Nekvalitní a nedostatečná propagace je nejčastější chybou prodávajících při prodeji nemovitosti svépomocí.

Chce­te-li za pro­dej nemo­vi­tos­ti utr­žit co nej­vyš­ší cenu, což je prvo­řa­dý zájem snad kaž­dé­ho maji­te­le, je důle­ži­té, aby:

  • se o pro­de­ji vaší nemo­vi­tos­ti dozvě­dě­lo, co nej­ví­ce zájem­ců = vel­ký roz­sah marketingu
  • u poten­ci­ál­ních zájem­ců nemo­vi­tost vzbu­di­la zájem se dozvě­dět více = kva­li­ta prezentace

A tady nastá­va­jí prv­ní a nej­zá­važ­něj­ší pro­blémy maji­te­lů, kte­ří si nemo­vi­tost chtě­jí pro­dat sami bez zku­še­nos­tí (pou­ží­vám ter­mín “samo­pro­dej­ce”). Vyfo­tí si svo­ji nemo­vi­tost na mobil s pod­prů­měr­ným foto­a­pa­rá­tem, mnoh­dy ji při­tom ani pořád­ně neu­kli­dí, neo­svět­lí, natož, aby ji naa­ran­žo­va­li či opra­vi­li nedo­stat­ky, v rych­los­ti sepí­šou inze­rát a ten umís­tí na jeden inzert­ní por­tál např. na Bezrealitky.cz a čeka­jí na reakce.

I se špat­nou pro­pa­ga­cí může­te nemo­vi­tost snad­no pro­dat. Má to však háček.
I když udě­lá­te hro­zi­vou pre­zen­ta­ci nemo­vi­tos­ti se špat­ným popi­sem, bez foto­gra­fií, umís­tí­te inze­rát na něja­ký rea­lit­ní por­tál na inter­ne­tu, může­te svou nemo­vi­tost pro­dat, a dokon­ce pře­kva­pi­vě snad­no. V médi­ích se čas­to hovo­ří, jak jdou ceny nemo­vi­tos­tí naho­ru a snad­no se pro­dá­va­jí. Je pak láka­vé si pro­dat nemo­vi­tost své­po­mo­cí a ušet­řit za pro­vi­zi rea­lit­ní kan­ce­lá­ře. Mno­zí tak­to s pro­de­jem uspě­li. Jen­že ten háček je, že špat­nou pro­pa­ga­cí je téměř nemož­né pro­dat nemo­vi­tost za maxi­mál­ní mož­nou cenu. Drti­vá vět­ši­na maji­te­lů, kte­ří se tak­to sna­ží pro­dat a pro­de­jem se neži­ví, pro­da­jí nemo­vi­tost za méně, než za kolik by moh­li. Úsměv­né je, že ušet­ří za pro­vi­zi rea­lit­ce tře­ba 150.000,- Kč, ale při­jdou o 300.000,- Kč na pro­dej­ní ceně. Jsou pak šťast­ni, pro­to­že si umí spo­čí­tat kolik ušet­ři­li na pro­vi­zi rea­lit­ce, ale nikdy se nedo­zví, o kolik při­šli kvů­li niž­ší pro­dej­ní ceně.

