země. Rea­lit­ní trh je ovliv­ňo­ván vývo­jem HDP. Pokud HDP ros­te, lidé více vydě­lá­va­jí, a to se pro­je­vu­je také růs­tem poptáv­ky po nemo­vi­tos­tech. Růst poptáv­ky pak vytvá­ří tlak na růst cen. Pokud nao­pak HDP kle­sá, lidé méně vydě­lá­va­jí, čímž poptáv­ka po nemo­vi­tos­tech kle­sá. Záro­veň ros­te počet lidí, kte­ří se pokle­sem pří­jmů a vyš­ší neza­měst­na­nos­tí dostá­va­jí do finanč­ních pro­blé­mů, nejsou schop­ni splá­cet hypo­té­ku a jsou nuce­ni svou nemo­vi­tost pro­dat. Zvy­šu­je se tak nabíd­ka nemo­vi­tos­tí na trhu a záro­veň kle­sá poptáv­ka, což dohro­ma­dy půso­bí jako význam­ný impuls k pokle­su cen. Zákon nabíd­ky a poptáv­ky je napros­to neú­pros­ný. Toho jsme byli svěd­ky napo­sled v letech 2009 až 2013. I v letoš­ním roce by ČR měla zazna­me­nat solid­ní růst HDP cca 3,6 % (pro­gnó­za ČNB), čímž se dá říct, že bude pokra­čo­vat tlak na růst cen nemo­vi­tos­tí, i když v men­ším měřít­ku než v před­cho­zích letech.

2. Úro­ko­vé saz­by. Úro­ky z hypo­ték hra­jí zce­la zásad­ní roli na rea­lit­ním trhu. Jsou-li úro­ko­vé saz­by níz­ké, lidi to povzbu­zu­je ke sjed­ná­vá­ní hypo­ték a poptáv­ka po nemo­vi­tos­tech ros­te. Sni­žo­vá­ním úro­ko­vých sazeb se cen­t­rál­ní ban­ka sna­ží pod­po­ro­vat inves­tič­ní akti­vi­ty a tím roz­tá­čet kola eko­no­mi­ky. Nao­pak, pokud úro­ko­vé saz­by ČNB zve­dá, sna­ží se tím tlu­mit inves­tič­ní akti­vi­tu a chrá­nit tak eko­no­mi­ku před jejím pře­hřá­tím. Úro­ko­vé saz­by zača­ly v minu­lém roce růst a ten­to trend bude pokra­čo­vat letos. Ke kon­ci roku 2018 je prav­dě­po­dob­né, že úro­ko­vé saz­by pře­kro­čí 3 %. Pro něko­ho, kdo si bral hypo­té­ku v roce 2016 za úrok 1,7 % je to sice obrov­ské zdra­že­ní, ale ruku na srd­ce, i ty 3 % jsou stá­le skvě­lý úrok. Růst úro­ko­vých sazeb sice letos poptáv­ku po nemo­vi­tos­tech tro­chu zbrz­dí, ale nijak dramaticky.

3. Popu­lač­ní vývoj. Když sil­né popu­lač­ní roč­ní­ky začnou zaklá­dat rodi­ny a kupo­vat nemo­vi­tos­ti, tak se to pro­je­ví sil­ným růs­tem poptáv­ky po nemo­vi­tos­tech. Jeden tako­vý poptáv­ko­vý šok jsme zaži­li s pří­cho­dem tzv. Husá­ko­vých dětí, tj gene­ra­ce naro­ze­né v 70. letech. Jen­že žád­ný tako­vý dal­ší popu­lač­ní bum se poté neko­nal a konat nebu­de. Sta­čí se podí­vat na sklad­bu struk­tu­ry oby­va­tel ČR na webu Čes­ké­ho sta­tis­tic­ké­ho úřa­du. Ten­to fak­tor pro­to nebu­de mít žád­ný vliv na růst cen v roce 2018, spí­še přesku­po­vá­ní poptáv­ky mezi růz­ný­mi dru­hy nemovitostí.

