Kdy je správný čas k prodeji nemovitosti?

Může se zdát, že nabíd­ka s nemo­vi­tost­mi je celo­roč­ně kon­zis­tent­ní. Má zku­še­nost je tako­vá, že nabíd­ka mož­ná ano, pro­de­je ale nikoliv. 

Kdy je tedy ide­ál­ní doba na pro­dej vaší nemovitosti?

Plánování až na prvním místě

Pro­dá­vat bez roz­mys­lu a před­cho­zí­ho plá­no­vá­ní je chy­ba, se kte­rou se setká­vám u kli­en­tů, kte­ří se prvot­ně roz­hod­li pro­dá­vat nemo­vi­tost na vlast­ní pěst. Pokud ale nača­so­vá­ní zvo­lí­te špat­ně, může pro­dej trvat. To s sebou nese rizi­ko nut­nos­ti sní­že­ní ceny (kvů­li frustra­ci, kte­rou poma­lý pro­dej při­ná­ší). Nepod­ceň­te tedy dob­ré plánování!

Na období záleží

Aspek­tů, kte­ré pro­dej ovliv­ňu­jí, je samo­zřej­mě více. Jed­ním z nich je období.

 • Obec­ně se nej­ví­ce nemo­vi­tos­tí pro­dá­vá na jaře. V tu dobu začí­na­jí být zájem­ci o nemo­vi­tos­ti nej­ak­tiv­něj­ší a šan­ce uspět se tak zvyšuje. 
 • Na jaro prav­dě­po­dob­ně fun­gu­je i onen psy­cho­lo­gic­ký efekt poci­tu nových začát­ků. Lidé pro­to více inkli­nu­jí ke stě­ho­vá­ní prá­vě v tuto dobu.
 • Nej­hor­ší bývá obec­ně léto, doba dovo­le­ných. Po něm násle­du­je zima, kdy lidé řeší spí­še vánoč­ní svát­ky, a leden, tedy doba povánoční 
 • Dob­rý bývá také pře­lom září a říj­na, kdy už jsou děti sta­bi­li­zo­va­né ve ško­le a hlav­ní sezó­na dovo­le­ných je za námi.

kdy prodávat nemovitost šárka sabová realitní makléř

Prodeje podle typu nemovitosti

Pojď­me se podí­vat na to, kdy bývá obec­ně zájem o jaký typ nemovitosti:

 • Rodin­né domy
  Jak už jsem řek­la, je dob­ré vyhnout se obdo­bí, kdy je tře­ba více se věno­vat dětem (dovo­le­né, prázd­ni­ny), nebo o obdo­bí, kte­rá jsou už ze své pod­sta­ty nároč­něj­ší. Pře­de­vším tedy:
 • jar­ní prázdniny,
 • let­ní prázdniny,
 • obdo­bí Vánoc.
 • Byty
  U bytů o veli­kos­tech od 1+kk po 2+1 bývá zájem obvykle sta­bil­něj­ší. Důvo­dem je cílo­vá sku­pi­na, kte­rá má o tyto byty zájem. Vět­ši­nou se jed­ná o mla­dé lidi nebo lidi bez vět­ších závaz­ků (děti).
 • Cha­ty a chalupy
  Tady je při­ro­ze­ný zájem prá­vě v čase před rekre­ač­ním obdobím. 
 • Sezó­na pro­de­je rekre­ač­ních nemo­vi­tos­tí tedy začí­ná v před­ja­ří a kon­čí začát­kem podzimu. 
 • Pokud vlast­ní­te nemo­vi­tost v horách nebo na mís­tě s při­da­nou hod­no­tou (lanov­ky, turis­tic­ké tra­sy, atd), bude vaší ide­ál­ní pro­dej­ní sezó­nou doba před létem a před zimou.
Ideální den v týdnu

Tato kate­go­rie se vám mož­ná může zdát při­ta­že­ná za vla­sy. Nicmé­ně je zají­ma­vé podí­vat se i na toto. Obec­ně totiž platí:

 • Nej­ví­ce lidé čtou inze­rá­ty od pon­dě­lí do středy.
 • Nejmé­ně pak v neděli.

A proč nejít úspě­chu napro­ti, ne?

kdy prodávat nemovitost šárka sabová realitní makléř

Ekonomická situace země

Samo­zřej­mě je dob­ré zkou­mat základ­ní fak­to­ry jaký­mi jsou napří­klad stav neza­měst­na­nos­ti, úro­ko­vé saz­by a infla­ce. Pokud je eko­no­mi­ka sta­bil­ní, je vět­ší šan­ce pro­dat rych­le­ji a za lep­ší peníze. 

 • Tady je ale vždy dob­ré řešit situ­a­ci indi­vi­du­ál­ně, pro­to­že vel­kou roli mohou hrát také spe­ci­fi­ka dané nemovitosti.
Stav vaší nemovitosti


K dob­ré­mu nača­so­vá­ní pat­ří také plá­no­vá­ní vzhle­dem ke sta­vu vaší nemo­vi­tos­ti. Pokud jste si vědo­mi toho, že tech­nic­ký stav nemo­vi­tos­ti vyža­du­je péči, je dob­ré řešit ho na prv­ním mís­tě a s pro­de­jem počkat. Čás­teč­ná reno­va­ce nebo ale­spoň základ­ní opra­vy mohou totiž vaší nemo­vi­tos­ti při­dat na atrak­ti­vi­tě. A to je to, co při pro­de­ji roz­hod­ně chcete!

Co dal­ší­ho ovliv­ňu­je cenu nemo­vi­tos­ti? Čtě­te tady!

kdy prodávat nemovitost šárka sabová realitní makléř

Chcete prodávat nemovitost, ale nechcete tyto faktory řešit sami? 

Od toho jsem tu já. Pomůžu vám s celým pro­ce­sem i se správ­ným nača­so­vá­ním tak, abys­te při pro­de­ji dosáh­li co nej­lep­ší­ho výsled­ku. Sta­čí se ozvat, ráda budu u toho s vámi!