Důvo­dem je, že špat­ně pre­zen­to­va­ná nemo­vi­tost bonit­ní kli­en­ty vět­ši­nou moc nepři­lá­ká, při­lá­ká především:
a) rea­lit­ky, kte­ré se zabý­va­jí výku­py, spe­ku­lan­ty a investory
Podob­ní kup­ci se zamě­řu­jí prá­vě na vyhle­dá­vá­ní špat­ně pre­zen­to­va­ných nemo­vi­tos­tí, pro­to­že je to sig­nál, že pro­dá­va­jí­cí se v pro­de­ji neo­ri­en­tu­je a tedy pří­le­ži­tost k dob­ré­mu náku­pu. Spe­ku­la­tiv­ní­mi náku­py nemo­vi­tos­tí se zabý­vá oprav­du vel­ké množ­ství lidí a firem, pro­to vám bude neu­stá­le někdo psát a volat. Je téměř nemož­né, abys­te dopře­du rea­lit­ní­ho spe­ku­lan­ta pozna­li. Může­te dostá­vat i desít­ky tele­fo­ná­tu den­ně. Obchod­ní­ci na to mají sys­témy, kte­ré moni­to­ru­jí sou­kro­mou inzer­ci např. Adol nebo Octo­pus. Zpr­vu bude­te mít dojem, jak je o vaši nemo­vi­tost vel­ký zájem a je to skvě­lé. Ano zájem bude, mno­hem hor­ší to ale bude s ceno­vý­mi nabíd­ka­mi, kte­ré bude­te dostá­vat. Spe­ku­lan­ti vás budou tla­čit ke sle­vě. Budou vám vysvět­lo­vat a dávat argu­men­ty, proč vaše nemo­vi­tost nemá tako­vou hod­no­tu, za jakou ji inze­ru­je­te. A pokud vám to bude říkat hod­ně lidí a dlou­ho­do­bě, nako­nec vás ke sle­vě někdo z nich pře­svěd­čí. Mno­zí maji­te­lé, když nezmě­ní pří­stup k pro­de­ji, ztra­tí čas, kte­rý na pro­dej mají. Čas­to totiž musí nemo­vi­tost pro­dat do něja­ké doby, pro­to­že musí např. zapla­tit závaz­ky, kou­pi jiné nemo­vi­tos­ti atd. A pokud ten čas pro­mr­ha­jí nee­fek­tiv­ním způ­so­bem pro­de­je, nako­nec při­stou­pí na nevý­hod­né podmínky.

b) málo bonit­ní kup­ce, kte­ří se sna­ží za kaž­dou cenu ušet­řit a vyhý­ba­jí se rea­lit­ním kancelářím
Dal­ší význam­nou sku­pi­nou jsou kup­ci, kte­ří chtě­jí kou­pit nemo­vi­tost, ale nema­jí moc peněz. Vyhý­ba­jí se pro­to rea­lit­ním kan­ce­lá­řím, aby moh­li kou­pit od maji­te­lů, co nej­lev­ně­ji a s prv­ní sku­pi­nou mají spo­leč­né to, že budou vyví­jet tlak na cenu. Ne pro­to, že na náku­pu chtě­jí vydě­lat, ale pro­to­že mají málo peněz. 

c) zejmé­na začí­na­jí­cí rea­lit­ní mak­lé­ře, kte­ří se oslo­vo­vá­ním samo­pro­dej­ců sna­ží zís­kat prv­ní zakázky
Začí­na­jí­cí rea­lit­ní mak­lé­ři nema­jí vět­ši­nou na kva­lit­ní pro­pa­ga­ci, tak čas­to začí­na­jí tak, že kon­tak­tu­jí maji­te­le-samo­pro­dej­ce. Je to poměr­ně běž­ná pra­xe u vět­ši­ny rea­lit­ních kan­ce­lá­ří. Je to totiž lev­né, žád­ná dra­há inzer­ce na zís­ká­vá­ní kli­en­tů. A tak se na vás sle­tí rea­lit­ní mak­lé­ři jak vosy na med a bom­bar­du­jí vás návrhy na spo­lu­prá­ci. Např. ser­ver Bezrealitky.cz se sna­ží své inze­ren­ty pro­ti rea­lit­ním mak­lé­řům a sys­té­mům moni­to­ru­jí­cí sou­kro­mou inzer­ci chrá­nit tak, že si pro­dá­va­jí­cí mohou v inzer­ci nasta­vit, aby je zájem­ci kon­tak­to­va­li pou­ze písem­ně nebo dokon­ce poté, co se na por­tá­lu sami zare­gis­tru­jí. Nejen­že to k niče­mu není, ale ješ­tě to sta­ví zeď, kte­rá ješ­tě více odra­zu­je kva­lit­ní zájem­ce o koupi.

Sku­teč­ně kva­lit­ní, bonit­ní kup­ce na špat­nou pre­zen­ta­ci s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí nezís­ká­te. Jsou sice výjim­ky, ale není to moc čas­té. Nevě­ří­te? Vyzkou­šej­te si to a uvidíte 

Jak dosáh­nout lep­ších výsled­ků při pro­de­ji nemo­vi­tos­ti svépomocí?

