Kolik stojí dědické řízení?

Zdědili jste v dědickém řízení nemovitost a nejste si jisti, co to pro vás po finanční stránce znamená? Pojďme se spolu dnes podívat, jaké poplatky vás (ne)čekají a kolik tedy dědické řízení stojí.

Co platit nemusíte?

Jako dědic nemo­vi­tos­ti se vyhne­te dani z pří­jmu. Stej­ně tak nemu­sí­te pla­tit ani daň dědickou.

Jaké platby jsou nezbytné?
 • Odhad nemo­vi­tos­ti
  Při dědic­kém říze­ní po vás bude notář poža­do­vat odhad nemo­vi­tos­ti pro dědic­ké říze­ní. Ten­to odhad vám vypra­cu­je rea­lit­ní mak­léř, kte­rý se na toto odvět­ví specializuje.

kolik stojí dědické řízení makléř praha

 • Odmě­na notáři
  Jed­nou z pla­teb, kte­ré se nevy­hne­te, je odmě­na notá­ři. Ta je pev­ně sta­no­ve­na ve vyhláš­ce, kte­rá se tou­to pro­ble­ma­ti­kou zabý­vá. Základ­ní odmě­nou notá­ře je pak urči­té pro­cen­to z hod­no­ty nemovitosti.

  Aktu­ál­ně se jed­ná o tyto %:

  2 % z prv­ních 500.000
  0,9 %
  z část­ky nad 500.000 do 1.000.000
  0,5 %
  z část­ky nad 1.000.000. do 3.000.000
  0,1 %,
  z pře­bý­va­jí­cí část­ky až do 20 000 000 Kč zákla­du (nejmé­ně však 2 000 Kč)
  Část­ka nad 20 000 000 Kč se do zákla­du neza­po­čí­tá­vá.

  K zákla­du je pak nut­né při­po­čí­tat také dal­ší nákla­dy a náhra­dy notá­ře, kte­ré opět sta­no­vu­je vyhláš­ka. Bliž­ší infor­ma­ce najde­te zde (odkaz https://www.nkcr.cz/data/predpisy/Notarsky_tarif.pdf).

Je pro vás dědic­ké říze­ní aktu­ál­ním téma­tem? Máte jaké­ko­liv otáz­ky nebo bys­te rádi pomoc s odha­dem nemo­vi­tos­ti? Napiš­te mi, ráda vám budu při ruce!

Datum vydání

25.5.2022

Kategorie