4. Aku­mu­la­ce poptáv­ky. Je to fak­tor, kte­rý je způ­so­ben odklá­dá­ním řeše­ní byto­vých potřeb na poz­děj­ší (lep­ší) dobu. Dám vám pří­klad. Pokud v roce 2010 čeká­te naro­ze­ní dru­hé­ho dítě, zjis­ti­li jste, že váš byt 2+kk je pro čtyř­člen­nou rodi­nu napros­to nevy­ho­vu­jí­cí. Jen­že rok 2010 je rokem rece­se, bojí­te se, že ztra­tí­te prá­ci, tak se tla­čí­te v malém bytě s nadě­jí, že jed­nou bude lépe a pak si kou­pí­te vět­ší byt. A když při­jde hos­po­dář­ské oži­ve­ní, najed­nou jste zava­le­ni pra­cí, zaměst­na­va­tel vám zved­ne plat, opti­mis­mus vzros­te a vy si koneč­ně může­te dovo­lit vzít hypo­té­ku a kou­pit vytou­že­ný vět­ší byt. A to se běž­ně po skon­če­ní hos­po­dář­ské rece­se na rea­lit­ním trhu děje. Při­chá­zí na trh naa­ku­mu­lo­va­ná nebo­li zadr­že­ná poptáv­ka po nemo­vi­tos­tech. Naa­ku­mu­lo­va­ná poptáv­ka po nemo­vi­tos­tech v roce 2017 postup­ně ode­zně­la, a tak nebu­de mít zásad­ní vliv na růst cen. 

5. Migra­ce. Pro mno­ho lidí v posled­ních letech vel­mi dráž­di­vé téma. Nebu­du však psát ani o migrač­ních kvó­tách ani o pří­li­vu uprch­lí­ků ze Sýrie. Mám na mys­li migra­ci v rám­ci regi­o­nů ČR a pak zejmé­na EU a Ukra­ji­ny a Rus­ka. Tato migra­ce hra­je na na rea­lit­ním trhu nej­vět­ší roli. Pra­ha je atrak­tiv­ní měs­to, je tu vel­ká a kva­lit­ní nabíd­ka zaměst­ná­ní, stu­dia, spous­ty zába­vy, kva­lit­ní infrastruk­tu­ra, dopra­va, rela­tiv­ně dob­ré služ­by a bez­pe­čí. A to jsou devi­zy, kte­ré z Pra­hy děla­jí vel­mi atrak­tiv­ní met­ro­po­li. A její význam i do budouc­na poros­te. Migra­ce bude tla­čit na růst cen nemo­vi­tos­tí. Jed­nak od těch, kte­ří se roz­hod­nou v Pra­ze kou­pit byt, ale i od těch, kte­ří v Pra­ze budou byd­let v nájmu. Stá­le vel­ký zájem o nájem­ní byd­le­ní, bude totiž dál povzbu­zo­vat inves­to­ry v náku­pu inves­tič­ních bytů. Poptáv­ka bude samo­zřej­mě ovliv­ně­na roz­vo­jem dal­ších regi­o­nů, kte­ré Pra­ze budou v tom­to ohle­du kon­ku­ro­vat, pře­de­vším atrak­tiv­ních vel­kých měst jako je Brno a obcí ve Stře­do­čes­kém kra­ji.  Žád­né dra­ma­tic­ké roz­vo­jo­vé plá­ny jiných měst nejsou na obzo­ru, tak­že s kar­ta­mi v roce 2018 neza­mí­cha­jí. Viz např. dlou­ho­do­bé pro­blémy s novým územ­ním plá­nem Brna.

