Prodej nemovitosti svépomocí – vyplatí se to?

Častou motivací k prodeji nemovitosti svépomocí jsou peníze. Proč platit provizi realitnímu makléři, když ty peníze můžete raději ušetřit, no ne? Pojďme se spolu podívat, jak to ve skutečnosti je.

Nákla­dy při pro­de­ji své­po­mo­cí mohou být následující:

Přímé finanční náklady
  • Popa­ga­ce

Tato polož­ka je nej­ví­ce pohyb­li­vá, řadí se sem homesta­ging a pro­fi foto­gra­fie, 3D vizu­a­li­za­ce, násled­ná inzer­ce na inter­ne­to­vých por­tá­lech či v novi­nách, nákla­dy na rekla­mu apod. Obvykle pla­tí že čím více inves­tu­je­te do kva­lit­ní pro­pa­ga­ce, tím víc se vám vrátí.

  • Nevy­hnu­tel­né admi­nis­tra­tiv­ní poplatky
  • Práv­ní náklady

Smlou­vy o notář­ské, ban­kov­ní nebo advo­kát­ní úscho­vě, návrhy na vklad, tvor­ba kup­ní smlou­vy apod.

  • Tech­nic­ká zpráva
  • Prů­kaz ener­ge­tic­ké nároč­nos­ti budov

V pří­pa­dě bytu vám ten­to prů­kaz poskyt­ne SVJ nebo družstvo).

prodej nemovitosti svépomocí realitní makléř praha
Další nezbytné náklady
  • Časo­vé náklady

Opět pohyb­li­vá polož­ka. Vše závi­sí na tom, za jak dlou­hou dobu se vám nemo­vi­tost pove­de pro­dat a kolik cel­ko­vé­ho času do pro­de­je od A do Z věnu­je­te. V pří­pa­dě nezna­los­ti pro­ce­su můžou čís­la výraz­ně stoupat.

  • Nákla­dy za stres

Pro­dej nemo­vi­tos­ti může být pro nezna­lé­ho člo­vě­ka vel­mi nároč­ný na psy­chi­ku. Ať už kvů­li okol­nos­tem, kte­ré za pro­de­jem sto­jí, nebo kvů­li vel­ké část­ce, o kte­rou se v pro­de­ji hraje.

  • Nákla­dy za nezna­lost a chyby

Nezna­lost pro­ce­su, neu­vá­že­ná roz­hod­nu­tí či nezna­lost záko­na, kte­rý se k věcem oko­lo pro­de­ji nemo­vi­tos­ti váže vás může stát sta­ti­sí­ce korun. Pro­ces pro­de­je je poměr­ně slo­ži­tý a věcí, ve kte­rých lze snad­no šláp­nout ved­le, je bohu­žel mnoho.

prodej nemovitosti svépomocí

Spolupráce s realitním agentem

Výhod spo­lu­prá­ce s rea­lit­ním agen­tem je hned něko­lik. Nej­vý­raz­něj­ší z nich je váš čas a jeho zku­še­nos­ti. Ať už jde o pro­pa­ga­ci, kon­tak­ty na nej­lep­ší rea­lit­ní práv­ní­ky, zna­lost inzer­ce, obchod­ní a psy­cho­lo­gic­ké doved­nos­ti či schop­nost správ­ně nasta­vit pro­dej­ní cenu, kva­lit­ní agent ví, jak sní­žit nákla­dy na mini­mum a vytáh­nout z těch­to věcí maxi­mum. V koneč­ném souč­tu vám spo­lu­prá­ce s rea­lit­ním agen­tem při­ne­se více peněz než pro­dej svépomocí.

Čeká vás pro­dej nemo­vi­tos­ti? Roz­hod­li jste se ušet­řit si ner­vy, čas i pení­ze a máte zájem o spo­lu­prá­ci? Ráda budu váš part­ner na ces­tě za úspěš­ným pro­de­jem. Nevá­hej­te mě kdy­ko­liv kon­tak­to­vat, jsem tu pro vás!

Datum vydání

18.5.2022

Kategorie