Zárybská, Praha 9 Prosek — prodej bytu 2+kk před rekonstrukcí — PRODÁNO

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Prodej bytu 2+kk v družstevním vlastnictví, 38m², Praha 9 — Prosek. Cena 3.490.000 Kč včetně provize a právního servisu

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji svět­lý byt 2+kk v druž­stev­ním vlast­nic­tví. Byt o veli­kos­ti 37,78 m² se nachá­zí ve 2. NP a je vhod­ný ke kom­plet­ní rekonstrukci.

 

Osmi­pod­laž­ní pane­lo­vý dům pro­šel v minu­los­ti roz­sáh­lou revi­ta­li­za­cí, je zatep­le­ný a má nová dře­vě­ná okna. Dům se nachá­zí na Novém Pro­seku, poblíž Pro­sec­ké ulice. 

 

Atmo­sfé­ru bytu i oko­lí Vám při­blí­ží video­pro­hlíd­ka

Bez­pro­střed­ní oko­lí posky­tu­je veš­ke­rou občan­skou vyba­ve­nost: základ­ní ško­la, mateř­ská ško­la, gym­ná­zi­um, Pen­ny, Lidl, Obi, obchod­ní cen­t­rum Bil­la, Polikli­ni­ka Pro­sek, poš­ta, spor­tov­ní are­ál Sport­cen­t­rum, doprav­ní hřiště.

 

Výbor­ná doprav­ní dostup­nost do cen­t­ra Pra­hy je zajiš­tě­na sta­ni­cí met­ra “C” – Pro­sek, a také roz­sáh­lou auto­bu­so­vou sítí a bez­pro­blé­mo­vým napo­je­ním na D8 a měst­ský okruh. Jen pár met­rů od domu se nachá­zí auto­bu­so­vá sta­ni­ce Letňan­ská, na met­ro doje­de­te za 4 minu­ty nebo dojde­te pěš­ky za 12 minut.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Inte­ri­ér bytu tvoří:

  1. před­síň (5,85 m²)
  2. lož­ni­ce (9,85 m²)
  3. obý­va­cí pokoj s kuchyň­ským kou­tem včet­ně kuchyň­ské lin­ky s ply­no­vým spo­rá­kem (19,11 m²)
  4. umakar­to­vé jádro — kou­pel­na se spr­cho­vý kou­tem (2,0 m²) a čás­teč­ně oddě­le­né wc (0,97 m²)
  5. k bytu dále nále­ží komo­ra na chod­bě (0,99 m²)

 

Okna bytu jsou ori­en­to­va­ná jiho­vý­chod­ním smě­rem s výhle­dem do při­lehlé­ho men­ší­ho parku.Dále k bytu nále­ží prá­vo uží­vat lodžii (3,05 m²) umís­tě­né na spo­leč­né chodbě.

Čer­s­tvě vyma­lo­va­ný, čis­tý a svět­lý byt je v původ­ním, ale udr­žo­va­ném sta­vu. Nabí­zí tak novým maji­te­lům mož­nost zre­kon­stru­o­vat si ho přes­ně pod­le svých představ.
Sou­čás­tí foto­ga­le­rie jsou pro lep­ší vizu­ál­ní před­sta­vu čty­ři foto­gra­fie s návrhem budou­cí podo­by bytu.

Pod­la­hu pokrý­vá lino­le­um. Okna jsou dře­vě­ná. Tope­ní je ústřed­ní plynové.

Byd­le­ní v této čím dál atrak­tiv­něj­ší loka­li­tě je vhod­né pro všech­ny, kte­ří vyhle­dá­va­jí klid­né a poho­dl­né byd­le­ní s pes­trou občan­skou vyba­ve­nos­tí, snad­nou doprav­ní dostup­nos­tí a pře­mí­rou zele­ně v okolí.

Byt je vhod­ný jako star­to­va­cí byt nebo též na inves­ti­ci a násled­ný pro­ná­jem, kte­rý Vám ráda zajistím.

Vol­ný ihned.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

FINANCOVÁNÍ
Anu­i­ta je splacená.
Kou­pi toho­to druž­stev­ní­ho bytu může­te finan­co­vat vlast­ní­mi finanč­ní­mi pro­střed­ky nebo hypo­téč­ním úvě­rem se zásta­vou jiné nemo­vi­tos­ti. Pokud se roz­hod­ne­te pro finan­co­vá­ní hypo­teč­ním úvě­rem, ráda vám zdar­ma vše vyří­dím u vámi pre­fe­ro­va­né ban­ky a k tomu za nej­vý­hod­něj­ších pod­mí­nek na trhu.

PROHLÍDKY budou pro­bí­hat 30.9.2020. Máte-li zájem o pro­hlíd­ku této zají­ma­vé nemo­vi­tos­ti, kon­tak­tuj­te mě, pro­sím, emai­lem nebo telefonicky.

V pří­pa­dě více zájem­ců bude nemo­vi­tost pro­dá­na nej­lep­ší nabídce.

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Dům se nachá­zí na Novém Pro­seku, poblíž Pro­sec­ké uli­ce. Uli­ci lemu­jí dom­ky z mezi­vá­leč­né­ho období.

Kou­sek od domu se roz­pro­stí­rá nád­her­ný Park Přá­tel­ství s nejdel­ší umě­lou vod­ní sou­sta­vou v Pra­ze s vel­kým vodo­tryskem, sou­sta­vou jezí­rek, fon­tán, ost­ro­vů, kaskád a to vše je pro­po­je­no sple­ti­tým sys­té­mem vod­ních kaná­lů a potůčků…

Ide­ál­ní mís­to pro relax. A pokud dosta­ne­te žízeň nebo hlad, může­te navští­vit pří­jem­né a útul­né kavár­ny a restau­ra­ce, kte­rých je v oko­lí dostatek.

adre­sa: Záryb­ská 662/26, Pra­ha 9 — Prosek

dis­po­zi­ce: 2+kk

užit­ná plo­cha: 637,78 m² + 0,99 m² spíž + 1,53 lodžie

čís­lo pod­la­ží v domě: 2, počet nad­zem­ních pod­la­ží: 8

vlast­nic­tví: družstevní

stav bytu: před rekonstrukcí

stav domu: zatep­le­ný, nová fasáda, revi­ta­li­za­ce vstup­ní­ho pro­sto­ru a schrá­nek, nové stoupačky

druh objek­tu: Panelová

elektři­na: 230 V

občan­ská vyba­ve­nost: Kom­plet­ní síť obcho­dů a služeb

odpad: Kana­li­za­ce
 
plyn: Ply­no­vod
 
tope­ní: Ústřed­ní — dálkové
 
voda: Dál­ko­vý rozvod
 
výtah: Ano
 
ener­ge­tic­ká nároč­nost budo­vy: C

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]