6. Turis­tic­ký ruch. Pra­ha je atrak­tiv­ní turis­tic­ká desti­na­ce, to si všich­ni uvě­do­mu­je­me. Krát­ko­do­bý pro­ná­jem bytů pro­střed­nic­tvím např. Booking.com nebo Airbnb.com, zejmé­na v cen­t­ru měs­ta, je pro mno­ho maji­te­lů atrak­tiv­něj­ší než pro­na­jí­mat byty na dlou­ho­do­bý pro­ná­jem. Poptáv­ka po vhod­ných bytech na pro­ná­jem v posled­ních letech vzrost­la, což tla­či­lo význam­ně vzhů­ru i pro­dej­ní ceny vhod­ných bytů. Vliv krát­ko­do­bých pro­ná­jmů na růst cen nemo­vi­tos­tí se v letoš­ním roce prav­dě­po­dob­ně zbrz­dí, pro­to­že Pra­ha začí­ná zva­žo­vat regu­la­ce těch­to pro­ná­jmů po vzo­ru jiných evrop­ských měst. Rov­něž část maji­te­lů, kte­ří tím­to způ­so­bem nemo­vi­tos­ti pro­na­jí­ma­jí začí­na­jí zjiš­ťo­vat, že vyš­ší pří­jmy jsou vykou­pe­ny vět­ší prac­nos­tí, stíž­nost­mi od sou­se­dů zejmé­na na nepo­řá­dek a ruše­ní noč­ní­ho kli­du a vyš­ší opo­tře­bo­va­nos­tí bytů. Vliv krát­ko­do­bých pro­ná­jmů na růst cen bude v letoš­ním roce prav­dě­po­dob­ně sláb­nout v závis­los­ti na tom, jaká nako­nec vznik­ne regu­la­ce toho­to podnikání. 

7. Níz­ké, dokon­ce až zápor­né úro­ko­vé saz­by z vkla­dů. Níz­ké úro­ko­vé saz­by vkla­dů mno­ho střa­da­te­lů moti­vo­va­ly k ulo­že­ní peněz do nemo­vi­tos­tí, a to zejmé­na pozem­ků a bytů na pro­ná­jem. Spo­leč­ně s lev­ný­mi hypo­té­ka­mi a efek­tu finanč­ní páky to byl sil­ný tlak na růst cen nemo­vi­tos­tí. Navíc zápor­né úro­ky z vkla­dů v zemích Eurozó­ny v nedáv­né minu­los­ti doslo­va vyštvá­va­ly kapi­tál insti­tu­ci­o­nál­ních inves­to­rů z bank. A kam mys­lí­te, že část toho­to kapi­tá­lu byla inves­to­vá­na? Opět do nemo­vi­tos­tí, mimo jiné i v Pra­ze. Ten­to impuls na stra­ně poptáv­ky opět vyví­jel sil­ný tlak na růst cen nemo­vi­tos­tí. Ten­to tlak však postup­ně ode­zní­vá a v letoš­ním roce se již tolik neprojeví. 

8. Infla­ce, kvan­ti­ta­tiv­ní uvol­ňo­vá­ní a devi­zo­vé inter­ven­ce ČNB. Cen­t­rál­ní ban­ky po Evro­pě se sna­ži­ly oži­vit eko­no­mi­ku, kte­rá se nachá­ze­la v rece­si, kvan­ti­ta­tiv­ním uvol­ňo­vá­ním nebo­li zvý­še­ním peněž­ní záso­by. V běž­né řeči to není nic jiné­ho, než tisk peněz a jejich uvol­ňo­vá­ní do obě­hu, ve sna­ze pod­po­řit inves­tič­ní akti­vi­tu a tím hos­po­dář­ský růst. Tisk peněz však sebou nese hroz­bu infla­ce, zne­hod­no­co­vá­ní měny. Mno­ho střa­da­te­lů, inves­to­rů se pro­to roz­hod­lo své úspo­ry chrá­nit mimo jiné i inves­ti­ce­mi do nemo­vi­tos­tí. A to opět vyvo­lá­va­lo v posled­ních letech tlak na růst jejich cen. Ten­to poptáv­ko­vý impuls bude i letoš­ním roce vzhle­dem k růstu infla­ce pře­tr­vá­vat. Infla­ce byla ke dni 14. 2. 2018 ve výši 2,4 % (zdroj ČSÚ). Nemů­že­me zapo­mí­nat ani na to, že infla­ce sama o sobě vede k nomi­nál­ní­mu růstu cen nemo­vi­tos­ti, pro­to­že jejím půso­be­ním dochá­zí ke zne­hod­no­co­vá­ní měny. Nemů­že­me zapo­mí­nat ani na vliv devi­zo­vých inter­ven­cí ČNB. Cizin­cům se tak osla­be­ním koru­ny zlev­nil nákup nemo­vi­tos­tí v ČR, což v minu­lých letech rov­něž ved­lo ke zvý­še­ní poptáv­ky po nemo­vi­tos­tech, ale ten­to poptáv­ko­vý impuls zru­še­ním inter­ven­cí na jaře 2017 a s násled­ným posí­le­ním Kč postup­ně odeznívá. 