Pokud si však celé pro­dej­ní mar­ty­ri­um chce­te usnad­nit tak:
Udě­lej­te per­fekt­ní pre­zen­ta­ci nemo­vi­tos­ti a kva­lit­ně inze­ruj­te. Zákla­dem je kva­lit­ní a přes­ný popis nemo­vi­tos­ti, půdo­ry­sy, foto­gra­fie nej­lé­pe od pro­fe­si­o­nál­ní­ho foto­gra­fa, foto­sta­ging, video­pre­zen­ta­ce. Pokud v nemo­vi­tos­ti nebyd­lí­te, ješ­tě lep­ší je homesta­ging a kom­plet­ní před­pro­dej­ní pří­pra­va. Inze­ruj­te na vět­ším množ­ství rea­lit­ních ser­ve­rů, inze­rát za pár sto­vek pou­ze na Bezrealitky.cz k úspěš­né­mu pro­de­ji oprav­du nesta­čí, pra­vi­del­ně inze­rát topuj­te, ide­ál­ně obden (tj, tím ho posu­ne­te ve vyhle­dá­vá­ní výše a bude tak na očích, aby v inzer­ci se nepro­pa­dl), inze­ruj­te na soci­ál­ních sítích (např. Face­book, You­tu­be, Instagram). Vše, co jsem vyjme­no­va­la stan­dard­ně dělá­me a věř­te, že oprav­du to v pro­de­ji hra­je význam­nou roli. Kva­lit­ní mar­ke­ting sto­jí pení­ze, ale pokud ho bude­te dělat dob­ře, vypla­tí se vám to. I když na rovi­nu, i když to bude­te dělat sebe­lé­pe, stej­ně oslo­ví­te cca 40 – 50 % všech poten­ci­ál­ních kup­ců, kte­ré doká­žu oslo­vit já. Nicmé­ně vět­ši­na maji­te­lů samo­pro­dej­ců nedo­ká­že oslo­vit ani 30 % poten­ci­ál­ních kup­ců, kte­ré doká­že­me oslo­vit my. Sofis­ti­ko­va­ný mar­ke­ting je slo­ži­tý a čím dál více slo­ži­těj­ší i pro rea­lit­ní mak­lé­ře, natož pro něko­ho, kdo pro­dá­vá nemo­vi­tost sám jed­nou za život. Urči­tě si na pro­dej nemo­vi­tos­ti pořiď­te jiný tele­fon se samo­stat­nou SIM kar­tou a založ­te samo­stat­nou emai­lo­vou adre­su. Obchod­ní tech­ni­ky někte­rých spe­ku­lan­tů a inves­to­rů jsou vel­mi agre­siv­ní a budou vám opa­ko­va­ně volat a psát i něko­lik měsíců.

Obrň­te se vel­kou trpě­li­vos­ti. Nechci vás stra­šit, mož­ná bude­te mít štěs­tí na lidi a vše pro­běh­ne bez pro­blé­mů, ale čas­to pro­blémy nasta­nou. Někte­ří ve sna­ze lev­ně kou­pit budou zkou­šet růz­né tri­ky, budou vaši nemo­vi­tost kri­ti­zo­vat, říkat vám, co všech­no je na ní špat­ně, budou se sna­žit vyu­žít vaší finanč­ní a časo­vě tís­ně, aby zís­ka­li sle­vu a mno­ho dalšího.

Pokud nechce­te celé to pro­dej­ní mar­ty­ri­um pod­ni­kat, svěř­te pro­dej nemo­vi­tos­ti mně a já vás ochrá­ním před vše­mi nástra­ha­mi rea­lit­ní trhu, a ješ­tě vaši nemo­vi­tost pro­dám za maxi­mál­ní mož­nou trž­ní cenu.

Chce­te také úspěš­ně pro­dat svou nemovitost?
Vyva­ruj­te se všech chyb, nástrah rea­lit­ní­ho trhu a pro­dej­te s jis­to­tou se mnou

Zdroj: RE/MAX Alfa

Datum vydání

10.3.2018

Kategorie

Klíčová slova