Ateliér vs běžný byt — rozdíly při prodeji

Jste majitelem ateliéru a chystáte v blízké době nemovitost prodat? Pokud máte pocit, že prodej bytu a ateliéru je o stejném postupu, nenechte se mýlit. Ateliér je specifická nemovitost a stejně tak specifický je i jeho prodej.

 

Ateliér vs byt

V prvé řadě je tře­ba defi­no­vat základ­ní roz­díl. Ate­li­ér jako tako­vý nemá slou­žit k byd­le­ní. Byť může být rea­li­ta jiná, tak­to defi­ni­ci ate­li­é­ru upra­vu­je v Čes­ké repub­li­ce zákon. Proč tomu tak je?

Ate­li­ér nespl­ňu­je stej­né pod­mín­ky k byd­le­ní jako běž­ný byt. Jed­ná se o nut­nost dosta­teč­né­ho pro­svět­le­ní, nedo­sta­teč­nou veli­kost užit­né plo­chy či hluč­nost v bez­pro­střed­ním oko­lí. Je tedy dob­ré popsat v inze­rá­tu ate­li­ér pra­vý­mi slo­vy. Ani to totiž nemu­sí poten­ci­ál­ní zájem­ce odra­dit (a vy bude­te krytí).

atelier versus byt šárka sabová

Nevýhody prodeje ateliéru

Vlast­nos­ti ate­li­é­ru (opro­ti bytu) zájem­ce odra­dit nemu­sí, ale mohou. Kou­pě ate­li­é­ru je také pro kupu­jí­cí pro­blém co se hypo­té­ky týče. Na ten­to druh nemo­vi­tos­ti totiž hypo­té­ku poten­ci­ál­ní zájem­ce prav­dě­po­dob­ně nedostane.

Výhody koupě ateliéru

Zau­jal vás ate­li­ér a pře­mýš­lí­te o jeho koupi?
Shrň­me si to:

  • Jak už jsme řek­li, ate­li­ér nespl­ňu­je pod­mín­ky a není tedy veden jako nemo­vi­tost vhod­ná k byd­le­ní, což pro zís­ká­ní hypo­té­ky může být pro­blém. Pokud se vám to přes­to pove­de, musí­te se vět­ši­nou při­pra­vit na vyš­ší úro­ko­vé sazby. 
  • Ze stej­né­ho důvo­du si do ate­li­é­ru nepře­ve­de­te trva­lé byd­liš­tě
  • Dobrou zprá­vou je, že ceny ate­li­é­ru se pohy­bu­jí prů­měr­ně o 10 – 15 % níž, než ceny bytů.

atelier versus byt šárka sabová

A co pronájem?

S pro­ná­jmem ate­li­é­ru bys­te pro­blémy mít nemě­li. Byť toto sta­veb­ní zákon zaka­zu­je, občan­ský záko­ník, na dru­hé stra­ně, pro­ná­jem ate­li­é­ru povoluje.

Závěrem

Pokud jste v roli pro­dej­ce, je sku­teč­ně dob­ré vědět, co pro­dá­vá­te, a defi­no­vat nemo­vi­tost správ­ný­mi slo­vy. Pokud jste nao­pak poten­ci­ál­ní zájem­ce, je urči­tě rozum­né znát všech­na pro i pro­ti. Ať už jste na jed­né či dru­hé stra­ně bari­ká­dy, a nejste si jis­ti, jak dál (a kudy vede správ­ná ces­ta), jsem vám k dis­po­zi­ci. Sta­čí se ozvat!