9. Byto­vá výstav­ba. Pokud ros­te poptáv­ka po nemo­vi­tos­tech a stag­nu­je jejich nabíd­ka, dochá­zí k růstu jejich cen. A prav­dou je, že byto­vá výstav­ba v Pra­ze je napros­to nedo­sta­teč­ná. Což o to, deve­lo­pe­ři by sta­vě­li, pro­blé­mem je však mno­ha­le­té čeká­ní na vydá­ní sta­veb­ních povo­le­ní. Nedo­ká­žu říct, jest­li se s nove­lou sta­veb­ní­ho záko­na v roce 2018 počet sta­veb­ních povo­le­ní zvý­ší a o kolik. V kaž­dém pří­pa­dě nedo­sta­teč­ná výstav­ba v posled­ních letech rov­něž vyví­je­la vel­ký tlak na růst cen nemo­vi­tos­tí, a i v letoš­ním roce ten­to trend bude pokračovat.

B) Faktory ovlivňující ceny bytů, které je těžké nebo dokonce nemožné předpovědět

1. Média, Psy­cho­lo­gie, oče­ká­vá­ní a nála­da na trhu. Lid­ský fak­tor je nevy­zpy­ta­tel­ný. Když se v roce 2012 a 2013 rea­lit­ní trh odrá­žel ode dna, a byla to nej­lep­ší pří­le­ži­tost ke kou­pi nemo­vi­tos­ti, mno­ho lidí, ačko­li mělo finanč­ní pro­střed­ky, nemo­vi­tos­ti neku­po­va­lo. Medi­ál­ní masáž spo­lu s dozvu­ku­jí­cí kri­zí lidi od náku­pu odra­zo­va­la. Nao­pak teď v době, kdy ceny nemo­vi­tos­tí lámou rekor­dy, lidé stá­le kupu­jí, jak o závod. Je až z podi­vem, jak snad­no lidé pro­pa­da­jí davo­vé psy­chóze a médi­ím. Posled­ní rece­se je toho pří­kla­dem. Lidé byli tak dlou­ho medi­ál­ně masí­ro­va­ní kri­zí, že její dopad byl nako­nec vět­ší, než by tomu moh­lo být. Média doká­žou neza­ne­dba­tel­ně ovliv­ňo­vat vývoj na rea­lit­ním trhu. Při­tom sta­čí, aby se na rea­lit­ním trhu vysky­tl poten­ci­ál­ní pro­blém, kte­ré­ho se cho­pí novi­ná­ři a začnou ho tak dlou­ho medi­a­li­zo­vat, až ten pro­blém nako­nec vznik­ne. Ten­to fak­tor může vývoj cen nemo­vi­tos­tí ovliv­nit napros­to neče­ka­ným způsobem.

2. Zahra­nič­ní eko­no­mic­ký vývoj. ČR je pro­ex­port­ně ori­en­to­va­ná eko­no­mi­ka a svě­to­vé hos­po­dář­ství nato­lik pro­po­je­né, že nega­tiv­ní eko­no­mic­ký vývoj v zahra­ni­čí doleh­ne i na ČR a rea­lit­ní trh. Cca 83 % naše­ho expor­tu smě­řu­je do EU. Při­tom sta­čí, aby se do eko­no­mic­kých pro­blé­mů dosta­ly i země mimo EU, kte­ré z ČR pří­mo neob­cho­du­jí, ale kam expor­tu­je např. jen Němec­ko, nej­vý­znam­něj­ší obchod­ní part­ner Čes­ka, a zane­dlou­ho se pro­blémy pře­li­jí i k nám. Není v moci běž­né­ho smr­tel­ní­ka to roz­po­znat. Konec­kon­ců posled­ní rece­se z roku 2008 se k nám tak­to pře­li­la z USA a o tři roky poz­dě­ji pak i rece­se spo­je­ná s dlu­ho­vou kri­zí již­ních zemí EU. 

3. Poli­tic­ký vývoj. Váleč­né kon­flik­ty (např. Ukra­ji­na), chyb­ná poli­tic­ká roz­hod­nu­tí domá­cích poli­ti­ků i v jiných zemích mohou ceny bytů v Pra­ze rov­něž ovliv­nit. Sta­čí se podí­vat na poli­tic­ká roz­hod­nu­tí, kte­rá měla za násle­dek prů­ta­hy s vydá­vá­ním sta­veb­ních povo­le­ní v Pra­ze, chyb­ná poli­tic­ká roz­hod­nu­tí Řec­ka a dal­ších již­ních zemí EU, kte­rá vyús­ti­la v eko­no­mic­ké pro­blémy a pro­dlou­ži­la tak v roce 2011 eko­no­mic­kou rece­si v Evro­pě. To vše mělo nega­tiv­ní dopad i na rea­lit­ní trh v Praze. 

4. Pří­rod­ní vli­vy. Žije­me ve vel­mi sta­bil­ní země­pis­né oblas­ti. Nejsou tu žád­ná zemětře­se­ní, tor­ná­da, tsuna­mi, nedo­sta­tek vody ani potra­vin. De fac­to nej­vět­ší pří­rod­ní kata­stro­fy, kte­ré nás v posled­ních 100 letech potka­ly jsou povod­ně. Pokud nevy­buch­ne Teme­lín ve sty­lu Fuku­ši­mi nebo nedo­jde k neo­če­ká­va­né pří­rod­ní kata­stro­fě, tak může­me říct, že nej­ri­zi­ko­věj­ší jsou pou­ze nemo­vi­tos­ti v zápla­vo­vých oblas­tech nebo v mís­tech, kde hro­zí sesuvy půdy. Povod­ně zamá­va­ly s cena­mi bytů v Pra­ze napo­sled po povod­ních v roce 2002 a nyní nema­jí na rea­lit­ní trh žád­ný dopad. 

Jak se budou ceny bytů v Praze vyvíjet?

Pro­ti sobě půso­bí vždy mno­ho fak­to­rů a je těž­ké říct, kte­ré síly pře­vá­ží. Jsme schop­ni před­po­ví­dat vývoj na rea­lit­ním trhu na zákla­dě fak­to­rů v bodě A). Pod­le těch­to fak­to­rů vše nasvěd­ču­je, že ceny bytů v Pra­ze by i v letoš­ním roce měly růst, i když ne tak význam­ně, jako v minu­lém roce. Osob­ně se domní­vám, že ceny v prů­mě­ru poros­tou v roz­me­zí mezi nula až 10 %. Zejmé­na u bytů v pane­lo­vých domech již pro leto­šek nevi­dím pří­liš vel­ký pro­stor pro růst, v nich budou ceny spí­še stag­no­vat, ale poros­tou dál ceny nemo­vi­tos­tí v kva­lit­ních domech, v novostav­bách a v dob­rých loka­li­tách, kde růst cen může dosa­ho­vat i 10 %. To vše za před­po­kla­du, že fak­to­ry B) do vývo­je nevne­sou žád­né zmatky.

Zdroj: RE/MAX Alfa

Datum vydání

20.3.2018

Kategorie

Klíčová slova